Wikier

Forebygg...

Ergonomi i laboratorier

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Råd for å forebygge muskel- og skjelettplager ved arbeid i laboratorier.

English version – Ergonomics in the laboratory

På NTNU finnes det mange typer laboratorier med svært forskjellige arbeidsoppgaver. For å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er det viktig at arbeidsplassene er godt tilrettelagte med stoler, arbeidsbenker, lys, utstyr og maskiner. God logistikk i laboratoriet, variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger medvirker også til å lette arbeidsdagen.

Avtrekkskap og sikkerhetsbenk

Å arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk kan være utfordrende for kroppen. Manglende fleksibilitet i utformingen av avtrekkskap/sikkerhetsbenk kan gi låste og uheldige arbeidsstillinger. I tillegg er arbeidet ofte ensidig og gjentagende, og denne kombinasjonen kan gi stor belastning på kroppen over tid. Tenk ergonomi på planleggingsstadiet av alt arbeid som skal gjøres og underveis mens du jobber – målet er å oppnå best mulig arbeidsstilling:

 • Finn fram hensiktsmessig utstyr og hjelpemidler
 • Rydd vekk alt du ikke trenger inne i og under avtrekkskapet/sikkerhetsbenken
 • Vurder om du skal jobbe stående eller sittende/ type stol
 • Sørg for god belysning over arbeidsområdet       
 • Unngå statisk muskelarbeid – sørg for støtte for underarmen(e) der det er mulig
 • Hvor i avtrekkskapet/sikkerhetsbenk du skal arbeide er avhengig av arbeidets art. For å få god underarmstøtte og tilfredsstillende avtrekk, er arbeid ca 20 cm inn i skapet et godt utgangspunkt
 • Varier mellom arbeidsoppgavene i løpet av dagen slik at kroppen får ulike arbeidsstillinger
 • Ta hyppige, korte avbrekk

Laboratoriestoler

Arbeid i laboratorier består av forskjellige typer arbeidsoperasjoner som gir anledning til varierte arbeidsstillinger/bevegelser: stå - gå - sitte - «ståsitte». Laboratoriestolen er et viktig hjelpemiddel for en god tilpasning av arbeidsstilling/arbeidsoppgave. Det anbefales derfor å ha et utvalg av ulike laboratoriestoler med ulike reguleringsmuligheter i høyden: vanlig lifthøyde til lav benk/bord - høy lifthøyde med fotring til laboratoriebenk (90 cm).  Stol med mulighet for «ståsittende» arbeid bør også finnes.

  

Gjør deg kjent med stolens innstillinger og variasjonsmuligheter:

 • Start med å stille høyden på stolen slik at føttene hviler godt på gulvet/ fotringen og vinkelen i knehasen er minimum 90 grader. I «ståsittende» stol vil vinkelen i knærne være større – tilpass etter laboratoriebenkens høyde/ hvor det kjennes behagelig- avslappede skuldre).
 • Juster ryggstøtten slik at du får god støtte i korsryggen.
 • Juster dybden på stolsetet slik at ca 2/3 deler av lårene får støtte.
 • Bruk vippebevegelsen av stolsetet aktivt for å variere sittestillingen.

Pipettering

Pipetteringsarbeid preges av monotone og ensidige bevegelser, ofte med armene løftet opp og ut fra kroppen – dvs. statisk muskelarbeid for skulderen.  Pipettens størrelse og grep kan være ugunstig for hånden. Trykkmotstanden kan være belastende for tommelen. Arbeidet setter store krav til syn, konsentrasjon og nøyaktighet. Tenk ergonomi for å gjøre arbeidet så lite belastende som mulig:

 • Tilpass stolen/benken og belysningen til arbeidsoppgaven.
 • Velg pipetter ut fra vekt, størrelse, grep, trykkmotstand og funksjon.
 • Be din leder om flere typer pipetter hvis det ikke finnes på din lab.
 • Benytt pipetter med ulik utforming for å variere belastningen, spesielt på tommelen.
 • Vurder muligheten for å automatisere enkelte av prosessene ( vipper, robot mm)
 • Finn muligheter for vinkling av stativ, senk prøverørene slik at armene kommer så lav og inntil kroppen som mulig.
 • Jobb med avslappede skuldre og støtt albuene/underarmene der det er mulig.
 • Varier arbeidsoppgavene og ta små, hyppige avbrekk.
 • Påse at alt utstyr blir rutinemessig vedlikeholdt.

Mikroskopering

Mikroskopering er utfordrende for kroppen da arbeidsstillingen blir låst pga. hodets stilling mot okularet samtidig som fokuseringsskruen må betjenes. Arbeidet stiller store krav til syn og konsentrasjon.

 • Skal mikroskopet stå på standard bord/laboratoriebenk  er det viktig at høyden er 90 cm slik at flest mulig kan få en god arbeidsstilling. Laboratoriestol med høy lift og fotring er da nødvendig. Ideelt sett plasseres mikroskop på et bord med heve- og senkefunksjon slik at det lettere kan benyttes av personer med ulik høyde. Dette bør prioriteres ved nykjøp.
 • Regulerbare okularer gir bedre mulighet for en avslappet stilling i nakken.  Regulerbare okularer bør prioriteres ved nyinnkjøp. De kan også monteres på enkelte eldre mikroskop.
 • Sitt med avslappede skuldre og støtte for underarmen som styrer fokuseringsknappen.
 • Ta regelmessige avbrekk og fokuser på noe langt unna  for å avlaste øynene. 

Belysning

Lys har stor betydning for arbeid i laboratorier. Allmennbelysning i laboratorier krever minimum 500 lux. I tillegg er det behov for plassbelysning over arbeidsbenken  (500 -1000 lux).

 • Tilfredsstillende lys og velbalansert lysfordeling mellom arbeidsfelt og nærfelt er viktig. For store kontraster kan føre til tretthet.
 • Blending og reflekser må unngås. Arbeidsflaten må være laget av et ikke-reflekterende materiale.
 • Dersom du har laboratoriearbeid i mørke rom, anbefales hyppige pauser i rom med dagslys.
 • Vurder å bruke lupelampe ved arbeid som stiller store krav til synet.
 • Det må vurderes om arbeidet stiller spesielle krav til belysning.
 • Ved enkelte arbeidsoperasjoner kan det være behov for lys som gir opptil 2000 lux.
 • Lysbehovet øker med alderen. En 60-åring trenger 5-6 ganger mer lys enn en 20-åring.
 • Ved arbeid som stiller store krav til korrekt fargeoppfatning, er det viktig at farger gjengis naturlig og riktig. Ra-indeks angir i % hvor korrekt farger blir gjengitt fra en lyskilde. Ra-indeks på minimum 80 anbefales.
 • Fargetemperatur sier noe om lysfarge og måles i Kelvin-grader (K). Under 3300 K oppfattes lyset som varmt/rødlig, mellom 3300-5300 K er lyset hvitt, mens over 5300 K er lyset kaldt/blått.
 • I laboratorier anbefales det å ha hvitt lys, fargekode 840.( Det første tallet står for fargegjengivelse, 80-89 Ra-indeks. De to neste tallene forteller om lyskildens fargetemperatur, 40 = 4000K).
 • I laboratorier er det ofte behov for dataarbeidsplasser. Disse arbeidsplassene må tilrettelegges.
 • For å sikre gode synsforhold er det også viktig å sørge for briller når det er behov for det. Anskaff databriller eller vernebriller med styrke dersom det er nødvendig. 

Råd ved nybygg/rehabilitering/innkjøp av utstyr

Å skape helsefremmende arbeidsplasser dreier seg om godt tilrettelagte arbeidsplasser både ergonomisk og miljømessig, noe som gir høy trivselsfaktor som resultat. Arbeidsmiljøloven setter HMS-krav som må følges i byggesaker. Ved nybygg eller rehabilitering av bygg skal universell utforming vektlegges. 

Følgende er viktig:

 • Brukermedvirkning: ansatte, verneombud, tillitsvalgte. Bedriftshelsetjenesten/HMS-avdelingen skal trekkes inn så tidlig som mulig i byggeprosjekter, delta på faste møter og følge opp HMS-krav til prosjektet i hele byggefasen
 • Utarbeid nøyaktige kravspesifikasjoner til nytt utstyr/instrumenter
 • Ha alltid ergonomi og universell utforming som ledesnor: kroppsmål/ hev-/senkbart utstyr, arbeidstillinger og bevegelser/nok plass, organisering av utstyr/logistikk i rommet, fysiske miljøfaktorer (automatiske døråpnere/skyvedører,belysning, støy, inneklima, gulvbelegg), m.m.

Eksempel på viktige ergonomiske hensyn ved utarbeidelse av en kravspesifikasjon for avtrekkskap/sikkerhetsbenk:

 • Bruksområdet vil bestemme hva som må være tilgjengelig av vann, gass, strøm. Plasseringen av betjeningshendler er vesentlig og bør plasseres lett tilgjengelig på siden av arbeidsområdet. Plassering av hendler/kraner på sargen eller i bakkant av skapet/benken bør unngås da det lett fører til statiske stillinger.
 • Sargen (kanten under lukeåpningen) må være så smal som mulig for å gi best mulig plassering for bena/kroppen.
 • Understellet må ikke hindre fri plass til bena. Arbeidets art, dvs. behovet for utstyr, er bestemmende for størrelsen av skapet/benken.
 • Det må ikke legges opp til at to personer arbeider samtidig i en benk/skap. Det må være individuelle tilretteleggingsmuligheter.
 • Det bør installeres elektrisk høyderegulerbare benker/skap av hensyn til ulike kroppshøyder, ulike arbeidsoppgaver, variasjonsmuligheter og kravet til universell utforming.
 • Skråstilte frontglass kan være viktig for synsavstanden og synsvinkelen for å oppnå gode arbeidstillinger.
 • Nedre del av frontglasset skal ikke være markert med noen form for list, da dette vil hindre fri sikt og kan føre til uheldige arbeidsstillinger.
 • Skapet/benkens plassering i forhold til takarmaturer er viktig for å unngå sjenerende reflekser i glassflaten.
 • Alle skap, uansett type, må utstyres med blendfritt lys fra 750 lux til 2000 lux uten skyggevirkning. Lyset må være flimmerfritt (elektronisk forkopling) og ha dimmer. Valg av riktig lysrørtype i forhold til fargegjengivelse må være mulig. Alle skap/benker må ha lett adkomst for skifting av lysrør.
 • Skapet/benken må være så støysvak som mulig. (Lyd måles logaritmisk slik at en forskjell på 3 dB gir dobling i lydnivå). Støy er stressfremkallende.
 • Det bør være underarmstøtte eller mulighet for montering av støtte på skapet/benken.
 • Hvis underarmstøtten er i metall, bør det vurderes om den kan utstyres med varmeelement.
 • Alle skap/benker må være enkle å rengjøre i henhold til avdelingens prosedyrer.

Ergonomi-workshop i laboratorium

For å forebygge muskel- og skjelettplager kan det være nyttig å se på arbeidsstillingene og bevegelsene som brukes under de ulike arbeidsoppgavene i laboratoriet. En 2 timers workshop på arbeidsplassen sammen med kolleger og bedriftsfysioterapeut kan gi nye ideer til måter å jobbe på. Praktiske problemstillinger løses gjennom diskusjoner og erfaringsutvekslinger sammen med bedriftsfysioterapeuten. Er dette aktuelt på din avdeling? Lodd stemningen blant kolleger og finn ut om interessen er til stede. Anbefalt størrelse på gruppen er 5-8 personer.

Leder for laboratoriet kan bedriftsfysioterapeut for nærmere avtale.  

Andre forebyggende tips

Lovverk

Kontakt