Wikier

Levere doktorgradsavhandling

English version: Submitting your doctoral thesis
Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad


Før avhandlingen kan leveres inn må du ha fullført opplæringsdelen på minst 30 studiepoeng. Du kan selv gå på Studentweb og sjekke om alle kurs er registrert og fullført.

Du må levere selve avhandlingen sammen med søknad om å få avhandlingen bedømt for graden ph.d. Antall eksemplar og hvilke vedlegg som er nødvendig avhenger av hvilket fakultet du leverer avhandlingen ved.

Dersom finansieringen har tatt slutt og du ikke har ny arbeidsgiver ved leveringstidspunktet eller om arbeidsgiver krever det, kan du be fakultetet om bekreftelse på innlevert avhandling.

Errataliste

Etter at du har levert avhandlingen har du kun anledning til å rette formelle feil i avhandlingen. Andre endringer er ikke tillatt. Dersom du skal rette formelle feil må du utarbeide en fullstendig oversikt over disse og sende det til fakultetet i god tid før offentliggjøring av avhandlingen. Retting av formelle feil kan bare skje én gang.

Det humanistiske fakultet

Søknad om bedømmelse leveres elektronisk til fakultetet. Det er viktig at du har orientert instituttet i god tid før du leverer avhandlingen slik at de kan begynne arbeidet med å finne en bedømmelseskomité. Institutt og veileder mottar kopi av søknaden og veileder skal da levere en veilederuttalelse. 

Som vedlegg til søknadsskjemaet leveres:

 • PDF av avhandlingen
 • Medforfattererklæring dersom avhandlingen inneholder artikler med medforfattere
 • Tillatelse fra forskningsetiske komiteer, andre myndigheter eller private ved behov

Du skal også levere fire fysiske eksemplar av avhandlingen til fakultetet. Fakultetet dekker trykking av fem eksemplar ved NTNU Grafisk senter, hvorav ett eksemplar er til kandidaten. Kontakt fakultetet for informasjon om kostnadssted og analysenummer. Fakultetet har ikke egne krav til format og skrifttype, men anbefaler at avhandlingen på dette tidspunktet leveres i A4-format. Det viktigste er at avhandlingen er lesbar for bedømmelseskomiteen. Forsiden bør inneholde ditt navn, tittel på avhandlingen, institutt, fakultet og hvilken grad avhandlingen skal vurderes for.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Søknad om bedømmelse (pdf | doc) leveres via instituttet. 

 • Ett eksemplar av avhandlingen i papirform
 • Dokumentasjon på fullført opplæringsdel (fås ved henvendelse til phd@mh.ntnu.no)
 • Bekreftede kopier av vitnemål for grunnutdanning
 • Komplett publikasjonsliste
 • Egenerklæring på hvorvidt deler av avhandlingen er benyttet i tidligere gradsarbeid, om avhandlingen er levert ved annen institusjon og om det er første eller andre levering.
 • Medforfattererklæring der dette er påkrevet

I tillegg må du sende inn elektronisk eksemplar av avhandlingen til (sendes til postmottak@mh.ntnu.no).

Detaljert informasjon om avslutningen av doktorgraden i medisin.

Fakultet for arkitektur og design

Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen, minimum 30 sp, er godkjent, jf. § 8-1. Karakterutskrift, kan bestilles på studentweb, ved instituttet eller fakultetet.

Søknad om bedømmelse (pdf | doc) sendes først til instituttet. Sammen med søknaden sendes:

 • Avhandlingen
 • Medforfattererklæring
 • Hvis relevant: Dokumentasjon av nødvendige tillatelser (f.eks. persondata), jf. § 5-2.
 • Dokumentasjon av fulført opplæringsdel

Hvis søknaden anbefales, skal instituttet sende forslag til bedømmelseskomité til fakultetet ved ph.d-programrådet, gjennom ph.d-koordinatoren på fakultetet. Forslag til disputas sendes sammen med anbefalingen. Fakultetet fastsetter dato slik at alle frister er i henhold til ph.d.-forskriften. Ph.d.-programrådet godkjenner komiteen.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Søknad om bedømmelse (pdf | doc) leveres direkte til ditt institutt.
Orienter instituttet i god tid før du leverer avhandlingen slik at de kan begynne arbeidet med å finne en bedømmelseskomité.

Som vedlegg til søknadsskjemaet leveres:

 • Avhandlingen i elektronisk format
 • Medforfattererklæring (pdf | doc) – dersom avhandlingen inneholder artikler med medforfattere
 • Om nødvendig: Tillatelse fra forskningsetiske komiteer, andre myndigheter eller private
 • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser (dersom dette er påkrevd), jf. § 5-2.
 • Uttalelse fra hovedveileder

Søknad om bedømmelse av avhandling sendes inn senest tre måneder før planlagt disputas.

Doktorgrad – skjema – IE  

Trykking av doktorgradsavhandlingen

Tips: Unngå forkortelser i tittel på avhandlingen om den ikke er allmenn kjent.

Instituttet sender anbefalte søknader om bedømmelse, samt brev med innstilling til bedømmelsekomité til fakultetet. 

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Søknad om bedømmelse leveres via instituttet.

Som vedlegg til søknaden leveres:

 • 1 eksemplar av avhandlingen
 • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser dersom dette er påkrevd, jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften
 • Medforfattererklæring(er) dersom dette er påkrevd, jf. § 10.1 i ph.d.-forskriften
 • Dokumentasjon av fullført opplæringsdel

Fakultet for naturvitenskap

Som vedlegg til NV sitt søknadsskjema leveres:

 • Avhandlingen - Ta kontakt med ditt institutt vedr. antall eksemplar
 • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser dersom dette er påkrevd, jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften
 • Medforfattererklæring(er) dersom dette er påkrevd, jf. § 10.1 i ph.d.-forskriften
 • Dokumentasjon av fullført opplæringsdel

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Du bør informere instituttet i god tid før du leverer avhandlingen din. Da kan de tidlig forespørre aktuelle fagpersoner om å sitte i bedømmelseskomitéen.

Søknad om bedømmelse leveres via instituttet.

Som vedlegg til SU-fakultetet sitt søknadsskjema leveres:

 •  Avhandlingen i 5 eksemplarer
 • Elektronisk versjon av avhandlingen per epost til din saksbehandler ved fakultetet
 • Eventuell(e) medforfattererklæring(er), dersom dette er aktuelt, jf. § 10.1 i ph.d.-forskriften
 • Dokumentasjon på fullført opplæringsdel 

På forsiden skriver du navnet ditt og avhandlingens tittel. Forsiden skal også informere om hvilket fakultet/institutt avhandlingen skal vurderes ved, og hvilken grad avhandlingen vurderes for.

NTNU Handelshøyskolen 

Du bør informere fakultetet i god tid før du leverer avhandlingen din. Da kan de tidlig forespørre aktuelle fagpersoner om å sitte i bedømmelseskomiteen.

Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først rettes til fakultetet når opplæringsdelen er godkjent.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Avhandlingen i godkjent format og i henhold til fakultetets bestemmelser, i den form og det antall eksemplarer som er bestemt.
 • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser.
 • Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd.
 • Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
 • Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon.

Dekan kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandling bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas.