Wikier

Prosessorganisering - roller og ansvar

Prosessorganisering ved NTNU har sitt utspring i delegasjonsreglementet, hvor myndighet til å forvalte de ulike funksjonsområdene ved NTNU er delegert til avdelingslederne i Fellesadministrasjonen som prosesseiere. Operasjonalisering av prosesseierskap tydeliggjør de ulike rollene som samspiller i å drive en spesifikk arbeidsprosess på operativt, taktisk og strategisk nivå.

Prosesser

 • er en måte å organisere menneskelig innsats på.
 • har en begynnelse, ofte ved at en sak som krever behandling, oppstår.
 • har en slutt, behandlingen opphører, saken er utført.
 • omfatter alle og alt som inngår i behandlingen av saken: saken selv, personene som er involvert, aktivitetene som utføres, hjelpemidlene som benyttes, og resultatene som frembringer.

Prosessrollene

Prosessrollene fordeler og beskriver ansvar og oppgaver i prosessarbeid på strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi skiller mellom prosesseier, -ansvarlig, -rådgiver og fagressurser.

 

Prosesseier har det strategiske ansvaret for forvaltning og kontinuerlig utvikling av gjennomgående arbeidsprosesser i sin portefølje. Prosesseier har fått et delegert ansvar og myndighet for prosessens innhold, rammer og etterlevelse. På NTNU har vi lagt prosesseieransvaret på avdelingsnivå. Dette er i tråd med delegasjonsreglementet.

 

Prosessansvarlig får delegert et taktisk og operativt oppgaveansvar fra prosesseier. Prosessansvarlig er "ekspert" på sin hovedprosess fra ende-til-ende, og bidrar til å sikre at prosessen ivaretar brukerens behov og fungerer som den skal.

 

Prosessrådgiver har oppgaveansvar i linja knyttet til den aktuelle prosessen. Prosessrådgiver har en operativ rolle i prosessarbeidet tilknyttet et kompetansemiljø, og deltar i nettverk sammen med prosessansvarlig og andre fagspesialister.

 

Fagressurser jobber med saksbehandling knyttet til den aktuelle prosessen i virksomheten, og bidrar gjennom nettverksaktiviteter med involvering og forankring ved behov.

Child Pages (4)

 • Prosessansvarlig rollebeskrivelse

  Innhold kommer snart

 • Prosesseier rollebeskrivelse

  Prosesseier har det strategiske ansvaret for prosessen fra ende til ende Prosesseier har fått sitt ansvar for prosesser i samsvar med delegert myndighet gjennom NTNU sitt delegasjonsreglement. Den...

 • Prosessrådgiver rollebeskrivelse

  Prosessrådgiver oppnevnes av leder ved fakultet og i avdelingen. Noen av prosessrådgiverne kan også bli oppnevnte på institutt, men vil da ha et ansvar for hele sitt fakultet. Innholdsfortegnelse...

 • Påmønstringsprogram for prosessansvarlige

  Påmønstringsprogrammet var et tilbud høsten 2023 til alle som har fått rollen prosessansvarlig. Denne rollen er nærmere beskrevet i egen wiki (under arbeid). Innholdsfortegnelse [-] Samlinger...