Wikier

Beregne og budsjettere insentivmidler EU

(Videresendt fra Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy)

NTNU har en insentivmiddelordning for deltakelse i EU/EU-randsoneprosjekter.
Men ikke alle EU-prosjekter/EU-randsoneprosjekter kvalifiserer til å være del av denne ordningen. Før du følger punktene nedenfor må du derfor avklare om ditt prosjekt har rett til å få utbetalt insentivmidler. Det gjør du ved å kontakte Patrick Reurink i Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner.

Beregningsgrunnlag for utbetaling

Grunnlaget for beregningen av insentivmidlene er prosjektets eksterne EU-finansiering.

  • EU-finansiering = NTNUs budsjetterte EU-finansiering i opprinnelig Grant Agreement («GA»).

Unntak: Koordinatoroppgavene i MSCA-prosjekter («Marie Curie») utgjør normalt et vesentlig beløp i EU-finansiering, som ikke reflekteres som EU-finansiering i GA. For denne prosjekttypen skal opprinnelig budsjettert EU-finansiering i Consortium Agreement («CA») ligge til grunn for beregning av insentivmidler.

  • For EU-randsoneprosjekter vil dette i de fleste tilfeller tilsvarer de midlene som kommer fra Norges forskningsråd (NFR). Der det i resten av rutinen henvendes til EU-finansieringen vil det for EU-randsoneprosjekter bety midler fra NFR.

Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-finansieringen.

Beregnet total insentivmiddelutbetaling: EU-finansiering x prosentsats.

Eksempel: NTNU er koordinator og det er 25% insentivmidler, EU-finansieringen er 1 000 000 NOK.

1 000 000 x 25% = 250 000 NOK.

Rutine

Det er laget en rutinebeskrivelse med flytskjema for hele prosessen, fra kvalifikasjonsvurdering for prosjektet til bevilgningsendring i etterkant av forskutteringen.

Alle EU-prosjekter som skal ha insentivmidler må ha et dedikert internprosjekt til dette*. Internt insentivmiddelprosjekt skal opprettes med faste verdier som beskrevet i skjemaet for innmelding. Prosjektet opprettes ved å følge rutinen for opprettelse av interne prosjekter. Når insentivmiddelprosjektet er opprettet i Unit4, sendes innmeldingsskjemaet til Økonomiavdelingen på e-post: kontakt@okavd.ntnu.no. Bruk emnefeltet «Forskutterte EU-insentivmidler».

Økonomiavdelingen beregner så årlig utbetaling og gir løpende informasjon om dette ved innmelding av nye prosjekter. I tillegg vil det hver høst før budsjettfristen sendes ut lister fra sentralt hold med oversikt over hvor mye som skal overføres i insentivmidler påfølgende år. Dette må da budsjetteres i bevilgningsøkonomien. Overføringen budsjetteres som en inntekt på art 3903, mens kostnadene budsjetteres som vanlig etter antatt bruk av midlene.

*Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder kun sentrale insentivmidler, og ikke eventuelle interne insentivordninger innen fakultetet. Insentivmidlene overføres til bevilgningsøkonomien, slik at insentivmiddelprosjektet må opprettes på ramme drift. Insentivmidlene overføres fra sentralt hold til ett insentivmiddelprosjekt per EU-prosjekt. Dersom det er flere institutt involvert og man ønsker å dele opp den totale insentivmiddelsummen i flere insentivmiddeldelprosjekter, må enhetene selv opprette egne prosjekter og selv sørge for videreføring til disse.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Økonomiavdelingen på e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

5226 Visninger