Wikier

Søk om forskningstermin

På denne siden finner du informasjon til deg som skal søke om forskningsopphold i utlandet/forskningstermin. Her finner du hvem som kan søke, hva søknaden skal inneholde og hva som vektlegges i vurderingen.

English version - How to apply for sabbatical leave

Temaside om forskningstermin

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 2. mai 2024, kl. 23:59, for forskningsopphold i utlandet/forskningstermin for akademisk år 2025-2026.

Søknadsskjemaet er åpent for søknader fra og med 4. mars 2024:

 Søk om forskningstermin

Hvem kan søke?

Alle fast vitenskapelige ansatte i stillinger i kategorien professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor, har rett til å søke om 1 års forskningstermin etter 4 års opptjeningstid eller ½ års forskningstermin etter 2 års opptjening.

Instituttet evaluerer innholdet i søknaden, for så anbefale, og rangerer søknadene i prioritert rekkefølge til fakultetet. Vedtak om forskningstermin fattes normalt av fakultetsnivået etter innstilling fra instituttleder/ personalleder.

Hva skal søknaden inneholde?

 • En plan for forskningsoppholdet i utlandet/forskningsterminen med høy faglig kvalitet. Planen må være koblet mot faglige prioriteringer og NTNUs strategiske mål
 • En oversikt over forventede resultater av forskningsoppholdet i utlandet/forskningsterminen
 • En plan for finansiering, inklusive en plan for ekstern finansiering
 • En plan for tilfredsstillende håndtering av veilednings- og undervisningsoppgaver under forskningsterminens varighet. Denne skal utarbeides i samarbeid med instituttet

Dersom du har fått en invitasjon fra en utenlandsk vertsinstitusjon, kan du legge en kopi ved søknaden.

Hva vektlegges i vurderingen?

 • Instituttets faglige utviklingsbehov (forskning, nyskaping, formidling, utdanning- og praksisrelevans)
 • Utvikling av eksterne (internasjonale) nettverk overfor universiteter og næringsliv
 • Lengre faglige opphold i utlandet under avvikling av forskningstermin
 • Prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet
 • Den vitenskapelige ansattes kvalifikasjoner (faglig produksjon, veiledning, prosjektledelse)

Andre forhold som tillegges vekt

 • Opptjeningstid eller tid siden siste forskningsopphold i utlandet/forskningstermin
 • Særlig innsats i undervisning, veiledning og/eller tyngre administrative oppgaver
 • Prosjekter som søker å styrke undervisningskvaliteten
 • Unge søkere som:
  • har både sin grunnutdanning og forskerutdanning ved NTNU eller annet norsk universitet og som ikke har hatt utenlandsopphold av lengre varighet under sin utdanning
  • har behov for karriereutvikling og nettverksbygging
 • Kvinnelige førsteamanuenser på mannsdominerte områder

Saksgangen

 1. Søknadsfrist for forskningstermin er 2. mai.
 2. Fakultetet skal fatte vedtak innen 20. juni.
 3. HR- og HMS- avdelingen v/NIRS sender ut tildelingsbrev på vegne av fakultetet til de som har fått innvilget forskningstermin i utlandet innen 1. juli.
 4. Fakultetet sender ut brev til de som har fått avslag på søknaden og informerer de som skal ha forskningstermin uten utenlandsopphold.
 5. Ved avslag kan søkeren be om en ny vurdering. Vurderingen skal gjøres på fakultetsnivå.
 6. Du kan søke til fakultetet om endringer av tidspunkt, sted osv.
 7. Alle er invitert på utreiseseminar i slutten av januar.
 8. Alle som skal på utenlandsopphold skal få innkalling til individuell veiledning for praktisk gjennomgang. Tidspunkt for gjennomføring av samtaler er mars/april.
 9. Utstasjoneringsavtale skal inngås med alle ansatte som har fått innvilget forskningstermin i utlandet
 10. Søke om reiseforskudd i god tid før utreise. Obs! Søknaden skal fra 1. januar 2023 sendes via Selvbetjeningsportalen.
 11. Gjennomføring av utenlandsopphold
 12. Innen 1 måned etter gjennomført utenlandsopphold skal oppgjørsskjema leveres. Det skal leveres direkte til økonomiavdelingen.
 13. Faglig rapport skal leveres innen 2 måneder etter endt forskningstermin.

Rettigheter og plikter

 • Vitenskapelige ansatte har permisjon med full lønn under forskningsterminen og er fritatt for undervisningsoppgaver, tilstedeværelsesplikt og kliniske og administrative oppgaver.
 • Den ansatte skal i samarbeid med instituttet sørge for at veiledning av doktorgradskandidater er ivaretatt under forskningsterminen.
 • Den ansatte kan ikke pålegges eller påta seg andre oppgaver enn de som inngår i prosjektplanen for forskningstermin med mindre det er godkjent av leder.
 • Forskningstermin tilbringes normalt ved ekstern institusjon. Fleksible løsninger, inklusive pendling, kan avtales dersom det er faglige eller familiære grunner til det.

Kontakt

Child Pages (3)

 • Permisjon under forskningstermin

  Skal du ha permisjon i løpet av forskningsterminen, kan du søke om å få forlenget forskningsterminen. Husk at du må være medlem av norsk folketrygd hvis du er utenlands. English version - Leave...

 • Rapportering fra forskningstermin

  Du må levere både faglig og økonomisk rapport etter at du avslutter forskningsterminen. English version - Post-sabbatical reporting requirements. Ser du etter noe annet? Temaside om...

 • Sykdom under forskningstermin

  Blir du syk i utlandet er det viktig at du har fått med deg de rettighetene du har i norsk folketrygd. Da er du sikret nødvendig helsehjelp. English version - Illness during sabbatical Temaside om...