Wikier

Budsjettere EU-randsoneprosjekter

Internasjonalt forskningssamarbeid i Forskningsrådets programmer

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Prosjekttype

 • EU-randsoneprosjekter er internasjonale forskningprogrammer tilknyttet EU, men som ikke ligger innenfor EUs 7ende rammeprogram (FP7) eller Horisont 2020 (H2020).
 • Prosjektene følger ikke FP7 eller H2020s betingelser og prinsipper i henhold til budsjettering og regnskapsføring. (Unntaket er enkelte JTI/JU-prosjekt, se fremgangsmåte for disse i eget avsnitt.)
 • EU-randsoneprosjektene følger de nasjonale deltakerlandenes egne forvaltningorganers betingelser.
 • For norske deltakere vil det være Norges forskningsråds (NFR) betingelser. NFR opplyser om det enkelt prosjekts betingelser i utlysningen.
 • Ofte vil det være krav til egenfinansiering fra deltagerne som må hensyntas i budsjetteringen. Informasjon om dette finnes i den enkelte utlysningen.
 • EU-randsoneprosjekter gir i likhet med andre EU-prosjekter EU-uttelling på NTNUs bevilgningsøkonomi.
 • Ettersom EU-randsoneprosjektene følger Norges forskningsråds økonomiske prinsipper og krav er det instituttenes egne prosjektøkonomer som skal bistå med den økonomiske oppfølgingen. Ytterlige bistand fås ved å kontakte regnskapstjenesten via kontakt@okavd.ntnu.no
 • Med unntak for enkelte JTI/JU-prosjekter gir den sentrale EU-tjenesten ikke bistand til EU-randsoneprosjekter.

Forskningsprogrammer

For å vite om et forskningsprogram kan anses som EU-randsone anbefales det å sjekke nettsiden til programmet eller utlysningen. Dersom det på denne siden (oftest helt nederst på siden) er publisert EU-logoen og informasjon om at programmet har mottatt finansiering fra EUs rammeprogram (H2020, Horisont Europa e.l.) og en henvisning til et avtalenummer (grant number) kan forskningsprogrammet anses som EU-randsone.

Sentrale EU-tjenesten

Den sentrale EU-tjenesten gir bistand på JTI/JU-prosjekter som følger FP7/H2020s prinsipper.

 • For vurdering om prosjektet følger NFR eller FP7/H2020s prinsipper kontakt økonomi-rådgiveren for EU-prosjekter:

Seniorrådgiver Per-Inge Andresen

Prosjekter som får bistand fra den sentrale EU-tjenesten kan se bort fra informasjonen som følger nedenfor.

Budsjettering

 • Ettersom EU-randsoneprosjekter følger NFRs prinsipper budsjetteres prosjektene etter samme prinsipper som ordinære NFR-prosjekt.
 • NTNUs TDI-budsjettmaler skal brukes til budsjettering av NTNUs kostnader. I de fleste tilfeller vil NFR være kontraktspartner. Det anbefales at du bruker TDI-malen for NFR i de tilfellene.

Maconomy

 • Finansieringskategori er EU-randsone.
 • I feltet «Finansieringsprogram» må du sette inn prosjektets program (ERA-NET,EUROSTARS osv.)

Insentivmidler

Kontakt

Har du spørsmål? Send e-post til kontakt@okavd.ntnu.no

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer