Wikier

Datahåndteringsplan

Her får du informasjon om hva en datahåndteringsplan er, NTNUs retningslinjer, hvorfor en datahåndteringsplan er nyttig og hva den bør inneholde for å oppfylle relevante krav.

Temaside om forskningsdata

English version - Data Management Plan

Retningslinjer og rutiner for utarbeiding og godkjenning av datahåndteringsplaner på NTNU er i kontinuerlig utvikling. Det kan komme endringer i retningslinjene, men på disse sidene vil du finne oppdatert informasjon.

Nye retningslinjer ble sendt på høring til fakultetene 03.10.2019, se dokument (pdf)

Hva er en datahåndteringsplan (DMP; Data Management Plan)?

En DMP er et dokument som beskriver hvordan data i et forskningsprosjekt skal håndteres helt fra oppstart av prosjektet, gjennom hele forskningsprosessen og i tiden etter avsluttet prosjekt.

En DMP beskriver hvilke data som samles inn eller genereres. Planen tar for seg hvordan dataene skal lagres, beskrives med metadata, analyseres og eventuelt deles. Planen berører også problemstillinger knyttet til rettigheter, personvern og kostnader.

En DMP er et verktøy for planlegging og bevisstgjøring, og bør være et "levende dokument" som oppdateres underveis i forskningsprosjektet.

Hvorfor skrive en DMP?

Å utarbeide en DMP i oppstartsfasen av et forskningsprosjekt kan bidra til å tidlig avdekke utfordringer og problemer. Disse kan være knyttet til både datasikkerhet, dokumentasjon, kostnader og ansvarsfordeling.

En god plan for hvordan data skal organiseres og beskrives kan lette arbeidet underveis og redusere tidsbruk ved at det er enklere å forstå og jobbe med dataene, særlig i større forskningsprosjekter. God dokumentasjon og datahåndtering bidrar til å øke kvalitet på dataene, og åpner opp for bedre etterprøvbarhet og gjenbruk.

Ifølge NTNUs nye politikk for åpne forskningsdata skal alle forskningsprosjekt ha en DMP. I Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata fra Kunnskapsdepartementet, forventes det at forskningsinstitusjonene har prosedyrer for godkjenning av DMPer, (se kapittel om roller og ansvar).

Flere forskningsfinansiører stiller også krav til prosjekter som mottar midler:

Hvordan skrive en DMP?

Innholdet og omfanget av en DMP vil variere, men det er noen elementer som bør være med:

 • Datainnsamling og metoder
 • Beskrivelse av data, formater, organisering og metadata
 • Lagring, arkivering, backup og deling
 • Rettigheter, lisenser, personvern og etikk
 • Kostnader og ansvar

Viktig: Hvis dine data inneholder personopplysninger gjelder egne krav for datahåndteringen. For mer informasjon, se Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt.

Kurs og veiledning

NTNU Universitetsbiblioteket holder jevnlige workshops om hvordan du skriver en god datahåndteringsplan i Det virtuelle biblioteket. Se presentasjon fra kurs: DMP på en-to-tre.

De har også utviklet nettkurset Research data management and open science som en introduksjon til åpen vitenskap og datahåndtering.

Research Data @NTNU er en gratis tjeneste for forskere og studenter ved NTNU. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om datahåndtering eller ønsker å bestille besøk på avdelingen din eller i forskningsgruppen din.

Valg av verktøy

Det finnes flere nyttige verktøy og maler på nett som kan hjelpe deg med å utarbeide en DMP. Her er anbefalinger for deg som skal utarbeide DMP på NTNU:

 • EU-prosjekt
  • Verktøy: DMP Online
  • Mal: Horizon Europe
  • Merknader: Du må opprette egen bruker og velge "other" under Organization.
 • Prosjekt som behandler personopplysninger
 • Livsvitenskap
 • Klinisk studie
  • Kontakt Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, Klinforsk
  • Merknader: Egen støttetjeneste for NTNU / St. Olav
 • Alle andre prosjekt: easy.DMP eller DMPOnline
  • Verktøy: easy.DMP
  • Mal: Science Europe
  • Merknader: Logg deg på med Feide (NTNU-bruker), velg Dataporten ved innlogging. Planen kan deles med andre.
  • Verktøy: DMP Online
  • Mal: Science Europe
  • Merknader: Du må opprette egen bruker og velge "other" under Organization. Velg "Science Europe" under "Primary funding organization", eller gå inn på fanen "Reference" > Funder Requirements, og lag ny plan fra Science Europe-malen.

DMP-veileder

NTNU har utarbeidet en veileder for Science Europe-malen i verktøyet easy.DMP. Her får du råd, veiledning og tips til å fylle ut DMPen. Selv om du bruker en av de andre malene, anbefaler vi at du leser denne veilederen.

DMP-veilederen finner du her

Denne guiden fra easy.DMP gir råd og tips, og har også noen eksempler på utfylling og svar på de enkelte temaene.

Science Europe Practical Guide gir en innføring i kjerneelementene som bør være med i en datahåndteringsplan.

Publisering av DMP

Forskningsrådet oppfordrer til åpen publisering av DMPer. Vi anbefaler at utarbeidet DMP lastes ned fra verktøyet som har blitt brukt, og publiseres i BIRD eller Zenodo.

Godkjenning og veiledning av DMP

I NTNU sin politikk for Åpne forskningsdata tydeliggjøres den enkelte forskers ansvar for at en DMP blir satt opp for hvert forskningsprosjekt. NTNU sentralt gir overordnede retningslinjer for utarbeiding og godkjenning av DMP på NTNU.

Støttetjenesten Research Data @NTNU består av ressurspersoner fra Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen. Research Data @NTNU skal tilby direkte råd og veiledning til prosjekter, til vitenskapelig ansatte eller i samarbeid med for eksempel forskningsrådgivere og administrasjon ved det enkelte fakultet/institutt.

Research Data @NTNU kan hjelpe til ved å vurdere om et prosjekt har behov for DMP, gi råd og veiledning ved utarbeidelse av DMP, og kan ved behov gi en godkjenning på vegne av NTNU. I utgangspunktet er systemet ment å være tillitsbasert, det vil si at hvis veilederen følges så er det godt nok for NTNU.

Nyttige ressurser

Her er lenker til ulike ressurser som kan være nyttige når du skal skrive en DMP, samt litt generelt om datahåndtering og andre relaterte emner.

Se også

Kontakt

 • EU-rådgivere ved ditt fakultet - om du trenger hjelp til å skrive en DMP i forbindelse med søknad om forskningsmidler
 • Research Data @NTNU - hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller trenger råd ved utarbeidelse av DMP, ta kontakt med Research Data @NTNU i NTNU Hjelp. Eksterne brukere kan sende epost til research-data@ntnu.no (har du NTNU-bruker vil du få svar i NTNU Hjelp-portalen).
 • Ditt lokale bibliotek - hvis du har andre spørsmål om bibliotektjenester

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket