Wikier

Prosjektøkonomi...

Prosjektøkonomi - BOA-prosjekter

BOA-aktiviteten ved NTNU skal organiseres som prosjekter. Det skal inngås avtaler med finansiørene, og det skal utarbeides periodisert budsjett og regnskap for de ulike prosjektene. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader knyttet til gjennomføring. For å sikre dette, benyttes det en totalkostmodell kalt TDI-modellen.

Ved lesing av BOTTs rutiner/veiledninger, eller ved praktisk arbeid i Unit4 er det viktig å være oppmerksom på at NTNU benytter det andelsmessige prinsipp.

Prosess

Prosessoversikt BOTT (pdf) og prosesskart (pdf)

1. Søknad og kontrakt

For: Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder.

 • Klassifisering av BOA-prosjekter.
 • BOA-prosjektstruktur.
 • Utarbeide søknadsbudsjett BOA-prosjekter (kostnadskalkyle).
 • Kontrakt BOA-prosjekter.

Rutiner for søknader og kontrakter i BOA-prosjekt.

2. Etablere BOA-prosjekt

For: Prosjektøkonom.

 • Manuelt opprette BOA-prosjekt i Unit4 ERP.
 • Opprette eller endre kunde.
 • Sette opp fakturaplan.

Rutiner for etableringen av BOA-prosjekt.

3. Drifte prosjekt

For: Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder.

 • Oppfølging personalkostnader.
 • Oppfølging og utbetaling av videreformidlingsmidler.
 • Håndtere prosjektendringer.
 • Rebudsjettere (prognose).
 • Periodeavslutning.
 • Anskaffelser, anleggsmidler og utfakturering i prosjekt.

Rutiner for å drifte BOA-prosjekt i Unit4.

4. Avslutte prosjekt

For: Prosjektøkonom, prosjekteier, prosjektleder.

Rutine for å avslutte BOA-prosjekt.


Prosessroller BOTT

Rolleoversikt prosjektøkonomi (pdf)


Verktøy

Oversikt over konverterte prosjekter og saldoer

I forbindelse med overgangen til ny økonomimodell, med nye delprosjektnummer og eiersted, er det laget en oversikt over de prosjektene som er konvertert fra gammel til ny økonomimodell.

Vi gjør oppmerksom på at denne listen er et øyeblikksbilde utfra informasjon innlevert på datakonverteringsarkene. Eventuelle feil som allerede har blitt oppdaget er ikke tatt inn i listen, og den vil heller ikke bli oppdatert senere.

Samtidig kan den være et godt hjelpemiddel for å få oversikt over nye delprosjektnummer på gamle prosjekter nå i overgangsfasen for controllere og prosjektøkonomer.

Filen kan lastes ned her:

Tilsvarende er det laget oversikter over de saldoer som har blitt konvertert fra Maconomy til Unit4.

Oversikt over konverterte saldoer finner du i disse filene:

NB! Excelarkene er skrivebeskyttet. Dersom dere vil benytte filterknappene i første rad, kan dere lagre filen lokalt og oppheve arkbeskyttelse (kan oppheves uten passord).


Tilgang system

 Logg inn Unit4 ERP

NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.


Kurs- og opplæringsmateriell

Hovedside for opplæring - BOTT Økonomi og lønn

Kurs i prosjektopprettelse, frikjøp og fakturering

Her finner du presentasjon og DFØ-videoer fra kurset i prosjektopprettelse, frikjøp og prosjektfakturering i Unit4, som ble arrangert i mars 2023:

Kurs i prosjektbudsjettering

Presentasjon og DFØ-videoer fra kurset i prosjektbudsjettering i Unit4, som ble arrangert i november/desember 2022:

Presentasjoner fra fagkafeer

Vedlagt er presentasjonene som er gjennomgått på de digitale fagkafeene i prosjektøkonomi så langt i 2023:


EUs rammeprogram (kommer)

 • Regnskapsføring EU
 • Dokumentasjonskrav
 • Valutahåndtering

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale prosessrådgiver - som er førstelinje for support.

Dersom din lokale prosessrådgiver ikke kan nås, ta kontakt med Økonomiavdelingen.

Child Pages (5)

 • Avslutte BOA-prosjekt

  Sikre etterlevelse av krav til økonomiarbeidet ved prosjektslutt som beskrevet i kontrakt, rutiner og retningslinjer. For: Prosjektøkonom, prosjekteier og prosjektleder. Rutinebeskrivelse...

 • Begrepsliste prosjektøkonomi - BOA

  Begrep Forklaring Bidragsfinansiert aktivitet (bidragsprosjekter) Dette er prosjekter hvor NTNU søker støtte fra eksterne aktører, uten krav til leveranser (motytelse). NTNU kan bidra med egne...

 • Drifte BOA-prosjekt i Unit4

  For: Prosjekteier, prosjektleder, prosessrådgiver og prosjektøkonom. Aktiviteter Oppfølging personalkostnader i prosjekt Oppfølging og utbetaling av videreformidlingsmidler Periodeavslutning...

 • Etablere BOA-prosjekt

  Prosessen skal sikre at prosjektdata er riktig registrert, at midler som skal videreformidles partnere blir riktig håndtert, prosjektbudsjett er oppdatert, korrekt prosjektkategorisering og...

 • Søknad og kontrakt – BOA-prosjekter

  Om den økonomiske siden av prosessen med å søke finansiering, inkludert å klassifisere prosjektet riktig i henhold til eksterne og interne regler, etablere en hensiktsmessig prosjektstruktur og...