Wikier

Forsikringer

Denne oversikten viser de viktigste forsikringene som ansatte ved NTNU er omfattet av. Statens personalhåndbok 2023, kap. 4 har en nærmere beskrivelse av hvilke ordninger som gjelder.

Merk: Det er en forutsetning for de fleste av disse forsikringene at man er medlem i norsk folketrygd (nav.no).

English version: Insurance

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring i Statens Pensjonskasse gjelder for alle ansatte ved NTNU. Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom

Ansatte som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, er i tillegg dekket av reglene i avtalens fellesbestemmelser om ytelser ved yrkesskade. Den som er skadet har rett til erstatning etter de reglene som totalt sett gir best kompensasjon. Se mer i Statens personalhåndbok 2023, kap. 4.

Hvis du blir utsatt for en ulykke skal denne umiddelbart meldes via NTNUs Avvikssystem.

Arbeidsgiver plikter også å melde fra til NAV så snart som mulig, hvis en ansatt blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Skade som medfører dødsfall eller alvorlig skade som gir varig eller lengre tids arbeidsudyktighet skal meldes til Arbeidstilsynet.

Gruppeliv - ved ansattes død

Gruppelivsordningen er ikke en del av medlemsrettighetene i Statens Pensjonskasse, men en del av lønnsvilkårene for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten. Ordningen gjelder derfor stort sett alle statsansatte, også midlertidig tilsatte og deltidstilsatte som har fast, ukentlig arbeidstid.

Forsikringsbeløpets størrelse er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G):

  • Dersom du etterlater deg ektefelle, registrert partner eller samboer, utgjør beløpet 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (10 G).
  • I tillegg får hvert barn under 25 år utbetalt 4 G.
  • Etterlater du deg ikke ektefelle, registrert partner ellersamboer , får hvert barn under 25 år utbetalt 5G.
  • Når forsikringen blir utbetalt til dødsboet, er utbetalingen 3 G.

Tjenestereiser i Norge

Ansatte i staten er yrkesskadeforsikret under tjenestereiser i Norge den tiden de utfører arbeid på reisen, se Statens personalhåndbok kap. 9.2. I tillegg er den ansatte ulykkesforsikret under hele reisen (24-timers dekning) i henhold til særavtale for reiser innenlands for Statens regning.

Utenlandsopphold

Er du som NTNU-ansatt på tjenestereise eller har utstasjonering i utlandet er du omfattet av egne forsikringsordninger, herunder også særavtale om forsikring- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.

For familiemedlemmer som flytter med embets- og tjenestemenn til tjenestested i utlandet gjelder en egen ulykkesforsikring. Forsikringen omfatter ektefelle, partner, samboer og barn inntil fylte 18 år, eventuelt til og med det året barnet fullfører videregående skole.

MERK: Det er viktig å være klar over at hvis du skal oppholde deg i utlandet over lengre tid, så har du ikke nødvendigvis de samme rettighetene ved sykdom og ulykke som når du er i Norge. Se her for nærmere informasjon trygd i utlandet.

Erstatning for tap av private eiendeler i tjenesten

Reisegods til personlig bruk som ansatte i staten tar med på tjenestereise er forsikret i henhold til særavtalene for reiser innenlands og utenlands for statens regning, etter begge avtalers § 13, se SPH 2023 pkt. 9.2.12 og pkt. 9.3.13.

Forsikring mot tap av NTNUs eiendeler

Staten er selvassurandør, hvilket betyr at enheter ved NTNU normalt ikke skal tegne spesielle forsikringer og må dekke eventuelt tap og tyveri av utstyr av egne midler. I spesielle tilfeller er det adgang til å tegne forsikringer. Dette gjelder f.eks. hvis man tar med dyrt teknisk utstyr i farlige situasjoner eller spesielt tyveriutsatte land. Nærmere opplysninger finner du i Statens personalhåndbok 2022, kap. 4, punkt 9.3.13.

Kontakt

Din lokale HR-medarbeider