Wikier

LOSAM for SU

IDF-LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). IDF står for Informasjon, Drøfting og Forhandling og LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg. I IDF-LOSAM sitter representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

I Hovedavtalen for staten med tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg (LOSAM).

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Møteplan

19.01.22 kl 1000-1030

09.02.22 kl 1300-1500

11.03.22 kl 1300-1500

07.04.22 kl 1400-1600

27.04.22 kl 0830-1030

25.05.22 kl 0830-1030

22.06.22 kl 0830-1030

For alle: Se innkalling og protokoll

For medlemmer:Logg inn i Møteverktøyet

Innkalling og referat fra mai 2018 – dd. Ta kontakt med sekretær for IDF-LOSAM hvis det gjelder saker før 30.05.2018.

Se også samlet møteplan for styrer, råd og utvalg ved SU vår 2022.

Medlemmer i LOSAM

Medlemmer i LOSAM ved SU

Representanter i LOSAM ved alle enheter ved NTNU

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie

Drøftinger

Budsjettforslag, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner, byggeprosjekter, opplæringstiltak, valg ved anskaffelse av utstyr og hjelpemidler, samt omdisponering mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter drøftes i LOSAM.

Andre saker som ikke er uttrykkelig nevnt i Hovedavtalen og som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon, skal drøftes mellom partene dersom enten arbeidsgiver eller organisasjonene ved de tillitsvalgte krever det.

Forhandlinger

Interne organisasjonsendringer (organisasjonskartet endres, endringen varer mer enn 6 måneder og medfører omdisponering av personale og/eller utstyr), bemanningsøkning, velferdstiltak, fordeling av velferdsmidler og arealdisponering skal forhandles i LOSAM.

Sentralt samarbeidsutvalg, SESAM

Drøftings- og forhandlingssaker av prinsipiell betydning som kan skape presedens for hele NTNU skal behandles i det Sentrale samarbeidsutvalget (SESAM).

Se også