Wikier

Horisont Europa

Horisont Europa - insentivordninger

NTNU har to insentivordninger for deltakelse i Horisont Europa, og enkelte randsoneaktiviteter:

– Tilleggsfinansiering for prosjekter som får innvilget støtte
– Stipendiat- eller postdoc-stilling til NTNU-koordinerte samarbeidsprosjekter, og ERC-prosjekter

English version: Horizon Europe - financial incentive programmes

Se også: Horisont Europa

Tilleggsfinansiering

Prosjekter som får tilslag i Horisont Europa og enkelte randsoneaktiviteter, får tilleggsfinansiering fra NTNU.

Hvilke typer prosjekter favnes av ordningen?

Prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont Europa) og under enkelte randsoneaktiviteter som JTI/JU og Eurostars. ERA-NET-prosjekter er også inkludert i ordningen.

Hvem mottar tilleggsfinansieringen?

Støtten tildeles prosjektgruppen, og disponeres av prosjektleder. I prosjekter der flere institutter/ fakulteter er involvert, anbefales det at støtten fordeles mellom de deltagende institutter, proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt. Alternativ fordeling kan avtales. Dersom man velger en alternativ fordeling skal dette klareres med de berørte instituttledere. Dersom flere fakulteter er involvert, og midlene ikke fordeles proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt pr. fakultet fra prosjektet, skal fordelingen godkjennes av de respektive fakultetenes ledelse.

Hva skal tilleggsfinansieringen benyttes til?

Støtten skal brukes til faglige aktiviteter i tilknytning til prosjektet. Prosjektkostnader som ikke aksepteres av EU, eller som overskrider budsjettrammen, skal belastes insentivmidlene, såfremt ikke prosjektleder får en eksplisitt godkjennelse fra instituttleder om at de kan belastes instituttets ramme. Tilleggsfinansieringen kan ikke brukes til å gi ekstra lønn/honorar til prosjektleder eller andre fast ansatte. Midlene kan benyttes til å lønne en post doktor, stipendiat eller en annen midlertidig ansatt til å arbeide med oppgaver som er relevant for EU-prosjektet.

Hvor mye utbetales?

  • Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
  • Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
  • Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.

Når utbetales støtten?

  • Budsjettet må registreres i regnskapssystemet Maconomy og eget prosjekt for insentivmidlene må opprettes i bevilgningsøkonomien. Se rutinebebeskrivelse/veiledning for prosjektøkonomen her: //Beregne og budsjettere insentivmidler EU//.
  • Støtten utbetales årlig, fortrinnsvis i februar. Beregningen er basert på EU-bidraget multiplisert med prosentsats som fordeles flatt over prosjektets levetid. Totalsummen for insentivmidlene som en finner gjennom beregningen settes inn i et eget felt på hovedprosjektet i Maconomy.
  • Støtten utbetales like lenge som kontrakten med Europakommisjonen varer.
  • Støtten skal brukes innen ett år etter prosjektets slutt. Ubenyttede midler sees i sammenheng med enhetens øvrige avsetninger

Stipendiat- eller postdoc-stilling til koordinerte samarbeidsprosjekter og ERC-prosjekter

I tillegg til ordningen beskrevet under Tilleggsfinansiering (over), får følgende prosjekter tildelt en 3-årig ph.d. eller 2-årig postdoc:

  • Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa koordinert av NTNU, og med en budsjettert EU-bevilgning til NTNU for hele prosjektperioden på minst € 500 000.
  • Mottakere av ERC-stipend

Finansieringen av insentivmidlene

Bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet til NTNU er todelt og består av en basisdel og resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av bevilgningen påvirkes blant annet av hvor mye inntekter NTNU får gjennom BOA-virksomheten. Desto mer inntekt NTNU får fra for eksempel EU-prosjekter, jo større blir bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD). Den resultatbaserte delen av bevilgningen knyttet til EU-inntekt er innenfor en lukket ramme, så hvor mye NTNU får avhenger også av hvordan de andre institusjonene i sektoren gjør det.

Bevilgningen fra KD baserer seg på BOA-aktiviteten to år tidligere. Inntektene fra KD i 2022 reflekterer derfor EU-midlene/aktiviteten NTNU hadde i 2020, og aktiviteten i 2022 vil danne grunnlaget for bevilgningen i 2024.

NTNU står fritt til å disponere midlene og en del av de brukes som belønningen (insentivmidler) til prosjektledere som har fått tilslag på EU-prosjekter.

På grunn av forsinkelsen på to år mellom inntekten/aktiviteten på EU-prosjektet, og effekten det har på bevilgningen til NTNU fra KD forskutterer NTNU sentralt utbetalingen av insentivmidlene.

Insentivmidler utbetales til prosjektene to år før NTNU mottar de fra KD. Når NTNU får utbetalt midlene to år senere reduseres bevilgningen til institutt/fakultet tilsvarende. Dette for at samme sum ikke skal bli utbetalt to ganger.

Kontakt

EU-rådgivere - kontaktpersoner og støtte ved fakultet og fellesadministrasjonen.