Wikier

Budsjettere Nærings-PhD

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap


En nærings-ph.d er ansatt i en bedrift, og det er bedriften som søker og mottar midler fra Forskningsrådet. Det stilles av Forskningsrådet krav om at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon (NTNU) i løpet av doktorgradsutdanningen, noe som også er i samsvar med NTNUs krav i ph.d.-forskriften.

Økonomisk håndtering

Nærings-ph.d.-prosjekter kan klassifiseres som bidragsforskning, og det er dermed mulig for UH-institusjonen å gå inn med egenfinansiering som kan dekke alle slags kostnader i prosjektene.

Finansiering

I avtalen med bedriften bør det avklares hvem av partene som skal finansiere de ulike kostnadene knyttet til stipendiaten.

UHR arbeidsgruppe har kommet fram til følgende anbefaling for finansiering av kostnader:

- Veiledningskostnader finansieres av UH-institusjon som en del av veileders forskningstid.
- Eventuelle leiestedskostnader finansieres av bedrift.
- Indirekte kostnader kan fordeles etter en enkel fordelingsnøkkel (prosentmessig) mellom UH-institusjon og bedrift.

Bedriften dekker alle andre kostnader selv (personal, indirekte kostnader for bedriften og andre driftskostnader).

Budsjettering og beregning av kostnader

Totalkostmodellen (TDI) skal benyttes ved beregning av NTNUs kostnader, og disse gjelder:

Indirekte kostnader

Kandidaten lønnes av bedriften, men indirekte kostnader må tas med som del av NTNUs kostnader ettersom kandidaten oppholder seg ved NTNU deler av utdanningen. Indirekte kostnader skal kun beregnes for den perioden kandidaten oppholder seg ved NTNU. I Unit4 prosjektsøknadsmodul, som skal benyttes for budsjettering av BOA-prosjekter fra og med høsten 2023, er det laget en finansieringsregel kalt "Nærings-PhD".

Når du velger denne malen kan du budsjettere NTNUs ordinære kostnader, samt at du budsjetterer kandidaten som prosjektlønnet (DI) personell. Du budsjetterer da kandidaten for den perioden vedkommende skal oppholde seg ved NTNU (minimum 1 år), men siden det ikke er anledning til å budsjettere personell uten kostnad setter du lønnsbåndet for vedkommende til 10, samt innsatsen til 1 (100%). Det vil da bli beregnet en marginal direkte lønnskostnad samt fulle indirekte kostnader som vitenskapelig.

Veiledningstid

Det skal budsjetteres med veiledning for kandidaten. Timepris for professor legges til grunn i beregningen. Kostnader for veiledning beregnes ut fra et normert omfang på 75 timer per år à 12 mnd i tre år.

Driftsmidler

Det skal budsjetteres med eventuelle driftsmidler (reiser etc.). Det må også vurderes om det er andre direkte kostnader som bør hensyntas.

Leiested/lab.

Eventuelle kostnader knyttet til bruk av lab/leiested må tas med i beregningen. Mange laboratorier/spesialrom ved fakultetene har nå fått beregnet priser. Der leiestedspris ikke foreligger, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av kostnaden knyttet til bruken.

Regnskapsføring av indirekte kostnader

Indirekte kostnader må regnskapsføres ved manuell ompostering da det ikke ligger lønnsposteringer til grunn for beregningen. Belast BOA-prosjektet med art 9414 og godskriv avregningsprosjektet (999994100) med art 9413. Siden kandidaten ikke har ansattnummer ved NTNU brukes 999999.

Bakgrunn

Etter innspill fra Forskningsrådet opprettet UHR i juni 2015 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på beregning av kostnader for veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon for nærings-ph.d.-ordningen og tilsvarende ordninger, samt vurdere kostnadsfordeling mellom UH-institusjon og bedrift/enhet. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå offentlig.

Mer informasjon

Se programside fra Forskningsrådet

Les mer om leiested

Les mer om TDI-modellen

Kontakt

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no