Wikier

Prosessorganiseri...

Prosesseier rollebeskrivelse

Prosesseier har det strategiske ansvaret for prosessen fra ende til ende

Prosesseier har fått sitt ansvar for prosesser i samsvar med delegert myndighet gjennom NTNU sitt delegasjonsreglement. Den som er prosesseier har det strategiske ansvaret for forvaltning og kontinuerlig utvikling av gjennomgående prosesser i sin portefølje. Prosesseier må derfor ha myndighet til å ta beslutninger ved alt som vedrører prosessene.

Prosesseier har ansvar for prosessens innhold, rammer og etterlevelse fra ende til ende.

Prosesseier delegerer et taktisk og operativt oppgaveansvar til prosessansvarlig. Når prosessansvarlig utarbeider forslag til endringer, skal prosesseier godkjenne og beslutte endringene.

Prosesseier har ansvar for at ansatte har nødvendig kompetanse og opplæring til å jobbe i henhold til de besluttede endringene.

Mandat og oppdrag

Ansvaret innebærer å:

  • Delegere prosessansvar
  • Godkjenne endringer i prosessen
  • Ta nødvendige strategiske beslutninger
  • Sikre at det gis nødvendig opplæring og kompetanseheving i forvaltning og gjeldende rutiner for prosessen.
  • Sikre at prosessen ivaretar god internkontroll og effektiv ressursbruk
  • Sikre at prosessen overholder styrende lover og regler
  • Sikre at prosessen oppfyller NTNUs kvalitetsstandarder for god arbeidsflyt og brukeropplevelse
  • Iverksette tiltak for å forbedre og kontinuerlig videreutvikle prosessen

Samarbeidspartnere

Prosesseierrollen krever samarbeid med alle berørte ledere i prosessen. Det betyr at prosesseier må ha samarbeid med linjeledere og andre prosesseiere. Det kan være at prosesser som har eierskap i forskjellige avdelinger, er så knyttet sammen at det krever en god kommunikasjon og koordinering på tvers av prosesseiere. Det er også viktig at prosesseiere samarbeider i nettverk om hvordan man gjør prioritering av ressursbruk i utviklingsarbeid på tvers av NTNU.