Wikier

Forsikringer

Siden er under arbeid. Her finner du de viktigste forsikringene som ansatt ved NTNU er omfattet av.

Statens personalhåndbok 2023, kap. 4 har en nærmere beskrivelse av hvilke ordninger som gjelder.

Merk: Det er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene at du er medlem i norsk folketrygd (nav.no).

English version: Insurance

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse gjelder for alle ansatte ved NTNU. Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom

Ansatte som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, er i tillegg dekket av reglene i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Den som er skadet har rett til erstatning etter de reglene som totalt sett gir best kompensasjon. Se mer i Statens personalhåndbok 2023, kapittel 4.

Hvis du blir utsatt for en ulykke, skal denne umiddelbart meldes via NTNUs avvikssystem.

Arbeidsgiver plikter også å melde fra til NAV så snart som mulig, hvis en ansatt blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Skade som medfører dødsfall eller alvorlig skade som gir varig eller lengre tids arbeidsudyktighet skal meldes til Arbeidstilsynet.

Gruppelivsordning - ved ansattes død

Gruppelivsordningen gjelder for arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalen i staten. Selv om du jobber i en liten, tidsbegrenset stilling ved NTNU, er du omfattet av ordningen*. NTNU har ikke mulighet til å fjerne denne fordelen for enkeltansatte.

Når du er inkludert i gruppelivsordningen, er dine etterlatte garantert å få utbetalt et engangsbeløp hvis du dør, uavhengig av dødsårsak. Forsikringen er en del av lønnsvilkårene dine og gjelder 24 timer i døgnet.

NTNU betaler den årlige forsikringspremien, denne skattlegges du for. Beløpet fremgår på lønnsslippen din hver måned som "1402 Ford. gr.l. fors".

Forsikringsbeløpets størrelse er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G).

Se rutiner og prosedyrer ved en medarbeiders dødsfall.

*Eneste ansattgruppe som ikke er omfattet av gruppelivsordningen til NTNU er pensjonister på pensjonistvilkår fordi disse allerede er inkludert i ordningen fra arbeid i det offentlige.

Du finner mer informasjon om gruppelivsordningen på:

Ektefellepensjon

Når du dør vil gjenlevende ektefelle/ registrert partner og eventuelt fraskilte ektefeller, motta ektefellepensjon. Pensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer i en krevende hverdag. Les mer om ektefellepensjon i brosjyre fra Statens pensjonskasse (PDF)

Barnepensjon

Skulle du dø før barna dine fyller 20 år, vil de motta barnepensjon. Pensjonen skal bidra til tryggere og mer forutsigbare rammer for barna når de vokser opp. Les mer om barnepensjon i brosjyren fra Statens pensjonskasse (PDF).

Tjenestereiser

Ansatte i staten er yrkesskadeforsikret under tjenestereiser den tiden de utfører arbeid på reisen. Se SPH kap. 9.2.12 og 9.3.13 om forsikring i inn- og utland. Se også regjeringen.no om Reiseavtaler i og utenfor Norge.

Utenlandsopphold

Hvis du som NTNU-ansatt utstasjonert i utlandet, er du omfattet av egne forsikringsordninger (Statens personalhåndbok, 9.24).

For familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet gjelder en egen ulykkesforsikring. Forsikringen omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med året barnet fullfører videregående skole.

MERK: Det er viktig å være klar over at hvis du skal oppholde deg i utlandet over lengre tid, så har du ikke nødvendigvis de samme rettighetene ved sykdom og ulykke som når du er i Norge. Se her for nærmere informasjon trygd i utlandet.

Erstatning for tap av private eiendeler i tjenesten

Reisegods til personlig bruk som ansatte i staten tar med på tjenestereise er forsikret i henhold til særavtalene for reiser innenlands og utenlands for statens regning, etter begge avtalers § 13, se Statens personalhåndbok 2023 punkt 9.2.12 og punkt 9.3.13.

Forsikring mot tap av NTNUs eiendeler

Staten er selvassurandør, hvilket betyr at enheter ved NTNU normalt ikke skal tegne spesielle forsikringer og må dekke eventuelt tap og tyveri av utstyr av egne midler. I spesielle tilfeller er det adgang til å tegne forsikringer. Dette gjelder f.eks. hvis man tar med dyrt teknisk utstyr i farlige situasjoner eller spesielt tyveriutsatte land. Nærmere opplysninger finner du i Statens personal Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet i Statens personalhåndbok 2023 9.24.

Kilder og lovverk

Kontakt

Din lokale HR-medarbeider