Wikier

Retningslinjer for politikk for åpen vitenskap

På denne siden finner du retningslinjer for politikk for åpen vitenskap ved NTNU.

Se også: Politikk for åpen vitenskap ved NTNU | Alle sider tagget med åpen vitenskap

English version - Guidelines for Policy for Open Science


Godkjent av Rektor 19.01.2021

Formål med dokumentet

Dette dokumentet gir mer utførlige retningslinjer for hvordan prinsippene som er fastlagt i politikk for åpen vitenskap ved NTNU skal etterfølges i praksis. De praktiske retningslinjene kan enklere revideres og oppdateres etter hvert som omstendighetene krever det.

Gjelder for

Dette dokumentet gjelder for universitetets politikk for åpen vitenskap.

Retningslinjer

3.1 Lisensiering

En overgang til åpen lisensiering innebærer en stor myndiggjøring av den ansatte – fra et regime hvor man gir fra seg alle rettigheter knyttet til det videre livet til arbeidet som er utført til et hvor den enkelte må fastsette vilkårene for videreformidling og gjenbruk. Det er mange valgmuligheter for forvaltning av åpne forskningsresultater, og hvilken lisens som er passende vil variere etter type forskningsresultat og innen hvilket fagområde resultatet tilgjengeliggjøres.

Følgende prinsipper bør gjelde for lisensiering:

1) For vitenskapelige publikasjoner har lisensporteføljen til Creative Commons-organisasjonen (CC-lisenser) blitt standard for publikasjoner med åpen tilgang. Her vil publiseringskanalens lisenspolitikk være bestemmende for valgt lisens, men generelt anbefales lisenser som ikke krever eksplisitt samtykke fra forfatter for videreformidling og bearbeidelse.

2) For forskningsdata vil valget av lisens avhenge av typen data. Selv om fakta om verden normalt ikke kan underlegges opphavsrettslig beskyttelse vil bearbeidede sammenstillinger av data ofte falle under slike bestemmelser. Likevel anbefales generelt en åpnest mulig lisens (for eksempel lisensen CC-0) med mindre spesielle hensyn knyttet til personvern eller datasett som stammer fra allerede opphavsrettsbegrensete databaser spiller inn. I slike tilfeller vil fagspesifikke normer og lisenser kunne være aktuelt.

3) I enkelte tilfeller, for eksempel ved kunstnerisk arbeid eller i enkelte fortolkningsbaserte arbeider innen samfunnsvitenskap eller humaniora, vil mye av verdien i forskningsarbeidet ligge i selve utformingen av arbeidet. Det kan være aktuelt å skjerme hele forskningsresultatet fra videre bearbeidelse ved bruk av en klausul som begrenser retten til videre bearbeidelse, som CC-BY-ND.

4) Ved produksjon av programvare er det ønskelig at dette tilgjengeliggjøres med en lisens som tillater gjenbruk og videreforedling, har vid juridisk anerkjennelse og er sertifisert av Open Source Initiative (OSI). Der ingen overstyrende føringer foreligger skal NTNU-produsert programvare lisensieres med European Union Public License. For programvareprosjekter innen fagområder med særlige behov eller feltspesifikke lisensieringspraksiser vil andre lisenser som oppfyller OSI-kravene til åpen kildekode (for eksempel MIT-lisensen, Apachelisensen eller GNU GPLv3) kunne benyttes.

5) Der avtale om finansiering på spesifikke lisensvilkår gjelder skal påkrevd lisens settes. Dette gjelder for eksempel bruk av CC-BY eller CC-BY-SA som hovedregel ved publisering av forskningsresultater finansiert av Norges Forskningsråd eller Horisont Europa, eller CC-0 ved publisering av datasett. 6) NTNU ønsker ikke å legge begrensninger på kommersialiseringsmuligheter knyttet til vår forskningsvirksomhet (se vår IPR-politikk, og også Kielland 2019). Bruk av klausuler som begrenser kommersiell bruk (som CC-BY-NC og CC-BY-NC-ND) frarådes.

Lisensiering av forskningsresultater og læringsressurser kan være komplekst. NTNU skal gjennom ITtjenesten og Universitetsbiblioteket tilby støtte til forskere som trenger hjelp i valget av rett lisens.

3.2 Datahåndtering

Forskningsprosjekter ledet av NTNUs forskere skal sette opp en datahåndteringsplan (Data Management Plan – DMP) som tilfredsstiller kravene fra finansiør. Datahåndteringsplanen skal settes opp tidlig i forskningsprosjektet og ikke senere enn seks (6) måneder etter oppstart. I prosjekter der flere forskere deltar og felles forskningsdata blir generert, har prosjektleder ansvar for at en DMP blir satt opp og at data fra prosjektet blir arkivert og gjort tilgjengelig i tråd med universitetets prinsipper og gjeldende retningslinjer. For nærmere beskrivelse av retningslinjer, se retningslinjer for datahåndteringsplaner ved NTNU.

3.3 Læringsressurser

NTNU sitt undervisningsopplegg skal komme allmennheten til gode. Også de som ikke oppnår noen form for grad eller utdanningsakkreditering kan ha nytte av tilgang til læringsressurser av høy kvalitet. Undervisning er i stor grad unntatt begrensninger i åndsverksloven, men disse vil ofte slå inn ved allmenn tilgjengeliggjøring av læringsressurser. Disse retningslinjene gjelder altså i stor grad egenprodusert materiale. Også her kan hensyn til personvern begrense tilgang, for eksempel ved filming av forelesninger eller lignende. Likevel er det ønskelig at læringsressurser arkiveres i universitetets læringsobjektarkiv der ingen opphavsrettslige eller andre etiske eller juridiske begrensninger foreligger. Ansatte oppfordres til å benytte åpent lisensiert materiale i sitt undervisningsopplegg og i produksjonen av læringsressurser.

3.4 Retningslinjer for valg av lagringsløsning

Valg av lagringsløsning for forskningsdata vil i stor grad avhenge av fagspesifikke normer, men det skal alltid gjennomføres en klassifisering av data (spesifisert i datahåndteringsplanen, se over) og en vurdering av informasjonssikkerhetsnivået. NTNU skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over løsninger for midlertidig datalagring.

3.5 Retningslinjer for valg av arkivløsning

Ved sluttføring av et forskningsprosjekt skal forskningsresultatene arkiveres i egnede arkiver, avhengig av type resultat. Publikasjoner registreres og lastes opp i Cristin for å arkiveres i NTNUs institusjonelle arkiv NTNU Open, mens kunstnerisk utviklingsarbeid lagres i egnede arkivløsninger, for eksempel Research Catalogue. Datasett arkiveres i henhold til gjeldende lagringsløsninger for forskningsdata.