Wikier

Datahåndteringsplan

Her får du informasjon om hva en datahåndteringsplan er, hvorfor en datahåndteringsplan er nyttig og hva den bør inneholde for å oppfylle relevante krav.

Temaside om forskningsdata

English version - Data Management Plan

Hva er en datahåndteringsplan (DMP; Data Management Plan)?

En DMP er et dokument som beskriver hvordan data i et forskningsprosjekt skal håndteres helt fra oppstart av prosjektet, gjennom hele forskningsprosessen og i tiden etter avsluttet prosjekt.

En DMP beskriver hvilke data som samles inn eller genereres. Planen tar for seg hvordan dataene skal lagres, beskrives med metadata, analyseres og eventuelt deles. Planen berører også problemstillinger knyttet til rettigheter, personvern og kostnader.

En DMP er et verktøy for planlegging og bevisstgjøring, og bør være et "levende dokument" som oppdateres underveis i forskningsprosjektet.

Hvorfor skrive en DMP?

Å utarbeide en DMP i oppstartsfasen av et forskningsprosjekt kan bidra til å tidlig avdekke utfordringer og problemer. Disse kan være knyttet til både datasikkerhet, dokumentasjon, kostnader og ansvarsfordeling.

En god plan for hvordan data skal organiseres og beskrives kan lette arbeidet underveis og redusere tidsbruk ved at det er enklere å forstå og jobbe med dataene, særlig i større forskningsprosjekter. God dokumentasjon og datahåndtering bidrar til å øke kvalitet på dataene, og åpner opp for bedre etterprøvbarhet og gjenbruk.

Ifølge NTNUs nye politikk for åpen vitenskap skal alle forskningsprosjekt ha en DMP. I Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata fra Kunnskapsdepartementet, forventes det at forskningsinstitusjonene har prosedyrer for godkjenning av DMPer, (se kapittel om roller og ansvar).

Flere forskningsfinansiører stiller også krav til prosjekter som mottar midler:

Hvordan skrive en DMP?

Innholdet og omfanget av en DMP vil variere, men det er noen elementer som bør være med:

 • Datainnsamling og metoder
 • Beskrivelse av data, formater, organisering og metadata
 • Lagring, arkivering, backup og deling
 • Rettigheter, lisenser, personvern og etikk
 • Kostnader og ansvar

Viktig: Hvis dine data inneholder personopplysninger gjelder egne krav for datahåndteringen. For mer informasjon, se Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt.

Kurs og veiledning

NTNU Universitetsbiblioteket holder jevnlige workshops om hvordan du skriver en god datahåndteringsplan i Det virtuelle biblioteket. Se presentasjon fra kurs: DMP på en-to-tre.

De har også utviklet nettkurset Research data management and open science som en introduksjon til åpen vitenskap og datahåndtering.

Research Data @NTNU er en gratis tjeneste for forskere og studenter ved NTNU. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om datahåndtering eller ønsker å bestille besøk på avdelingen din eller i forskningsgruppen din.

Valg av verktøy

Det finnes flere nyttige verktøy og maler på nett som kan hjelpe deg med å utarbeide en DMP. Her er anbefalinger for deg som skal utarbeide DMP på NTNU:

 • EU-prosjekt
  • Verktøy: DMP Online
  • Mal: Horizon Europe
  • Merknader: Du må opprette egen bruker og velge "other" under Organization.
 • Prosjekt som behandler personopplysninger
  • Verktøy: Sikt DMP
  • Merknader: Logg deg på med Feide (NTNU-bruker). Planen kan deles med andre. Sikt tilbyr også sikker arkivering av forskningsdata.
  • Verktøyet er tilpasset NTNUs retningslinjer for innsamling, lagring og overføring og egner seg for mindre prosjekter (for eksempel masterprosjekter). For større prosjekter med mer komplekse dataflyter kan det lønne seg å bruke DMPOnline og malen Science Europe (se under "Andre prosjekt").
  • Studentprosjekter som behandler personopplysninger kan bruke forenklet mal for datahåndteringsplan (docx).
 • Livsvitenskap
 • Klinisk studie
  • Kontakt Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, Klinforsk
  • Merknader: Egen støttetjeneste for NTNU / St. Olav
 • Andre prosjekt: DMPOnline
  • Verktøy: DMP Online
  • Mal: Science Europe
  • Merknader: Du må opprette egen bruker og velge "other" under Organization. Velg "Science Europe" under "Primary funding organization", eller gå inn på fanen "Reference" > Funder Requirements, og lag ny plan fra Science Europe-malen.

DMP-veileder

Science Europe Practical Guide gir en innføring i kjerneelementene som bør være med i en datahåndteringsplan.

Det er også utarbeidet en egen NTNU-veileder til malen Science Europe i verktøyet DMPOnline (kun på engelsk).

Utarbeidelse av DMP

I NTNUs retningslinjer for politikk for åpen vitenskap tydeliggjøres den enkelte forskers ansvar for at en DMP blir satt opp for hvert forskningsprosjekt.

Støttetjenesten Research Data @NTNU/Forskningsdatahjelpen består av ressurspersoner fra Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen. Research Data @NTNU tilbyr direkte råd og veiledning til prosjekter, til vitenskapelig ansatte eller i samarbeid med for eksempel forskningsrådgivere og administrasjon ved det enkelte fakultet/institutt.

Publisering av DMP

NTNU oppfordrer til åpen publisering av DMPer. Vi anbefaler at utarbeidet DMP publiseres gjennom publiseringsfunksjonen i DMPOnline eller lastes ned fra verktøyet som har blitt brukt, og publiseres gjennom for eksempel Zenodo.

Nyttige ressurser

Her er lenker til ulike ressurser som kan være nyttige når du skal skrive en DMP, samt litt generelt om datahåndtering og andre relaterte emner.

Se også

Kontakt

 • Research Data @NTNU/Forskningdatahjelpen - hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller trenger råd ved utarbeidelse av DMP, ta kontakt med Research Data @NTNU i NTNU Hjelp. Eksterne brukere kan sende epost til research-data@ntnu.no (har du NTNU-bruker vil du få svar i NTNU Hjelp-portalen).
 • EU-rådgivere ved ditt fakultet - om du trenger hjelp til å skrive en DMP i forbindelse med søknad om forskningsmidler
 • Ditt lokale bibliotek - hvis du har andre spørsmål om bibliotektjenester

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket