Wikier

Bli kjent med offentlig forvaltning ved NTNU

Disse sidene inneholder lenker til relevante kurs for deg som ansatt som ønsker å bli kjent med offentlig forvaltning og det å jobbe i det offentlige.

Spørsmålene er til for refleksjon og eventuell diskusjon med kollegaer på din enhet, og ment å være spesifikk for deg som ansatt ved NTNU og godt egnet for faglig drøfting. Det anbefales at du gjennomfører opplæringen i rekkefølgen:

 1. Offentlighetsloven og innsyn
 2. Forvaltningsloven
 3. Forvaltningsetikk
 4. Journalføring og arkivering

Læringsmålet for denne opplæringen er at du har fått grunnleggende kunnskap om lovverk og prinsipper innenfor offentlig forvaltning.

Var kursene og oppgavene relevant for deg og dine kollegaer? Gi oss gjerne tilbakemelding!

DFØs e-Læringskurs

For at offentlig ansatte skal lære seg å anvende lovverk som er relevante for saksbehandling har Direktorat for økonomistyring (DFØ) opprettet kursopplegg på Læringsplattformen – en felles digital plattform for e-Læringskurs i staten. Kursene vil gi deg som saksbehandler innsikt i praktiske problemstillinger knyttet til rollen som saksbehandler ved en offentlig institusjon. Kurset krever at du oppretter en profil i læringsportalen før du starter kurset.

Opprett profil i Læringsplattformen

Kursene er bygd opp av mange mindre aktiviteter som hver for seg tar ca. 8-10 minutter å gjennomføre, inndelt etter fagområde. Oppgavene gir rom for refleksjon over egen praksis i din arbeidshverdag, men kan godt gjennomføres sammen med flere kollegaer.

Forvaltningsreisen – e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskompetanse

«Forvaltningsreisen» skal gi grunnleggende kompetanse om det som er felles for alle som jobber i staten, uansett virksomhet. Du vil blant annet lære om:

 • hva det betyr å jobbe i et politisk demokratisk system
 • hvordan statsforvaltningen er organisert og styrt
 • hvordan politikk utformes og iverksettes
 • hvordan utøve rollen som statsansatt i tråd med krav og forventninger nedfelt i lover, instrukser, regelverk og retningslinjer
 • hvordan etterleve god forvaltningsskikk i tråd med forvaltningsverdiene og ulovfestede normer

Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

I «Gode beslutningsgrunnlag» lærer du hvordan du skal utrede statlige tiltak for å få et godt beslutningsgrunnlag. Målet med gode beslutningsgrunnlag er å få mest mulig velferd for fellesskapets ressurser.

Utredningsinstruksen har tydelige krav til hvordan statlige ansatte skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag. Et viktig prinsipp er at jo større tiltaket er, desto grundigere skal de seks spørsmålene i utredningsinstruksen besvares.

For enkelt - en innføring i forenklet analyse

Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet. «For enkelt - en innføring i forenklet analyse» tar for seg gangen i en forenklet analyse. Du vil få en forståelse av hovedtrekkene i en forenklet analyse. Kurset er bygd opp slik at du går gjennom de åtte arbeidsfasene som samfunnsøkonomisk analyse og forenklet analyse består av.

Kontakt

Denne siden og underliggende sider forvaltes av kommunikasjonsansvarlige i NTNU Sak.

Child Pages (4)

 • Forvaltningsetikk

  NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i forvaltningsetikk ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid....

 • Forvaltningsloven

  NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i forvaltningsloven ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid....

 • Journalføring og arkivering

  NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i journalføring og arkivering ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid....

 • Offentlighetsloven og innsyn

  NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i offentlighetsloven og innsyn ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt...