Wikier

Horisont Europa

Horisont Europa - insentivordninger

(Videresendt fra Horisont 2020 - insentivordninger)

NTNU har to insentivordninger for deltakelse i Horisont Europa, og enkelte randsoneaktiviteter:

– Tilleggsfinansiering for prosjekter som får innvilget støtte
– Stipendiat- eller postdoc-stilling til NTNU-koordinerte samarbeidsprosjekter, og ERC-prosjekter

English version: Horizon Europe - financial incentive programmes

Se også: Horisont Europa

Tilleggsfinansiering

Prosjekter som får tilslag i Horisont Europa og enkelte randsoneaktiviteter, får ekstra finansiering fra NTNU. Dette er i praksis en forskuttering av det NTNU mottar som resultatbevilgning fra KD, som går til prosjektet. Forskutteringen hentes inn som fratrekk av fakultetets bevilgning det året resultatbevilgningen mottas. Det er vertsfakultetet som får fratrekket og som dermed må avtale eventuell fordeling av fratrekk dersom det er flere fakultet involvert.

Hvilke typer prosjekter favnes av ordningen?

Prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont Europa) og under enkelte randsoneaktiviteter.

Hvem mottar tilleggsfinansieringen?

Støtten tildeles prosjektgruppen, og disponeres av prosjektleder. I prosjekter der flere institutter/ fakulteter er involvert, anbefales det at støtten fordeles mellom de deltagende institutter, proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt. Alternativ fordeling kan avtales. Dersom man velger en alternativ fordeling skal dette klareres med de berørte instituttledere. Dersom flere fakulteter er involvert, og midlene ikke fordeles proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt pr. fakultet fra prosjektet, skal fordelingen godkjennes av de respektive fakultetenes ledelse.

Hva skal tilleggsfinansieringen benyttes til?

Støtten skal brukes til faglige aktiviteter i tilknytning til prosjektet. Prosjektkostnader som ikke aksepteres av EU, eller som overskrider budsjettrammen, skal belastes insentivmidlene, såfremt ikke prosjektleder får en eksplisitt godkjennelse fra instituttleder om at de kan belastes instituttets ramme. Tilleggsfinansieringen kan ikke brukes til å gi ekstra lønn/honorar til prosjektleder eller andre fast ansatte. Midlene kan benyttes til å lønne en post doktor, stipendiat eller en annen midlertidig ansatt til å arbeide med oppgaver som er relevant for EU-prosjektet.

Hvor mye utbetales?

  • Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
  • Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
  • Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.

Beregning og budsjettering av insentivmidler

Stipendiat- eller postdoc-stilling til koordinerte samarbeidsprosjekter og ERC-prosjekter

I tillegg til ordningen beskrevet under Tilleggsfinansiering (over), får følgende prosjekter tildelt en 3-årig ph.d. eller 2-årig postdoc.:

  • Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa koordinert av NTNU, og med en budsjettert EU-bevilgning til NTNU for hele prosjektperioden på minst € 500 000.
  • Mottakere av ERC-stipend

Stillingene fordeles fra fakultetets pott av frie stipendiatstillinger.

Kontakt

Ta kontakt med kontakt@okavd.ntnu.no.

EU-rådgivere - kontaktpersoner og støtte ved fakultet og fellesadministrasjonen.