Wikier

Utdanningskvalite...

Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV

Studieprogramlederen er leder for studieprogramrådet.

Studieprogramrådet er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dekanus har delegert ansvar og oppgaver til studieprogramrådet gitt i gjeldend mandat og omfatter arbeid med faglig profil og utvikling av et eller flere beslektete studieprogram som NV-fakultetet er vertsfakultet for. Programrådet har ansvar for å foreslå faglig innhold, struktur og gjennomføring av vedkommende studieprogram innenfor vedtatte retningslinjer og ordninger.

Studieprogramrådet skal arbeide med studiekvalitet gjennom å:

 • Medvirke i rekrutteringen, opptaket (vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner) og mottaket av nye studenter.
 • Utvikle programmets studieplan, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner.
 • Ivareta strategiske initiativ og gi råd om utvikling av studieprogrammets samfunnsrelevans, faglige kvalitet og profil.
 • Forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen.
 • Foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisnings- og læringsformer for årskursene enkeltvis og samlet slik at programmets læringsmål oppnås.
 • Ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen.
 • Bidra til kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet.
 • Ta initiativ til, gjennomføre og følge opp evalueringer.
 • Dokumentere kvalitetsarbeidet gjennom bl.a. den årlige kvalitetsmeldingen og utarbeide årlige handlingsplaner for sitt arbeid.

Programleders ansvar og oppgaver er å:

 • Lede studieprogramrådet.
 • Delta i fakultetets utdanningsutvalg.
 • Bidra i rekrutteringsarbeid, opptak og mottak av nye studenter (evt skal disse oppgavene være delegert til navngitt personer i programrådet).
 • Sørge for å bringe aktuelle saker fram for programrådet. Programrådet skal gjennomføre møter 1-2 ganger per semester.
 • Sørge for studentenes medvirkning og tilbakemelding i saker som har relevans for læringskvalitet og læringsmiljø.

Programrådets sammensetning og funksjonstid er gitt i gjeldende mandat.
Oversikt over programrådenes medlemmer.

Krav til evaluering av studieprogrammet:

 • Studieprogrammet skal gjennomføre en årlig, intern evaluering av programmet i form av kvalitetsmeldingen. Evalueringen skal inkludere innspill fra studentene. Evalueringen skal videre blant annet baseres på emnerapporter for sentrale emner i studieprogrammet.
 • Studieprogrammet skal i samarbeid med NV-fakultetet gjennomføre en mer omfattende evaluering minimum hvert 5. år.
 • Kvalitetsmelding for studieprogrammet og tilhørende handlingsplaner skal utarbeides og rapporteres årlig (frist 01.05) til fakultetet.
 • Kvalitetsmelding og handlingsplaner skal følges opp i dialogmøtene mellom prodekan for utdanning og studieprogramrådet. Institutt som er viktige bidragsytere til studieprogrammet skal delta i dialogmøtene.

Skaffe datagrunnlag

Kvaliteten i studieprogrammetavhenger både av de enkelte emnene som inngår i programmet og sammenhengen og den faglige progresjonen i disse emnene. Læringsformer og-aktiviteter på emne- og programnivå er også sentrale for studieprogrammets læringsmål og kvalitet. Studieprogrammets kvalitet gjenspeiles blant annet i studentenes læringsutbytte.

Programrådet kan benytte ulike kilder og metoder for å undersøke kvaliteten i og samfunnsrelevansen til programmet. Datagrunnlaget som velges må vurderes ut fra de spørsmålene studieprogramrådet trenger å få belyst. Noen verktøy er:

Rapporter fra evalueringer av emner gjennomført av faginstituttene

Studieprogramrådet kan benytte rapporter utarbeidet som del av evalueringsarbeidet til faginstituttene, herunder rapporter fra emneansvarlige og tilsynssensorer.

Tilbakemelding fra studenter

For studieprogramrådet vil spørreskjema som supplerer evalueringer gjennomført for enkeltemner og grupper av emner på instituttnivå være mulige verktøy, eksempelvis evalueringer av semestre og årskurs i studiet samt spørreundersøkelser blant avgangsstudentene og kandidatundersøkelser. Samtaler med studentgrupper, for eksempel, tilbakemeldinger fra studentrepresentanter i programrådet og fakultetstillitsvalgte, og intervju av avgangsstudneter er også kilder til informasjon om programkvalitet. Eksempler (URL).

Tilbakemelding fra arbeidsgivere

Spørreundersøkelser eller samtaler med arbeidsgivere som er avtakere av kandidater fra studieprogrammet, enten gjennomført separat eller som ledd i større evalueringer av studieprogrammet er gode verktøy for å kartlegge studieprogrammets samfunnsrelevans.

Programevaluering

Studieprogramrådet kan i samarbeid med NV-fakultetet gjennomføre programevalueringer på ulike nivåer. Programevaluering kan gjennomføres i form av for eksempel mindre interne evalueringer av hele eller deler av studieprogrammet, evalueringer med eksterne komiteer, peer review og fremtidens studier – prosjekter.

Statistikk/tallmateriale

Det finnes også ulike typer tallmateriale som kan hentes fra tilgjengelige databaser (bl.a. FS og DBH). Disse kan gi godt grunnlag for videre diskusjoner om kvalitetsutvikling.

Analysere

Studieprogramrådet har gjennom datagrunnlaget mulighet for å analysere om studieprogrammet som helhet og om de enkelte årskurs, semestre og emner fungerer på en tilfredsstillende måte for å oppnå studieprogrammets læringsmål, og om læringsmålene er i samsvar med ønsket kompetanse for kandidatene etter endt utdanning. SWOT-analyse er et mulig verktøy i analysearbeidet.

Spørsmål som skal inngå i analysen i løpet av en periode på inntil 5 år:

 • Bidrar de enkelte emnene til studieprogrammets læringsmål?
 • Dekkes studieprogrammets læringsmål gjennom emnene med tilhørende læringsaktiviteter som inngår i studiet?
 • Er det god faglig progresjon og sammenheng i emnene som inngår i studieprogrammet?
 • Er det samsvar mellom studieprogrammets læringsmål og det totale læringsutbyttet for studentene?
 • Dekker kandidatenes kompetanse det behovet i arbeidslivet studieprogrammet er forventet å dekke?
 • Holder studieprogrammet et godt faglig nivå sammenliknet med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt eller internasjonalt?
 • Rekrutterer studieprogrammet gode og motiverte studenter?
 • Har studentene god progresjon og gjennomføring av studiet?
 • Er det avdekket spesifikke problemer som bidrar til frafall eller dårlig studieprogresjon for studentene på studiet?
 • Er det avdekket forhold som krever oppfølging utover de tiltak som studieprogramrådet kan gjennomføre uten støtte fra fakultetet?
 • Er rammebetingelsene for gjennomføring av studieprogrammet tilfredsstillende? == Oppfølging ==

Oppfølging basert på datainnsamling og analyse avhenger av karakteren av de kvalitetsforbedrende tiltakene som trengs gjennomført. Noen tiltak vil kunne gjennomføres i dialog med faginstitutt som er leverandører av emner til studieprogrammet. Fakultetet kan bringes inn etter behov. Noen tiltak vil kunne kreve større ressursmessige omlegginger som må følges opp i samarbeid med fakultetet og i enkelte tilfeller overfakultære forvaltningsutvalg.

Andre aktuelle aktører kan være:

Programrådets kvalitetsarbeid skal dokumenteres. Dokumentasjonen trenger ikke være veldig omfattende og detaljert, den skal fungere som en oppsummering av arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av studieprogrammet og hva som eventuelt ikke er fulgt opp og hvorfor.

Dokumentasjon av kvalitetsarbeidet skal deles med ansvarlige og involverte. For programrådet betyr dette at dokumentasjonen sendes fakultetet og gjøres tilgjengelig for aktuelle institutt.

Informasjon om tiltak gjennomført på basis av studieprogramrådets evalueringsarbeid skal gjøres tilgjengelig ved publisering på innsida for studentene på studieprogrammet.

Ved NV-fakultetet skal kvalitetsarbeidet knyttet til studieprogramrådenes arbeid dokumenteres gjennom kvalitetsmeldingen og tilhørende handlingsplan (Se vedlegg nederst på denne siden). Studieprogrammenes kvalitetsmeldinger og handlingsplaner følges opp i dialogmøter mellom dekanat og programrådene.

Kontakt

Seksjonssjef Jon Husjord er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekan Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.