Wikier

Planlegge og...

Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning

English version: Rights of participants in health research

Se også: Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning

Forskningsdeltakere har rett til informasjon om vesentlige sider ved forskningsprosjektet, slik som prosjektets formål, mulige fordeler for deltakeren selv og andre, skaderisiko, belastninger og ulemper, håndteringen av biologisk materiale og helseopplysninger, forsikringsordninger og at deltakelse er basert på frivillighet og samtykke.

Forskningsdeltakeren har også rett til informasjon om vesentlige endringer ved forskningsprosjektet som kan være av betydning for om forskningsdeltakeren fremdeles vil delta.

Rett til innsyn

Forskningsdeltakeren har rett til innsyn i personopplysninger om seg selv og sikkerhetstiltakene i forskningsprosjektet så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. Innsyn kan begrenses eller avslås dersom det foreligger medisinske eller andre grunner som er hjemlet i helseforskningsloven.

Forskningsdeltakeren kan også kreve retting av uriktige opplysninger. Sletting kan bare skje dersom det blir krevd av noen som opplysningene kan få direkte innvirkning på og slettingen ikke får avgjørende innvirkning på forskningsresultatene.

Henvendelser om innsyn mm bør være skriftlig, datert og undertegnet av forskningsdeltakeren eller vergen.

Prosjektleder skal behandle henvendelser fortløpende og besvare henvendelsen senest innen 30 dager. Avslag på innsyn og sletting kan påklages til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Rett til konfidensialitet

Forskningsdeltakeren har rett til konfidensialitet, noe som betyr at forskere må overholde sin taushetsplikt og ikke levere ut helseopplysninger hvor det ikke foreligger hjemmel for det.

Samtykke og tilbaketrekking av samtykke

Hovedregelen er at forskningsdeltakeren skal samtykke til forskning.

Rett til informasjon

Forskningsdeltakeren har rett til informasjon om skader deltakeren er påført, komplikasjoner, uventede bivirkninger og andre forhold av betydning for risikovurderingen. Forskningsdeltakeren som blir skadet under forskningen har rett til informasjon om retten til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Forskningsdeltakeren kan også ha rett til informasjon om utilsiktede funn som er av betydning for deltakerens helseforhold. Ved vurderingen av om deltakeren uoppfordret skal informeres om utilsiktede funn, skal man ta i betraktning deltakerens antatte interesse i få informasjonen, forventinger om å få informasjonen, informasjonens sikkerhet og deltakerens mulige nytte av informasjonen. Ved tvil bør REK og/eller Statens helsetilsyn konsulteres. Hvor det står om liv skal deltakeren kontaktes omgående.