Wikier

Leiested

Kostnader for bruk av forskningsinfrastruktur skal synliggjøres basert på priser beregnet etter leiestedsmodellen.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Leiestedskostnader i prosjekter

Fakultetene og instituttene beregner priser for bruk av leiested/forskningsinfrastruktur etter leiestedsmodellen og dokumenterer beregningen. Prisene publiseres på fakultetenes nettsider og skal benyttes for å budsjettere leiestedskostnader i BOA-prosjekter.

Prisene multipliseres med forventet bruk av leiested (timer, antall, e.l.) og kostnaden legges inn i søknadsmalene på arkfanen «Leiested».

Beregne priser for leiested

Fakultetene og instituttene som eier leiesteder (forskningsinfrastruktur) beregner priser basert på totale kostnader i henhold til leiestedsmodellen.

De totale kostnadene som inngår i prisberegningen omfatter arealkostnader inkludert bygningsavskrivninger, avskrivningskostnader for utstyr, felles driftsmidler, lønnskostnader og indirekte kostnader til teknisk støttepersonell. Kostnaden fordeles på kapasiteten til leiestedet.

Kvadratmeterpris inkludert bygningsavskrivninger som benyttes i prisberegningen for NTNUs leiested er 3004 kr/kvm for 2024 (2907 kr/kvm for 2023).

Merk at prisene for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter vil være forskjellige på grunn av statsstøtteregelverket og fordi avskrivninger for BOA-finansiert utstyr ikke inngår i bidragsprisen.

Bedre drift av forskningsinfrastruktur

I løpet av 2022/2023 ble det gjennomført et prosjekt: «Bookitlab – delprosjekt Leiestedsmodellen 2», som hadde til hensikt å skaffe en oversikt over hvordan leiestedsmodellen var implementert ved de ulike enhetene ved NTNU.

Fra prosjektet ble det gitt fire anbefalinger:

  • Institutt-, forskningsprosjekt- og leiestedsøkonomien bør skilles ad og synliggjøres hver for seg med reelle tall.
  • All bruk av leiested bør belastes leie, også utdanning. Dette er nødvendig for å gi komplette resultatregnskap for leiestedene, for å skaffe god styringsinformasjon og for å legge til rette for utnyttelse av forsknings- og utdanningsinfrastruktur på tvers av organisasjonen.
  • I prinsippet bør leiestedene finansieres av den aktiviteten som foregår der. Fastsetting av priser bør følge en felles praksis på hele NTNU. Der rammefinansieringen må brukes til å subsidiere bruken bør det veies opp mot leiestedets strategiske verdi.
  • Alle bør se på leiestedene som en fellesressurs for NTNU. Dette vil øke kapasitetsutnyttelsen som igjen fører til lavere priser med samme inntjening.

Det er i februar 2023, som en del av Digitaliseringsprogrammet, vedtatt at det skal jobbes videre med å bistå instituttene med å iverksette anbefalingene i rapporten gjennom et nytt prosjekt – DelLab.

Verktøy

Mer om

Kontakt