Wikier

Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy

NTNU har en insentivmiddelordning for deltakelse i EU/EU-randsoneprosjekter.
Men ikke alle EU-prosjekter/EU-randsoneprosjekter kvalifiserer til å være del av denne ordningen. Før du følger punktene nedenfor må du derfor avklare om ditt prosjekt har rett til å få utbetalt insentivmidler. Det gjør du ved å kontakte Øyvin Sæther ved Rektors stab.

Beregningsgrunnlag for utbetaling

Grunnlaget for beregningen av insentivmidlene er prosjektets eksterne EU-finansiering.

  • EU-finansiering = NTNUs budsjetterte EU-finansiering i opprinnelig Grant Agreement («GA»).

 Unntak: Koordinatoroppgavene i MSCA-prosjekter («Marie Curie») utgjør normalt et vesentlig beløp i EU-finansiering, som ikke reflekteres som EU-finansiering i GA. For denne prosjekttypen skal opprinnelig budsjettert EU-finansiering i Consortium Agreement («CA») ligge til grunn for beregning av insentivmidler.

  • For EU-randsoneprosjekter vil dette i de fleste tilfeller tilsvarer de midlene som kommer fra Norges forskningsråd (NFR). Der det i resten av rutinen henvendes til EU-finansieringen vil det for EU-randsoneprosjekter bety midler fra NFR.

Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Beregnet total insentivmiddelutbetaling:   EU-finansiering x prosentsats.

Eksempel: NTNU er koordinator og det er 25% insentivmidler, EU-finansieringen er 1 000 000 NOK.

 1 000 000 x 25% = 250 000 NOK. 

Rutine

Alle prosjekter som skal ha insentivmidler må ha et dedikert internprosjekt til dette. Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder kun sentrale insentivmidler, og ikke eventuelle interne insentivordninger innen fakultetet. Insentivmidlene overføres til bevilgningsøkonomien, slik at insentivmiddelprosjektet må opprettes på ramme drift. Insentivmidlene overføres fra sentralt hold til ett insentivmiddelprosjekt per hovedprosjekt. Dersom det er flere institutt involvert og man ønsker å dele opp den totale insentivmiddelsummen i flere insentivmiddeldelprosjekter, må enhetene selv opprette egne prosjekter og selv sørge for videreføring til disse.

Ved opprettelse av EU-prosjekt i Maconomy skal det totale beløpet som skal utbetales i sentrale insentivmidler legges inn i feltet «herav sentral egenfinansiering» fanen «Budsjettering – Budsjett» på hovedprosjektet. Enheten ansvarlig for EU-prosjektet må deretter opprette et RD-prosjekt til insentivmidlene. Dersom hovedprosjektet opprettes av EU-gruppa sentralt går det beskjed derfra til enheten om å opprette insentivmiddelprosjektet. 

Prosjektet opprettes ved å fylle ut  digitalt skjema: "Internt prosjekt - opprettelse" fra skjemabanken - prosjekter.

Ved opprettelse av prosjektnummer for insentivmiddelprosjekt skal følgende punkter fylles ut i skjemaet:

1. Prosjektnummer:

Prosjektnummer fylles ut av økonomiavdelingen i prosjektserien 7046xxxx.

2. Prosjektnavn:

Prosjektnavnet til insentivmidlene skal inneholde følgende:

Hovedprosjektets prosjektnummer + Navnet på EU-prosjektet + teksten Insentivmidler + prosentsatsen for koordinator/partner (25% eller 15%). Det er viktig at prosjektnavnet starter med hovedprosjektets prosjektnummer for å koble insentivmiddelprosjektet til riktig hovedprosjekt.

Eksempel: xxxxxxxx ECCEL insentivmidler koordinator 25%

3. Prosjektleder:

Samme prosjektleder som for hovedprosjektet.

4. K-sted:

Insentivmiddelprosjektet opprettes med samme k-sted som hovedprosjektet.

5. Start og sluttdato:

Insentivmiddelprosjektet skal ha samme start- og sluttdato som hovedprosjektet.

6. Kategorisering:

Insentivmiddelprosjektet opprettes med følgende kategorisering: "RD - Driftsaktiviteter - Sentrale insentivmidler EU".

Budsjettering av insentivmidlene

Det vil hver høst før budsjettfristen sendes ut lister fra sentralt hold med oversikt over hvor mye som skal overføres i insentivmidler påfølgende år. Dette må da budsjetteres i bevilgningsøkonomien. Overføringen budsjetteres som en inntekt på art 3902, mens kostnadene budsjetteres som vanlig etter antatt bruk av midlene.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med kontakt@okavd.ntnu.no

1862 Visninger