Wikier

Hvordan jobbe med...

Faglige tiltak - psykososialt læringsmiljø

Tips til faglige tiltak dere som ansatte kan gjøre for å styrke læringsmiljøet hos studentene.

Gruppearbeid og kollokvier

Et viktig ønske fra studenter: «Sett oss opp i grupper!»

Studentene melder om at de savner å ha noen å jobbe sammen med om faget. Det er ikke alle som kjenner noen medstudenter i emnene de tar – og terskelen for å ta kontakt over digitale rom er for høy.

Studentene har gitt tydelig beskjed om at de ønsker at ansatte ved emnet, studieprogrammet eller instituttet tar ansvar og setter opp grupper for dem.

Fordeler med gruppearbeid

Fordeler med styrte gruppeaktiviteter for studenter kan være at

 • studentene blir kjent med andre studenter, styrker sine sosiale nettverk og dermed trivselen
 • styrker samarbeidsferdighetene sine
 • det blir lettere å fange opp studenter som faller utenfor. Det er ikke alle som tør å oppsøke andre for gruppesamarbeid

Gjennom gruppeaktiviteter skaper studentene sosiale nettverk og styrker samarbeidsferdighetene sine. Det kan være lurt å rullere på gruppene slik at flere blir kjent med hverandre.

Rullering hjelper også mot slitasje og dårlig stemning i grupper der samarbeidet ikke fungerer optimalt.

Sett gjerne opp gruppene på forhånd. Da kan studentene få muligheten til å bli kjent med personer de vanligvis ikke ville valgt å være på gruppe med, og dere unngår at noen havner utenfor en gruppe. Studentene lærer også å samarbeide med ulike mennesker.

PS! Gruppene bør ikke være for store.

PS2! Det er enklere å opprettholde relasjoner i digitale møter enn å skape nye. Må gruppearbeidet skje digitalt, er det lurt at dere derfor tilrettelegger for at studentene møtes fysisk før de skal samarbeide videre i digitale møter.

Hvordan komme i gang med grupper

Studentene ønsker som nevnt at dere setter opp grupper på forhånd for dem. I eksempelet under er det en faglærer som tar dette ansvaret:

Du setter opp gruppene i starten av semesteret.

Kjør gjerne gruppeaktiviteter som en del av undervisningen! Det kan være kortvarige aktiviteter eller gruppeaktiviteter av lengre varighet.

Gruppediskusjon kan f.eks være en del av undervisningen. Det kan være alt fra større gruppediskusjoner til korte drøftinger med sidemannen.

For at flere studenter skal bli kjent med hverandre, har du planlagt å opprette nye grupper med jevne mellomrom. Studentene kan f.eks bytte grupper ved semesterstart.

Samarbeid gjerne med linjeforeninger om vennegrupper/kollokvier – men hvor NTNU bistår i å stille med aktiviteter og tar ansvar for «sine» grupper.

Bruk tiden på å la studentene bli kjent, gjerne i forelesningstid.

Eksempler på gruppeaktiviteter

 • Fysiske møter i mindre grupper
 • Digitale møter i større og/eller mindre grupper.
 • Kombinere digitale møter med gruppeaktiviteter i "breakout room" (midlertidige møterom i Zoom)
 • Praktiske gjøremål i grupper
 • Opprette uformelle digitale møtearenaer, for eksempel før og etter forelesning eller læringsaktivitet
 • Ulike sosiale arrangement – enten fysiske eller digitalte

Grupper som skal jobbe sammen over tid kan godt starte med noen bli-kjent leker. Disse fungerer både fysisk og digitalt.

Grep som kan bryte isen kan være :

 • Innsjekk (f.eks skriv i chat hva har du spist til frokost i dag)
 • Navneleker
 • "Speedfriending" (to minutter for en til en-samtaler)
 • Mimelek/tegnelek
 • Quiz (dele inn i lag)

Digitale faggrupper

Digitale faggrupper kan fungere bra for faglige oppgaver, men gode fasilitatorer er viktig.

Gruppen bør møtes fysisk først for å få etablert en relasjon, slik at studentene kjenner på nok forpliktelse til å delta digitalt senere.

Det er mulig å rullere på hvilke grupper som kan møtes fysisk, mens resten møtes digitalt.

Det er viktig at gruppene er faste, og at man kan kombinere fysiske og digitale møter.

Eksempler på digitale møtearenaer:

 • Opprette uformelle grupper i Teams/Blackboard
 • Ha digitale oppgaver i små grupper.
 • Opprette Facebookgrupper slik at studenter kan bli kjent før de starter.
 • Lage digitale presentasjoner av studieveilederne
 • Lage videoer
 • Digitale sosiale arrangement
 • Bruk av breakout rooms (midlertidigem digitale møterom)
 • Legge til rette for aktiv deltakelse i digitale møter

Har dere behov for opplæring om digitale møtearenaer og bruken av dem? Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester kan bistå.

Tips til faglærere om digital undervisning

Del studentene inn i mindre grupper og ta ansvar for andre sammenkomster enn obligatoriske møter. F.eks at du oppretter et digitalt, sosialt rom i forkant av forelesningen, samt i pauser der studentene og du kan ha en trygg, uformell prat.

Det er viktig at du som faglærer er litt trygg i denne rollen.

Videre tips til deg som faglærer kan være:

Studentaktiv læring og interaksjon mellom studenter og deres medstudenter og foreleser gir økt motivasjon og høyere læringsutbytte (Freeman et al. 2014., Deslauriers, Schelew, & Wieman, 2011.). Samarbeidsferdigheter er viktige i høyere utdanning og er etterspurt av arbeidsgivere i dagens globaliserte samfunn.

HUSK: Fakultetene har ansvar for å rapportere på gjennomføring av tiltak for et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelse. Rapportering skal skje via Tilretteleggingsforum

1555 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Studier