Language Selector

Norwegian Bokmål

Banner - Evaluate course for students

For students

Evaluate courses & study programmes

Providing feedback about your courses and your study programme

Symboler for aktivitetene i evalueringsprosess

Denne siden er i arbeid

This page is awaiting translation. In the meantime, please use this page: Student responsibility in the quality assurance of education

Participate in a reference group

Participate in a reference group

All courses at NTNU are evaluated at completion. As a student, you can participate in the evaluation of your courses in several ways. Your input helps us to make an NTNU education even better in the coming years.

Direktelenke: Bli med i referansegruppe   

Det er emneansvarleg som vel metodar for å innhente synspunkt frå studentane. Referansegruppe er den klårt mest brukte metoden for studentevaluering ved NTNU, anten åleine eller i kombinasjon med andre metodar. 

Starte opp referansegruppe 

Emneansvarleg opprettar ei referansegruppe for emnet i starten av semesteret, når dei har finne frivillige til å delta. Gruppa skal bestå av minst tre av studentane som tar emnet, og alle studieprogram skal være representert.  

Ta gjerne kontakt med emneansvarleg om du ikkje har høyrt om det finnes noko referansegruppe for eit emne du tar. 

Emneansvarleg bruker KASPER som arbeidsflate for kvalitetsarbeidet, og medlemmane i referansegruppa får oppretta ei gruppe i Microsoft Teams til støtte i evalueringsarbeidet.  

Se også: Utvikling av emne - for emneansvarlig

Les mer om referansegrupper

 

 

Det er emneansvarleg som vel metodar for å innhente synspunkt frå studentane. Referansegruppe er den klårt mest brukte metoden for studentevaluering ved NTNU, anten åleine eller i kombinasjon med andre metodar.  

Emneansvarleg opprettar ei referansegruppe for emnet i starten av semesteret, når dei har finne frivillige til å delta. Gruppa skal bestå av minst tre av studentane som tar emnet, og alle studieprogram skal være representert.  

Ta gjerne kontakt med emneansvarleg om du ikkje har høyrt om det finnes noko referansegruppe for eit emne du tar. 

Emneansvarleg bruker KASPER som arbeidsflate for kvalitetsarbeidet, og medlemmane i referansegruppa får oppretta ei gruppe i Microsoft Teams til støtte i evalueringsarbeidet.  

Se også: Utvikling av emne - for emneansvarlig

Les mer om referansegrupper

Referansegruppa skal ha løpende dialog med de andre studentene gjennom semesteret. Referansegruppa kan i tillegg holde allmøter eller sende ut spørreskjema i forkant av møtene dere skal ha.

Legg gjerne ut kontaktinformasjon til dere som er i referansegruppa i aktuelle kanaler (e-læringssystem, melding på Innsida eller lignende). Oppfordre studentene til å ta kontakt hvis de har forbedringsforslag til emnet.

Steg 1Midtveisevaluering

Midtveis i studiet kan dere gjennomføre en evaluering og høre hva studentene så langt tenker om gjennomføringen av emnet. For eksempel kan dere i referansegruppa be om å få 10-15 minutter av en forelesning uten foreleser til stede.

Forslag til hva dere kan diskutere: læringsmål, pensum, forelesninger, øvingsoppgaver, læringsmiljø og forkunnskapskrav eller se detaljert liste med tips til tema.

Steg 2Gi tilbakemelding til emneansvarlig

Etter midtveisevalueringen tar dere kontakt med emneansvarlig og formidler tilbakemeldingen fra studentene.

Steg 3Sluttevaluering

Også her kan dere be om 10-15 minutter av forelesningen for å høre hva studentene mener om emnet. Her kan dere gå igjennom det samme som for midtveisevalueringen og i tillegg høre om de andre studentene synes det har vært endringer etter midtveisevalueringen.

Rapporten fra referansegruppen skal gi konstruktive tilbakemeldinger med utgangspunkt i sammenhengen mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering. I tillegg skal rapporten gi forslag til enkle justeringer som kan øke læringsutbyttet.

Last ned rapportmal (doc) Andre format: odt

Noen enheter har egne rapportmaler:

Les tidligere rapporter:  Tidligere rapporter om emnet og studieprogrammet | Veiledning for å finne rapportene

 

Skrivetips

Se eksempel på ferdig utfylt rapport

 • Rapporten kan godt bli "uenig med seg selv" da den skal inneholde de ulike meningene studentene har om emnet. Da skriver dere: "Noen mente at... mens andre mente at....".
 • Husk å skrive om vurderingsformen. Skriv derfor rapporten etter eksamen.
 • Skriv hele setninger og forståelig for alle. Ikke bruk for mange fagord eller fremmedord.
 • Ikke bare beskriv hva som er gjort og hvordan, men skriv en vurdering: "Det fungerte ikke så godt fordi..."
 • Når dere skriver kan dere forsøke å beskrivespørreordene Hva? Hvorfor? Hvordan? Når? Det gir mer utfyllende beskrivelser og vurderinger.
 • Rapporten er delt i to deler, men del gjerne opp de to delene igjen med mellomtitler som: Foreleser, Læringsmiljø, Øvingsoppgaver, Vurderingsform osv.
 • Ikke pynt på sannheten eller bagatelliser det som har gjort emnet mindre bra, det er  viktig at det som kan forberedes kommer frem.

Vær konkret:

 • Skriv ikke "Det var helt greit gjennomført". Eksempel på konkret tilbakemelding: "For å gjøre stoffet mer tilgjengelig og oversiktlig foreslår vi at det legges frem en generell oversikt over de litteraturhistoriske epokene på begynnelsen av semesteret".
 • Flere øvinger, mer bruk av PowerPoint, bruk en annen vurderingsform, mer gruppeundervisning osv. er eksempel på konkrete tilbakemeldinger.
 • Begrunn gjerne hvorfor tiltakene ville gjort kvaliteten i emnet bedre, som at: "det ville gitt bedre oversikt", "dere kunne ha forberedt dere bedre", "det hadde vært lettere å forstå pensum", osv.

 

Spesifikt om feltene i rapportmalen:

 • «Referansegruppens rapport om kvaliteten i emnet» Her gir referansegruppen sin tilbakemelding om hva som har fungert godt og bør videreføres, og hva som eventuelt ikke fungerer godt og hvor det bør finnes tiltak for utvikling av kvaliteten. Fokus bør være på hvorvidt tilrettelegging og ressurser er hensiktsmessige og hvordan læringsaktiviteter og vurderingsform bidrar til at studentene når læringsmålene for emnet.
 • «Referansegruppens forslag til tiltak» Dersom studentene har forslag til konstruktive tiltak som kan hjelpe emneansvarlig i utvikling av kvaliteten i emnet, skrives disse inn her. 

 

Hvem skal ha rapporten og hva er prosessen videre?

Du kan få en bekreftelse på at du har hatt verv i en referansegruppe. Kontakt instituttkontoret og de vil gi deg en bekreftelse.

Dersom det er problemer med utdeling av bekreftelse, ta kontakt med ditt studentråd.

Evaluate your study programme

Evaluate your study programme

Dei fleste emne inngår i eitt eller fleire studieprogram, som normalt leier fram mot ein bachelor- eller mastergrad. Studieprogram skal evaluerast årleg, i tillegg til ei større evaluering minimum kvart femte år.

Til å hjelpe seg i dette arbeidet har studieprogramleiaren eit studieprogramråd.

Studieprogramrådet er eit rådgjevande organ som skal bidra til heilskap, relevans og kvalitet i studieprogrammet. Studieprogramrådet skal bestå av studentar, vitskapleg tilsette og administrativt tilsette. Studieprogramrådet skal òg ha eksterne medlemmer eller sørgje for å få innspel frå eksterne på andre måtar.

Studieprogramma ved NTNU har ulik oppbygging og organisering, og det har òg konsekvensar for studieprogramråda. Studentane i studieprogramrådet blir nokre stader omtalte som programtillitsvalde (PTV) eller klassetillitsvalde (KTV), og det kan være litt ulike valordningar og ordningar for korleis dei inngår i det lokale studentdemokratiet. Ta kontakt med studentrådet på ditt fakultet for meir informasjon om kva som gjeld for ditt studieprogram.

Her kan du lese meir om mandat, oppgåver og samansetning for studieprogramråda.

Meir informasjon om korleis vi jobbar med kvalitet i studieprogram, finn du òg på hovudsida til NTNU om evaluering og utvikling av studieprogram

I den årlege evalueringa er det den indre kvaliteten i programmet som er viktigast, og emnerapportane frå alle emna i programmet utgjer ein stor del av grunnlaget. Her kjem òg tilbakemeldingar frå studentane tydeleg fram gjennom referansegrupperapportar eller anna datainnsamling.

Den årlege gjennomgangen ser spesielt på samanheng og heilskap i studieprogrammet. Målet er å sørgje for at læringsmål, læringsaktivitetar og vurderingsformer i dei enkelte emna støttar opp om kvarandre, og at dei bidreg til det samla læringsutbytet for programmet. Læringsmiljø og eventuell praksis er òg tema som det er særleg aktuelt å vurdere på programnivå.

Med læringsmiljø meiner vi summen av faktorar som påverkar læringa di, som

 • fysisk læringsmiljø (bygningar, omgjevnader)
 • psykososialt læringsmiljø (mellommenneskelege forhold, trivsel og samhandling)
 • organisatorisk læringsmiljø (system for tilbakemelding og medverking)
 • digitalt læringsmiljø (læringsprosessar, pedagogikk og teknologi)
 • pedagogisk læringsmiljø (form, innhald og rammer for læringa)

Sjå også:

Minst kvart femte år skal kvart program vurderast meir heilskapleg, med spesiell vekt på korleis læringsutbytet til studentane svarar på noverande og framtidige behov for kompetanse i samfunns- og arbeidslivet.

Til å utføre slik periodisk evaluering av studieprogram opprettar dekanus eit evalueringspanel med både studentar og eksterne representantar.

Årleg og periodisk programevaluering vil vanlegvis ende opp i forslag om endringar i einskilde emne eller oppretting av nye emne. Nokre gonger vil det òg vere så store endringar at det får konsekvensar for den samla studieporteføljen ved NTNU – til dømes ved at eit program blir lagt ned og/eller eit nytt oppretta.

Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram skildrar ansvar, prosess og tema for evalueringa.

Årleg og periodisk programevaluering vil vanlegvis ende opp i endra beskrivingar av programinnhald og læringsutbytte, i tillegg til endringar i einskilde emne eller oppretting av nye emne.

Nokre gonger vil det òg vere så store endringar at det får konsekvensar for den samla studieporteføljen til NTNU – til dømes ved at eit program blir lagt ned og/eller eit nytt oppretta. Alle programevalueringar skal vere offentleg tilgjengelege.

Du kan finne tidlegare evalueringsrapportar i Studiekvalitetsportalen.

Develop NTNUs portfolio

Develop NTNUs portfolio

Evaluering og utvikling av emne påverkar utviklinga av studieprogramma, og endring og utvikling av studieprogram blir gjort ved å gjere endringar i dei enkelte emna. Tilsvarande fører utvikling og forbetring av emne og program til endringar i den samla studieporteføljen ved NTNU, men ein portefølje av høg internasjonal kvalitet handlar òg om strategien til NTNU og korleis vi løyser samfunnsoppdraget.

Deltaking i kvalitetsarbeidet på porteføljenivå handlar derfor om meir overordna spørsmål:

 • Kva profil skal NTNU ha som utdanningsinstitusjon?
 • Kva rammer skal vi ha for undervisning og læringsaktivitetar?
 • Korleis legg vi til rette for eit best mogleg læringsmiljø?

Studentane ved NTNU har ei klar og tydeleg stemme også på dette nivået av kvalitetsarbeidet. I tillegg til å vere representerte i dei øvste organa som styret og leiarmøtet til rektor (dekanmøtet) er studentane aktive deltakarar mellom anna i utdanningsutvalet, læringsmiljøutvalet og dei sentrale forvaltningsutvala. 

Til nokre av desse organa og utvala blir det arrangerast direkte val, og til andre er det Studenttinget ved NTNU som oppnemner. Du finn meir informasjon om korleis du delta, på sidene til Studenttinget om studentar i råd og utval.


Sjå òg: Samleside om råd og utval

Gjennom studentdemokratiet er studentane med på å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon.

Aktørane i studentdemokratiet arbeider for at stemma til studentane blir høyrd i alle saker som gjeld dei. Utdanningskvalitet og læringsmiljø er sentrale oppgåver, men studentdemokratiet arbeider òg med andre ting som studentane er opptekne av.

Meir informasjon finn du på temasida om studentdemokratiet.

Du finn òg god informasjon og oversikt på nettsidene til Studenttinget NTNU.
 

This is the quality system

This is the quality system

The quality system guarantees that an NTNU education is attractive to students, and that graduates are attractive in the labor market and for society.

NTNU's quality system for education describes the goals for quality assurance work, roles, responsibilities, tasks and follow-up processes.

The quality system provides guidelines for both the evaluation and development of educational activities on all levels, as well as an overview of tbe tools and resources prescribed for this work.

Details can be found on the Quality System for Education page.

 

 

Quality of education is about students' learning outcomes. As such, we must place the student at the center of our efforts. 

Ensuring that students are active participants at all levels, both in the quality system and in the management of NTNU, is a prerequisite for keeping us on course. This applies to you as a student as well: you must also put your learning outcomes front and center. The more engaged you are in own learning, the more you reflect on what stimulates you to learn, the better the result. Your participation in the evaluation and development of university courses and study programmes is og benefit to both you and NTNU.

Find previous reports

Speak up

Speak up

If you want to provide feedback about any lack of quality in your studies, the reference group or course coordinator is usually the right place to start.

If the reference group is non-existent, or if there is no follow up, this is considered a descrepency inconsistent with NTNU´s quality system guidelines. We would greatly appreciate if you report such discrepancies via the Sei frå-portalen