Wikier

Forvaltningsutval...

FUS - Sentrale dokumenter

Denne siden gir en oversikt over sentrale dokumenter for teknologimasterutdanningene ved NTNU, dvs sivilingeniørstudier (5-årige og 2-årige) og andre masterprogrammer innen teknologiområdet.

Oversikten er begrenset til dokumenter som inneholder spesifikke bestemmelser knyttet til disse utdanningene. 

Oversikten er todelt:  Først kommer de styrende dokumentene og vedtakene, deretter relevante bakgrunnsrapporter.

I noen tilfeller er et styrende dokument i ettertid blitt supplert med et annet dokument (eller vedtak), som presiserer eller utfyller det første.  I slike tilfeller er begge dokumenter oppført på samme rad i tabellen for å angi at de hører sammen.

 

FUS - Styrende dokumenter og vedtak

Dokument/vedtak År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 2016 Nasjonalt Opptak
Programdesign
Minimumskrav til opptakskrav og fagsammensetning for 5-årige og 2-årige sivilingeniør-programmer

Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniørutdanningen (2022)

 

Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniørutdanningen (2016)

2022

 

 

 

 

 

2016

NTNU Studieprogresjon
Masteroppgave
Vurdering
Vitnemål

Utfyllende regler vedtatt i 2022 trer i kraft fra august 2022. 

 

 

 

 

Utfyllende regler vedtatt i 2016 er tilgjengelige for saker som gjelder før august 2022. 

Forskrift om opptak til studier ved NTNU § 30-6

FUS-vedtak 71/2018

2016

2018

NTNU Opptak Opptakskrav for 2-årige masterprogrammer i teknologi

Spesifiserer hvordan «tilsvarende utdanning» i NTNUs opptaksforskrift §30-6 skal tolkes

Forskrift om opptak til høgare utdanning §4-4 2018 Nasjonalt/NTNU Opptak §4-4 pkt 7 angir opptakskrav til 5-årige programmer, herunder karakterkrav i matematikk
Generisk studieplan master i teknologi/sivilingeniør 2014 NTNU Programdesign Generiske «emnevegger» for 5-årige og 2-årige siv.ing.-programmer
Retningslinjer for «ingeniøremne annet studieprogram» 2018 NTNU Programdesign  FUS-vedtak 70/2018
Retningslinjer for K-emne-ordningen i sivilingeniørutdanningen 2019 NTNU Programdesign  
Generiske læringsutbyttebeskrivelser for 5-årige og 2-årige siv.ing.-program   NTNU Programdesign

Disse er under utarbeidelse

Områdeemner - trer i kraft f.o.m. studieåret 2019/20 2018 NTNU Programdesign

FUS-vedtak 73/2018

Retningslinjer for fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet

Studieplanbrev 2013/14

2010

2012

NTNU Programdesign

Presisering av retningslinjene for fordypningsordningen
FUS’ strategiske tanker om 2-årige masterprogram i teknologi 2020 NTNU Portefølje
Opptakskrav
Programdesign

 

FUS-vedtak 73/2020

Åpning for å tillate bruk av en spesifikk kalkulator under eksamen i et emne

2018 NTNU Eksamen FUS-vedtak 5/2018

Reglement om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU 

 

FUS-vedtak 41/2018

 

2020


 

2018

 

NTNU Relevans

Reglementet erstatter Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU (tidligere benevnt praksisforskrift)

 

Begrepet «praksis» i siv.ing.-studiet erstattes av «arbeidslivserfaring»

Veiledning for studenter på masteroppgaver i sivilingeniør-studiet 2013 NTNU Masteroppgave Beskriver roller, ansvar og frister.  Standardavtale for student, veileder og institutt.
Forskrift om studier ved NTNU 2018 NTNU Grad
Tittel
§2-10 og §2-12 regulerer gradsbenevnelser samt bruk av sivilingeniørtittel og -ring
Rektorvedtak - innføring av endret tekst på vitnemål - tilleggsbetegnelsene sivilingeniør og siviløkonom 2018 NTNU

Vitnemål
Tittel
Ring

Ny tekst på vitnemålet:  "Kandidaten har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør"
Rektorvedtak - innføring av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet 2018 NTNU

Vitnemål

Tittel

Ring

Om innføringstidspunkt for sivilingeniør-tittel ved internasjonale program og ikrafttreden for ny bestemmelse om siv.ing.-ringen

Sammenligning - sivilingeniørutdanning og mastergrad

2006 NTNU Grad

Skriv som sier at engelsk oversettelse av 'master i teknologi' (og 'master i ingeniørfag') ved NTNU er 'master of science in engineering'

Studentekskursjon-retningslinjer 2022 NTNU  

 

Rapport om studiestart og studiemotivasjon (pdf) 2020 NTNU Programdesign Rapporten dokumenterer hovedtrekkene i mottak av nye studenter, gjennomføringen av Teknostart-perioden og omfanget av aktiviteter som gjennomføres i første og andre semester for å styrke studiemotivasjon og forebygge frafall. 
Veiledning for opptak til 2-årige masterporgram med tilleggbetegnelsen siv.ing. 

2020

NTNU Opptak

 

 

10 overordnede prinsipper for Fremtidens teknologistudier (FTS)  2021 NTNU Programdesign Prinspippene ble vedtatt av rektor i juni 2021. 

Sluttrapport for Fremtidens teknologistudier (pdf) 

 

Oversikt over alle FTS-rapporter

2022

 

2020-2022

NTNU Programdesign

Prosjektet Fremtidens teknologistudier ble avsluttet 31.desember 2021, og resultatene og anbefalingene fra prosjektet vil bli behandlet og fulgt opp av ulike organer i NTNU. Fremtidens teknologistudier skulle legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings-og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

NTNUs regler for intern overgang mellom grunnstudier 2022   Opptak Reglene for intern overgang mellom grunnstudier er beskrevet i Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Endringene i forskriften ble vedtatt i NTNUs styre i juni 2022 (S-sak 23/22). 

 

 

FUS - Bakgrunnsdokumenter

Dokument År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilje til forbedring -- virksomhetskomitéen for sivilingeniørstudiet ved NTH 1993 NTNU    Kalles gjerne VK1-rapporten
Teknologiutdanning med perspektiv –innhold, omfang og struktur for ikke-teknologiske emner i sivilingeniørstudiet 2003 NTNU    VK2-rapporten
Faglig integrasjon innen teknologi ved NTNU 2016 NTNU    Omfatter hele teknologistudieområdet ved NTNU etter fusjonen

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU - rapport 2008 (Borgkomiteen)

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU – rapport 2016 (Erikstadkomiteen)

2008

 

2016

NTNU    Gjennomgang av eksisterende ordning og forslag til tiltak
Strategisk utvikling av NTNUs sivilingeniørutdanning 2011 NTNU    Strateginotat fra FUS med vekt på Steinbach-evalueringen i 2008
NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014 – Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv 2015 NTNU    Paper ved UHR MNT-konferansen 2015
Presentasjon om Fremtidens teknologistudier i FUS-teknodekanmøte i mai 2018 (ppt) 2018 NTNU    Se spesielt lysarkene 1—12 ang 3+2-løpet

Se også

Generelle lover og regler - studier

Kontakt

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningens sekretær Ingrid Olsen.