Wikier

Språkpolitisk...

Revidering av NTNUs språkpolitiske retningslinjer

Nye språkpolitiske retningslinjer fra 1.1.2023

Med rektorvedtak 2/2023 er de nye språkpolitiske retningslinjene for NTNU satt i verk fra 1. januar 2023. Her kan du lese hele rektorvedtaket med de nye retningslinjene samt oversettelse.

Språkpolitikkutvalet

Rektor sette i 2021 ned ei gruppe som skal gå gjennom NTNUs språkpolitiske retningslinjer. Her får du informasjon om arbeidet, møtereferat og kontaktinformasjon til utvalet.

 • Professor Terje Lohndal, prodekan for forsking HF (leiar)
 • Professor Linn Okkenhaug Getz, Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie
 • Professor Randi Solheim, Institutt for lærarutdanning
 • Professor Vikas Thakur, Instituttleiar, Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Universitetslektor Anders Ulstein, Institutt for IKT og realfag
 • Student Cecilie Bjørnsdotter Raustein, Institutt for språk og litteratur
 • Stipendiat Wolf Ludwig Kuhn, Institutt for energi og prosessteknikk

Mandat

 • Gruppa skal vurdere og foreslå endringar i NTNU sine språkpolitiske retningslinjer.
 • Gruppa skal ta utgangspunkt i dei overordna måla som er satt for NTNU si verksemd av myndigheitene og NTNU sjølv. Gruppa skal setje seg inn i relevant nasjonalt lov- og regelverk. Ho bør også sjå på praksis ved andre norske og skandinaviske universitet.
 • Retningslinjene skal vere tydelege og kortfatta.
 • Dersom gruppa foreslår retningslinjer som krev at organisasjonen utviklar seg, skal gruppa foreslå naudsynte tiltak for å få dette til.
 • Gruppa skal foreslå korleis NTNU kan sikre at dei språkpolitiske retningslinjene blir følgt i organisasjonen.
 • Økonomiske konsekvensar av dei reviderte retningslinjene skal vurderast.

Gruppa skal gjere ferdig arbeidet innan utgangen av juni 2022. Ho skal ha legge opp til dialog med organisasjonen undervegs i arbeidet om sentrale problemstillingar og dilemma.

Webinar

Den 24.03.2022 arrangerte utvalet webinaret «Språkval ved NTNU – kva for veg går vi?». Debatten, som blei strøyma på Zoom, hadde to bolkar, ein på engelsk og ein på norsk. Utvalsleiar Terje Lohndal var innleiar og moderator for begge paneldiskusjonane. Du kan sjå opptak av dei to diskusjonane her:

1. Norwegian vs. English at NTNU – striking the right balance

2. Språkleg kompetanse - kva forventar arbeidslivet?

Møtereferat

Møte 1 i utvalet, 15.11.2021

Møte 2 i utvalet, 17.12.2021

Møte 3 i utvalet, 10.01.2022

Møte 4 i utvalet, 14.02.2022

Møte 5 i utvalet, 14.03.2022

Møte 6 i utvalet 22.04.2022

Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer

Utvalgets rapport med forslag til retningslinjer (03.06.2022)

Proposed guidelines for NTNU's language policy

Kontakt

Leiar av utvalet Terje Lohndal, sekretær Thor Bjørn Arlov

(Arbeidet avslutta i desember 2022)