Wikier

Prosessorganiseri...

Prosessrådgiver rollebeskrivelse

Prosessrådgiver oppnevnes av leder ved fakultet og i avdelingen. Noen av prosessrådgiverne kan også bli oppnevnte på institutt, men vil da ha et ansvar for hele sitt fakultet.

Prosessrådgiver er prosessansvarlige sin samarbeidspartner, og har oppgaveansvar i linja knyttet til den aktuelle prosessen. Prosessrådgiver har en operativ rolle i prosessarbeidet tilknyttet et kompetansemiljø, og deltar i nettverk sammen med prosessansvarlig og andre fagspesialister.

Mandat og oppdrag

Prosessrådgiver har oppgaveansvar i linja knyttet til den aktuelle prosessen. Prosessrådgiver har en operativ rolle i prosessarbeidet tilknyttet et kompetansemiljø, og deltar i nettverk sammen med prosessansvarlig og andre fagspesialister.

Prosessrådgivere er organisert rundt en prosessansvarlig, og har ansvar for å:

 • bidra i arbeid med prosessforbedring
 • delta i brukerstøtteapparatet som ekspert og kollegaveileder
 • bidra i arbeid med informasjon og veiledning om prosessen
 • bidra til å sikre at definerte prosess- og rutinebeskrivelser etterleves

Lokalt ansvar

Prosessrådgiver har ansvar ute på den enkelte enhet. I dette ligger å delta i:

 • Lokalt team: prosessrådgivere for andre saksprosesser ved samme enhet
 • Prosessnettverk: alle prosessrådgivere for den aktuelle saksprosessen ved alle enheter, koordinert av prosessansvarlig

Samarbeidspartnere

Prosessrådgiver sine samarbeidspartnere ved enhet er:

 • Innføringsleder ved egen enhet
 • Kommunikasjonsressurs
 • Fagressurser ved egen enhet

Arenaer og møter

Prosessrådgiver har ulike arenaer for å skaffe seg kompetanse og dele erfaringer. For å kunne utøve sin rolle best mulig bør prosessrådgiver prioritere å:

 • delta i nettverk for sin prosess.
 • holde seg oppdatert på teams og delta i møter/aktiviteter i prosessnettverket.
 • koordinere lokalt nettverk for fagressurser tilknyttet prosessen

Kompetansekrav

Prosessrådgiver bør ha tatt følgende opplæringstilbud:

 • Kurs i ny saksbehandlingsløsning for prosessrådgiver
 • DFØ kurs forvaltning, offentlighetsloven

Grunnleggende kunnskap og ferdigheter

 • Generell forvaltningskompetanse (f.eks. e-læringskurs fra DFØ)
 • Saksbehandlererfaring
 • Egnethet for opplæring og veiledning
 • Kommunikasjonsferdigheter (klarspråk, brukertilpasning osv)

Ekspertkunnskap

 • Spesifiseres for hver prosess

Anbefaling

I forbindelse med NTNU-sak skal det ved hver enhet utnevnes prosessrådgiver for basis saksbehandling, innsyn og SRU. Samme person kan være prosessrådgiver for flere prosesser, men alle enheter bør ha minst to prosessrådgivere.

Ansvarskort