Wikier

KASPER -...

KASPER - Evaluere studieprogram

Denne wikien skildrar korleis studieprogramevaluering blir gjennomført i i KASPER. Evalueringa blir leia av studieprogramleiar og/eller programadministrator, som samarbeidar med diverse bidragsytarar, til dømes studieprogramråd og andre administrative ressursar. Me har òg ein Panopto-video som dekker same tema.

English version: KASPER - Evaluate study programme

Samleside for KASPER|Temaside om evaluering og utvikling av studieprogram|Sider merket med "KASPER"

Kom i gang

  1. Logg inn i KASPER ved å klikke på lenka under:

      Logg inn
    Du blir sendt til sida som lister alle programevalueringar du deltar i. Dette svarar til å begynne på startsida i KASPER og klikke «Studieprogramleder» -> «Evaluere studieprogram».
    Bilde av verktøy for studieprogramarbeid, med "Evaluere studieprogram" uthevet
  2. Trykk på studieprogrammet du ønsker å jobbe med.

Evalueringsrapport

Sida som opnar seg har fire faner, kor «Evalueringsrapport» er den der skjer mest i. Her legg ein til eventuelle samarbeidande fakultet (1), byter «mal for evalueringen» dersom ein jobber med eit Ph.D-program (2), brukar nedtrekksmenyane til å skrive vurderingar (3), legg til vedlegg som skal fylgje med rapporten (4) og opprettar oppfølgingsplan for programmet (5).

Bilde av "Evalueringsrapport"-fanen. Piler viser hvor man velger eventuelle samarbeidene fakultet (1), tekstfeltene man skriver vurderingene sine i (2), legger til vedlegg (3) og oppretter oppfølgingsplan (4)

Tekstfeltene

Under kvart nedtrekksfelt finn du tekstfelt der du skriv di vurdering av studieprogrammet. Du opnar nedtrekksfeltet ved å klikke på overskriftsraden (1). Kvart av felta har hjelpetekstar du kan bruke til vegleiing. Desse kan du opne og lukke ved å klikke på dei blå sirklane (2).

I tekstfeltet har du nokre grunnleggande formateringsval, som tekststil, feit, kursiv, og underlinja tekst, lenker og punktlister. Bruk knappen heilt til høgre for å fjerne formatering på vald tekst (3).

Bilde viser hvordan man bruker nedtrekksfeltene. Klikke på raden for å åpne (1), klikke på de blå sirklene for å åpne/lukke hjelpetekster (2) og klikke på formateringsvalget helt til høyre for å fjerne formatering på merket tekst (3).

Periodisk (5-årig) evaluering

For periodisk (5-årig) programevaluering ser sida litt annleis ut. Sidan denne evalueringa er meir omfattande og gjerne involverer eksterne ressursar (dvs. bidragsytarar som ikkje er tilsett ved NTNU), er det lagt til rette for å kunne arbeide med rapporten utafor KASPER. Rapportmalen for periodisk evaluering har difor berre eitt tekstfelt kalla «Oppsummering», og det er tenkt at ein leverer den fulle rapporten som vedlegg.

Oppfølgingsplan

Under «Oppfølgingsplan» opprettar du ein plan for utvikling og oppfølging av studieprogrammet. Denne vil følgje med til studieplanrevisjonen som bygger på denne evalueringa.

For å jobbe med oppfølgingsplanen klikkar du på nedtrekksmenyen på botn av evalueringsfana (1). Du opprettar element ved å klikke på knappen med same namn (2). For å redigere innhaldet i eit element merkar du det i lista, og klikkar «Åpne» (3).

Bildet viser hvordan man bruker oppfølgingsplanen. Klikke på feltet for å åpne (1), klikke "opprett" (2) for å opprette elementer, og klikke "Åpne" for å redigere et allerede eksisterende element.

I vindauget som opnar seg fyller du inn relevante detaljar, huker av om tiltaket skal ha tilbakemelding fra fakultetsledelsen og klikkar «Lagre». Detaljane kan som nemnt redigerast i ettertid. Element i oppfølgingsplanen kan berre slettast av den som oppretta det.

Bildet viser menyen som man oppretter/redigerer elementer til oppfølgingsplanen i. Her legger man inn tittel, beskrivelse, kategori, ansvarlig, frist og status etter behov.

Oppfølgingsplanen har òg si eigen fane (sjå pil), der ein kan arbeide med planen uavhengig frå resten av rapporten.

Bilde av fanen der man kan arbeide med oppfølgingsplanen uavhengig av resten av rapporten. Pil indikerer fanen helt til venstre.

Datagrunnlag for evalueringen

Under fanen «Datagrunnlag for evalueringen» (1) finn du lenker til diverse sider med informasjon som kan nyttast under evalueringa. Du har òg moglegheita til å legge til eigne lenker til andre kjelder (2).

Bilde viser fanen for datagrunnlag. Pil (1) indikerer fanen som nr. 3 fra venstre. Pil (2) viser hvor man klikker for å legge til egne lenker.

Filer

Fanen «Filer» (1) kan brukast til å samle dokument som blir brukt under evalueringa, men som ikkje skal publiserast saman med rapporten. Klikk «Last opp filer» for å legge til dokument.

Bilde viser fanen for å legge til øvrige filer som ikke skal publiseres med rapporten. Pil (1) indikerer fanen helt til høyre. Pil (2) viser hvor man klikker for å laste opp filer.

Publisere rapport

Studieprogramleiar og programadministrator kan publisere rapporten når den er ferdigskrive. Dette gjer du ved å klikke «Publiser»-knappen under det nedste tekstfeltet (1). Under publiseringsknappen ser du når rapporten sist vart oppdatert, med namn og tidsstempel.

Dersom det skulle vere behov for å gjere endringar i rapporten eller laste opp fleire vedlegg etter publisering, kan du «Avpublisere» (2). Etter du har gjort dei nødvendige endringane publiserer du på nytt.

Bilde viser hvor man klikker for å publisere rapport (1), og uthever endringsloggen.

Bilde viser hvor man klikker for å avpublisere rapport (2), samme knapp som for publisering.

Sjå òg

Kontakt