Wikier

Etiske...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Institutt for musikk. Fastsatt av instituttleder 15. august, 2017.
(innhold sist revidert 12.08.2021.)

Innledning

«Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Institutt for musikk» er et supplement til Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU. Instituttets retningslinjer revideres hver lederperiode eller etter behov. Retningslinjene distribueres til ansatte og studenter, legges i informasjonsmappe for nyansatte og gjøres tilgjengelige på Innsida. Studentene skal informeres om de etiske retningslinjene ved studiestart.

De etiske retningslinjene skal etterleves av lærere og studenter. Forholdet mellom lærer og student skal være preget av respekt, profesjonalitet, omsorg, diskresjon, lojalitet, redelighet og samarbeid, se punktene nedenfor. Dersom studenter eller ansatte opplever brudd på de etiske retningslinjene, skal de bruke gjeldende rutiner for klage og varsling, se siste punkt nedenfor.

Maktforholdet mellom lærer og student er asymmetrisk, og det påhviler læreren et særlig ansvar for at undervisning og veiledning skjer i overensstemmelse med de etiske retningslinjene. Dette gjelder i særlig grad individuell undervisning og veiledning, hvor relasjonen mellom lærer og student er mer personlig, og hvor studenten lett kan havne i en sårbar situasjon.

Respekt

Lærer og student skal vise respekt for hverandre og ikke opptre på en måte som krenker den andres personlige eller faglige integritet og verdighet. Seksuell trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel atferd skal ikke forekomme. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om mobbing og trakassering gjelder studenter så vel som ansatte.

Læreren skal ikke utnytte sin faglige autoritet til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten. Læreren skal unngå̊ atferd som kan virke ekskluderende eller krenkende for enkeltstudenter eller grupper.

Profesjonalitet

Lærer og student skal holde en profesjonell distanse i veilednings- og undervisningssammenheng. Læreren har et særskilt ansvar for å ikke innlede en relasjon til studenten som setter studenten i en sårbar situasjon. Læreren skal bestrebe seg på å være en god rollemodell for studenten.

Doble relasjoner, hvor lærer og student har et privat forhold i tillegg til det profesjonelle, kan føre til habilitetsproblemer og skal i hovedsak ikke forekomme.

Lærer og student må være bevisst sine roller også i sammenhenger utenfor instituttet, på studieturer eller ved begivenheter hvor de opptrer som kolleger. Også her skal læreren være en god rollemodell. Læreren skal overholde bestemmelsen i NTNUs Etiske retningslinjer om at «ansatte skal være forsiktige med alkohol og ikke vise seg beruset når man representerer NTNU hjemme og ute».

Omsorg

Profesjonell distanse skal ikke hindre at læreren er lydhør for personlige forhold hos studenten som er av betydning for undervisning, veiledning og læring.

Lærerens omsorgsrolle skal imidlertid ikke erstatte profesjonell helsehjelp. Helseproblemer som kommer for en dag i undervisnings- og veiledningssammenheng skal tas opp med studiekonsulenten. Studenter med helseproblemer skal henvises til rette instans i helsevesenet.

Det er særlig viktig at psykiske helseproblemer ikke søkes håndtert innenfor den naturlige omsorgsrelasjonen mellom lærer og student men bringes videre til faginstanser.

Diskresjon og lojalitet

Læreren har taushetsplikt og skal vise diskresjon i omtale av studenter, kolleger og interne forhold på instituttet. Læreren skal omtale kolleger og studenter med respekt, både internt og eksternt. Læreren skal ta hensyn til instituttets og universitetets omdømme.

Læreren skal utvise skjønn i sosiale medier slik at hensynet til diskresjon i relasjonen til kolleger og studenter ivaretas.

Selv om læreren skal være lydhør for personlige forhold hos studenten, hører lærerens egne personlige betroelser ikke hjemme i en undervisnings- og veiledningssituasjon.

Læreren er underlagt taushetsplikt, men kan ikke ta for gitt at studenten behandler fortrolig informasjon med tilsvarende diskresjon.

Redelighet

Dersom læreren ønsker å bruke studentens materiale eller resultater i egen forskning eller kunstnerisk virksomhet, skal det innhentes tillatelse fra studenten på forhånd, og fagets normer for kreditering skal følges.

Samarbeid og konflikter

Ved individuell undervisning og veiledning skal både lærer og student bidra til gode samarbeidsforhold. Dersom samarbeidet vanskeliggjøres av faglige eller personlige uoverensstemmelser, eller dersom det foreligger en dobbel relasjon mellom lærer og student, skal saken tas opp med instituttleder, som vurderer om studenten skal få ny lærer/veileder.

Klager

Klager på undervisningen fremmes gjennom NTNUs Kvalitetssystem for utdanning, primært gjennom emneevalueringene. Klager kan også formidles til studenttillitsvalgte, programledelse, instituttledelse eller fakultetsledelse. Om man ikke når fram på annen måte, skal man si i fra i NTNUs kanaler.

Dersom studenter opplever uakseptabel adferd, gjelder de samme retningslinjene som for ansatte, herunder Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter. Det vises også til NTNUs informasjon om seksuell trakassering. Ansatte som har mistanke om at en student er utsatt for uakseptabel atferd, skal umiddelbart ta kontakt med instituttlederen.

En student som har vært utsatt for uakseptabel atferd, kan rette en formell klage til instituttlederen. Dersom en vurdering av habilitet og kompetanse tilsier det, kan klagen i stedet rettes til en leder på høyere nivå eller NTNUs personalsjef. Klagen skal være skriftlig og inneholde navnet på den som har opptrådt kritikkverdig, en beskrivelse av forholdet og klagerens navn. Studenten kan gjerne rådføre seg med instituttlederen eller annen ansatt på instituttet om utforming av klagen. Det er ikke mulig å fremme en anonym klage — ingen skal konfronteres med en anonym anklage uten mulighet til å tale sin sak imot klagen. Instituttleder har ansvar for å behandle klagen og treffe eventuelle tiltak. I behandlingen av klagen skal alle impliserte parter høres.

Om studenten som opplever uakseptabel adferd, ikke vil fremme formell klage, bør han eller hun likevel vurdere å rådføre seg med noen. Hos studenttillitsvalgt og studenthelsetjenesten kan studenten drøfte saken uformelt og konfidensielt – disse instansene kan ikke bringe saken videre dersom studenten ikke selv ønsker det. Studenten kan også rådføre seg med en ansatt ved instituttet, for eksempel lærer, personalrådgiver, studiekonsulent eller studieprogramleder, eller eventuelt verneombudet – men alle disse har plikt til å varsle arbeidsgiver (instituttleder) dersom de har mistanke om at noen er utsatt for lovbrudd. Studenten kan også kontakte instituttleder direkte og ha en konfidensiell samtale, uten å legge fram formell klage – men instituttleder kan ikke ta saken videre med den som har vist uakseptabel adferd dersom det ikke foreligger en formell, navngitt klage.