Wikier

Opphavsrett for forelesere

NTNU Universitetsbiblioteket gir deg veiledning og informasjon om hva du som foreleser må være oppmerksom på når det gjelder hva du har lov til, og hva du ikke har lov til, å presentere som del av forelesningene dine. På denne siden kan du lese om hvordan du som foreleser må forholde deg til opphavsretten til andres arbeider.

English version: Copyright for teachers


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Undervisningsopplegg og -materiale

Eget materiale

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale og resultater generert ved NTNU.

Kompendier

NTNUs policy er at kompendier skal tilbys studentene i digital form. Klareringspliktige kompendier defineres her som minst ett bokkapittel til studentene innen samme emne og semester.

Digital løsning er gjort gjeldende f.o.m. høstsemesteret 2016.

NTNU vil rettighetsklarere kompendieinnhold gjennom tjenesten BOLK i henhold til Kopinoravtalen og produsere digitale kompendier i pdf-format som sendes faglærer for utlegging i riktig emnerom i e-læringssystemet (fra høst 2017: Blackboard). Universitetsbiblioteket vil stå for klarering og produksjon av digitale kompendier (ansvar overtatt fra NTNU Grafisk senter f.o.m. høst 2017). Dette gjelder hele NTNU inkludert Ålesund, Gjøvik og tidligere HiST.

De digitale filene gjøres gratis tilgjengelig for studentene på emnet. Studentene kan selv velge om de vil lese innholdet på skjerm eller skrive det ut. NTNUs avtale med Akademika AS om produksjon og salg av trykte kompendier gikk ut vårsemesteret 2016 og fornyes ikke.

Blackboard

  • Artikler fra e-tidsskrifter biblioteket har abonnement på kan lenkes via Blackboard
  • Artikler fra trykte tidsskrifter må skannes og lastes opp til Blackboard.

Forelesninger

Dersom du bruker andres materiale (bilder og/eller annet materiale) må du ha tillatelse fra den som har opphavsrettigheter før du legger dette ut på Internett. Opphavsmannen skal også navngis.

Du kan sitere, jfr. Åndsverkloven §22: «Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.»

Opptak av forelesninger

Hvis studenter er med på opptaket må du innhente samtykke fra dem, jfr. personvernet.

Bruk av kunstverk og billedmateriale - BONO

BONO og Universitets- og Høgskolerådet (UHR) har fremforhandlet en avtale som tilrettelegger for digital bruk av bilder i undervisningen.
Bonos rammeavtale med universitet og høyskoler.

Bruk av film og kringkastingsprogrammer – NORWACO

NTNU har inngått avtale med NORWACO om bruk av spillefilmer og radio- og TV-programmer i undervisning.

Forhandlinger og avtaler med både Kopinor, Norwaco og BONO fra UHR (Universitets- og høgskolerådet).

Kopinor

Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Gjennom Kopinoravtalen med NTNU kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelt tillatelse.

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk og innen spesifiserte rammer som avtalen informerer om. Digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider, men kan legges på interne sider, for eksempel til studentene i LMS-systemet.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

Se også

Bolk.no

Kopinor