Wikier

Læringsmiljøutvalget - LMU

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Møtedatoer i Trondheim høst 2024:

 • 19. september
 • 30. oktober
 • 28. november

Referater

Møtereferater fra og med juni 2020 i Trondheim finner du her (Sharepoint). 

Fullstendige saksdokumenter for alle år finnes i arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte under tittelen «Møtebok LMU».

Du kan også sende e-post til sekretær for Læringsmiljøutvalget

Møtereferater fra underutvalget ved NTNU i Ålesund finner du her (Sharepoint)

Innholdsfortegnelse

Læringsmiljø

Hva vi mener med læringsmiljø ved NTNU, kan beskrives på følgende vis:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Resultater fra ulike student- og kandidatundersøkelser finner du på siden om Ressurser og verktøy - utdanningskvalitet.

Mandat

Her finner du Læringsmiljøutvalgets mandat.

Årsrapporter fra LMU

LMUs årsrapporter beskriver Læringsmiljøutvalget prioriterte satsingsområder og utvalgets anbefaliger til ledelsen. Årsrapporten legges frem for NTNUs styre.  

Rolle og funksjon

LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens §4-3, punkt 3. Dette betyr at LMU skal:

 • forankres i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
 • sikres god informasjon om læringsmiljøet.
 • rapportere til styret i en egen årlig rapport.
 • gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
 • være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
 • nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
 • holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø

Sammensetning av Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. 

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

 • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Representanter i NTNUs Læringsmiljøutvalg 2023

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Marit Reitan, prorektor for utdanning, leder i LMU 2024 Jenny Bremer, seniorrådgiver i Avdeling for utdanning, seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Anne K. Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen, fom 2022  

Nina Tanche-Nilsen, Eiendomsavdelingen , fom 2022

Anders Buhaug, seksjonssjef studieseksjonen, IV fakultetet, fom 2024 Hanne Almås, seksjonsleder for utdanning, MH fakultetet

Gro Iren Kvanli Dæhlin, viserektor NTNU i Gjøvik, fom 2022

Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik, fom 2022
Anne-Lise Sagen Major , viserektor NTNU i Ålesund, fom høst 2023  
Studentrepresentant  Personlig vararepresentant
Ingrid Darell Holm, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og nestleder i LMU 2024 Aksel Kvamme Aase (kalenderår)
Nora Wigen Emilie Hvidsten Swensen (studieår 2023/24)

Malin Høgsand Leirvåg (kalenderår)

Lasse Zetterlund (Kalenderår)

Sindre Stenseth Pettersen

Mariell Horve
Leander Hovde  
Observatør Vara

Rasmus Hugdahl, seksjonssjef HMS-seksjonen, Arbeidsmiljøutvalget

 
Jenny Bremer, seniorrådgiver i Avdeling for utdanning, seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø  
Espen Munkvik, spesialrådgiver, Studentsamskipnaden Espen Holm, direktør for campustjenester, 
Sit Kafe administrasjon, Studentsamskipnaden 
Gisle Marhaug, seniorrådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester Bjørg Næss Frost, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester
Gro-Anita Mortensen, Seksjonssjef NTNU Universitetsbiblioteket Jorunn Alstad, Avdelingsleder NTNU Universitetsbiblioteket
Lennart Soligard, Studentombud  
Sekretariat: Jenny Bremer, seniorrådgiver i Avdeling for utdanning, seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø  

Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Gro Irene Kvanli Dæhlin, viserektor Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Martina Ortova, Førsteamanuensis - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Marianne Liland, universitetslektor, MH-IH-G Kjell Are Refsvik, Universitetslektor – Institutt for design
Studentrepresentant Vararepresentant

Sigrid Blystad

Mariell Horve
Mostafa Askari  
Kavishnayan Nadarjah  
Ludvig Vollelv Thorsen, student – Bachelor I sykepleie  
Observatør  
Kjersti Skoglund Sørum, koordinator Sit-Gjøvik  
Anne Anker Bolstad, studentprest  
Steinar Hov, Prosjektleder - EnTL  
Mona Holmen, førstekonsulent, universitetsbiblioteket  

Paul Ole Hegstad, Pedagogisk/teknisk rådgiver – Seksjon for læringsstøtte, Gjøvik fra høst 2020

 

Kai Robert Jakobsen, Seksjonssjef for eiendomsforvaltning og drift, Gjøvik

 
Sekretariat:  Kari S. Lauritsen , seniorkonsulent, Tilretteleggingstjenesten, Seksjon for utdanning, Gjøvik  
   

Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund

Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Anders Ulsten, IIR Arnhild Lunde
Paula Rice, IIF Margrethe Harestad Bakke
May Helen Midtbust, IHA Rigmor E. Alnes
Grete Hansen Aas, IBA  
Studentrepresentant Vararepresentant

Leander Hovde

 

Joakim Sander Løken 22/23

 

Maren S. Romundstad 22/23

 
Observatør  
Stig Einar Kjølsøy, IT-avd  
Rolf Viddal (SiT)  
Sekretariat: Ludvik A. Kjeldsberg, seniorrådgiver, Seksjon for HR, Ålesund