Wikier

Beregne og budsjettere insentivmidler EU

(Videresendt fra Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy)

NTNU har en insentivmiddelordning for deltakelse i EU/EU-randsoneprosjekter.
Men ikke alle EU-prosjekter/EU-randsoneprosjekter kvalifiserer til å være del av denne ordningen. Før du følger punktene nedenfor må du derfor avklare om ditt prosjekt har rett til å få utbetalt insentivmidler. Det gjør du ved å kontakte Patrick Reurink i Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner.

Beregningsgrunnlag for utbetaling

Grunnlaget for beregningen av insentivmidlene er prosjektets eksterne EU-finansiering.

  • EU-finansiering = NTNUs budsjetterte EU-finansiering i opprinnelig Grant Agreement («GA»).

Unntak: Koordinatoroppgavene i MSCA-prosjekter («Marie Curie») utgjør normalt et vesentlig beløp i EU-finansiering, som ikke reflekteres som EU-finansiering i GA. For denne prosjekttypen skal opprinnelig budsjettert EU-finansiering i Consortium Agreement («CA») ligge til grunn for beregning av insentivmidler.

  • For EU-randsoneprosjekter vil dette i de fleste tilfeller tilsvarer de midlene som kommer fra Norges forskningsråd (NFR). Der det i resten av rutinen henvendes til EU-finansieringen vil det for EU-randsoneprosjekter bety midler fra NFR.

Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Beregnet total insentivmiddelutbetaling: EU-finansiering x prosentsats.

Eksempel: NTNU er koordinator og det er 25% insentivmidler, EU-finansieringen er 1 000 000 NOK.

1 000 000 x 25% = 250 000 NOK.

Rutine

Alle prosjekter som skal ha insentivmidler må ha et dedikert internprosjekt til dette. Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder kun sentrale insentivmidler, og ikke eventuelle interne insentivordninger innen fakultetet. Insentivmidlene overføres til bevilgningsøkonomien, slik at insentivmiddelprosjektet må opprettes på ramme drift. Insentivmidlene overføres fra sentralt hold til ett insentivmiddelprosjekt per hovedprosjekt. Dersom det er flere institutt involvert og man ønsker å dele opp den totale insentivmiddelsummen i flere insentivmiddeldelprosjekter, må enhetene selv opprette egne prosjekter og selv sørge for videreføring til disse.

Prosjektet opprettes ved å følge midlertidig rutine for opprettelse av interne prosjekter (kobling: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprettelse+og+avslutning+av+interne+prosjekter )

Ved opprettelse av insentivmiddelprosjekt skal følgende punkter følges:

1. Delprosjektnavn:

Delprosjektnavnet til insentivmidlene skal inneholde følgende:

EU-prosjektets BOA-prosjektnummer (6 siffer) + navn på EU-prosjektet + insentiv + prosentsatsen for koordinator/partner (25% eller 15%).

Det er viktig at prosjektnavnet starter med EU-prosjektets BOA-prosjektnummer for å koble insentivmiddelprosjektet til EU-prosjekt.

Eksempel: xxxxxx ECCEL insentiv 25%

2. Delprosjektleder:

Samme delprosjektleder som for BOA-prosjektet.

3. Koststed:

Insentivmiddelprosjektet opprettes med samme koststed som EU-prosjektet.

4. Start og sluttdato:

Insentivmiddelprosjektet skal ha sluttdato ett år etter kontrakt.

5. Kategorisering:

Insentivmiddelprosjektet opprettes med følgende kategorisering:

Finansieringskilde: Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Spesifisering av finansieringskilde: RD

Aktivitetstype: Driftsaktivitet

Aktivitet: Sentrale insentivmidler EU

Budsjettering av insentivmidlene

Det vil hver høst før budsjettfristen sendes ut lister fra sentralt hold med oversikt over hvor mye som skal overføres i insentivmidler påfølgende år. Dette må da budsjetteres i bevilgningsøkonomien. Overføringen budsjetteres som en inntekt på art 3903, mens kostnadene budsjetteres som vanlig etter antatt bruk av midlene.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med kontakt@okavd.ntnu.no

2729 Visninger