Wikier

Utvalg og råd ved IE

Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag - elektro


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025

Møtereferat: Referater 2018  I  Referater 2021  I  Referater 2022 I Referater 2023

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Halgeir Leiknes,  faggruppeleder Elektro Leder for studieprogramrådet IES Gjøvik 15.09.21–31.12.25
Knut Wold, førsteamanuensis Studieprogramleder for Bachelor i ingeniørfag, elektro IES Gjøvik 15.09.21–31.12.25
Arne Midjo, universitetslektor Studieprogramkoordinator for Bachelor i ingeniørfag, elektro - elektronikk og sensorsystemer IES Trondheim 15.09.21–31.12.25
Lars S. Imsland, professor (midlertidig) Studieprogramkoordinator for Bachelor i ingeniørfag, elektro -Automatisering og robotikk ITK Trondheim 15.09.21–31.12.25
Steve Völler, førsteamanuensis Studieprogramkoordinator for Bachelor i ingeniørfag, elektro -
Elkraft og bærekraftig energi
IEL Trondheim 15.09.21–31.12.25
Tom Christian Dahl Eksternt medlem ÅKP AS   15.09.21–31.12.25
Morten Solli Eksternt medlem Autronica Fire   15.09.21–31.12.25
Tone Bleken Rud Eksternt medlem Eidsiva Nett   15.09.21–31.12.25
Erik Bjørgo Student Bachelor i ingeniørfag, elektro - elektronikk og sensorsystemer Student Trondheim 01.08.23–01.08.24
Per Kvarberg Student Bachelor i ingeniørfag, elektro Student Gjøvik 01.08.23–01.08.24
Marianne Øgaard, rådgiver Administrativ støtte IIK Gjøvik  

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

Child Pages (4)

 • Referater 2018

  Referater 2018 Møte studieprogramråd 28.11.18 Møte studieprogramråd 26.01.18 Møte studieprogramråd 07.03.-08.03.18 Referat studieprogramrådsmøte 26.01.18

 • Referater 2021

  Referater 2021 Møte 15.10.21: Elektro - SPR - Presentasjon - 15.10.21 Elektro - SPR - Referat - 15.10.21 Møte 10.11.21: Elektro - SPR - Referat - 10.11.21.pdf Presentasjon - Elektro SPR...

 • Referater 2022

  Referater 2022 Møte 28.11.22 Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 28.11.22.pdf Referat fra møte i studieprogramråd - 28.11.22.pdf Møte 18.10.22 Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir...

 • Referater 2023

  Referater 2023 Møte 17-18. januar i Ålesund Referat fra møte i studieprogramråd 18.1.23.pdf Møte 7. mars Referat fra møte i studieprogramråd - 7. mars - 17.3.23.pdf