Wikier

Bli kjent med...

Offentlighetsloven og innsyn

NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i offentlighetsloven og innsyn ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid.

Kurset Innsyn - eit e-læringsmagasin om offentleglova finner du på DFØs Læringsplattform. Det du finner her er NTNUs kontekstualisering av kurset om offentlighetsloven og innsyn. I tillegg har Sivilombudet en Innsynsguide som forklarer innsyn svært grundig.

Kurset og gjennomføring av refleksjonsoppgaver i etterkant av kurset vil gi deg som saksbehandler innsikt i praktiske problemstillinger knyttet til meroffentlighet, innsynskrav, samt de viktigste unntakene fra offentlighetsloven. Kurset er delt inn i fire tema:

 • Åpenhet i forvaltningen
 • Meroffentlighet
 • ABC for innsynsprosessen
 • Unntak fra åpenhet

DFØs e-Læringskurs

For tilgang til kurset, se instruksjon på siden over. Du får lære om meroffentlighet som første av flere tema. Når du er ferdig med Meroffentlighet fortsetter du her med NTNU-spesifikke refleksjonscase. De generelle spørsmålene du bør reflektere over gjelder for alle fagområder.

Refleksjonsoppgaver – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

 • Hva er åpenhetskultur hos oss på NTNU?
 • Hvilke ledd i offentlighetsloven er bestemmende for hva vi kan unnta offentligheten innenfor våre saksområder?

Offentlighetsvurdering

Caseoppgavene under handler om offentlighetsvurdering for ulike fagområder.

Studiesaker ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

En student leverer en formell klage på eksamen via epost. I klagen forteller studenten at han presterte dårlig og at han ikke opplever at det var samsvar mellom oppgaveteksten som ble gitt og forelesningene i faget. Som første ledd i saken registrerer du klagen.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet?
 • Hva vil i denne saken veie tyngst av åpenhet i saken og eventuelle årsaker til å unnta saksdokumentene fra offentligheten?

Refleksjonsoppgaver – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

Etter å ha fått svar på klagen på eksamen mottar du en ny epost fra samme student som i eksempelet over hvor en navngitt foreleser blir kritisert av studenten. Også denne eposten må registreres som en del av saken.

 • Hvordan ville du vurdert meroffentlighet i dette tilfellet?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et bevisst forhold til meroffentlighet ved vår enhet?

HR-saker ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

Dere har i en ansettelsesprosess kommet til fasen der dere sender ut et tilbud med vedlagt arbeidsavtale til den innstilte kandidaten.

Som et ledd i saksbehandlingen oppretter du et dokument som inneholder tilbudet til kandidaten samt en uutfylt arbeidsavtale.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet?
 • Hva vil i denne saken veie tyngst av åpenhet i saken og eventuelle årsaker til å unnta saksdokumentene fra offentligheten?

Refleksjonsoppgave – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

Kandidaten sender arbeidsavtalen i retur. Den er nå utfylt med personnummer og signert, og du må registrere den.

 • Hvordan ville du vurdert meroffentlighet og hvorfor?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et bevisst forhold til meroffentlighet ved vår enhet?

Forskningssaker ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

Noen måneder før slutten av tilsettingsforholdet leverer en ph.d.-kandidat en søknad om forlengelse av studieretten. I søknaden forteller kandidaten at hun på grunn av personlige årsaker henger etter i arbeidet sitt uten å oppgi noe videre utdypning. Som et ledd i saksbehandlingsprosessen registrerer du denne søknaden i NTNUs sak- og arkivsystem.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet?
 • Hva vil i denne saken veie tyngst av åpenhet i saken og eventuelle årsaker til å unnta saksdokumentene fra offentligheten?

Refleksjonsoppgave

I en ny epost utdyper ph.d.-kandidaten at hun har et sykt barn som har krevd mye tid. Også denne eposten må registreres som en del av saken.

 • Hvordan ville du vurdert meroffentlighet og hvorfor?

Saker for Styret, råd og utvalg ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

Det skal avholdes styrevalg ved NTNU og for å sette i gang prosessen sender du ut et internt notat. I det interne notatet oppgir du generell informasjon om styrevalget samt en tidsplan for valget. Det interne notatet fordeles gjennom NTNUs sak- og arkivsystem.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet?
 • Hva vil i denne saken veie tyngst av åpenhet i saken og eventuelle årsaker til å unnta saksdokumentene fra offentligheten?

Refleksjonsoppgave

Senere i prosessen mottar du en epost fra en ansatt som foreslår en kollega i vervet som styrekandidat. Som et ledd i saksbehandlingen må du registrere eposten i NTNUs sak- og arkivsystem for videre behandling.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet i dette tilfellet?

Prosjekt- og økonomisaker ved NTNU

Diskusjonsoppgaver

I forbindelse med et prosjekt ved instituttet ditt sender du en søknad til Norges forskningsråd. Søknaden inneholder en lang og detaljert beskrivelse av prosjektets innhold og metode.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet?
 • Hva vil i denne saken veie tyngst av åpenhet i saken og eventuelle årsaker til å unnta saksdokumentene fra offentligheten?

Refleksjonsoppgave – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

Du oppretter senere i prosjektet en sjekkliste for BOA-prosjekter. Sjekklisten inneholder en kort generell beskrivelse av prosjektets hovedmål samt en kort beskrivelse av prosjektet som skal gjennomføres. Som et ledd i prosessen må du registrere dette i NTNUs sak- og arkivsystem.

 • Hvordan ville dere vurdert meroffentlighet i dette tilfellet?
 • Hvordan kan vi legge til rette for et bevisst forhold til meroffentlighet ved vår enhet?

Denne siden vedlikeholdes av NTNU Sak.