Wikier

Forvaltningsutval...

FUS - Sentrale dokumenter

Denne siden gir en oversikt over sentrale dokumenter for teknologimasterutdanningene ved NTNU, dvs sivilingeniørstudier (5-årige og 2-årige) og andre masterprogrammer innen teknologiområdet.

Oversikten er begrenset til dokumenter som inneholder spesifikke bestemmelser knyttet til disse utdanningene. 

Oversikten er todelt:  Først kommer de styrende dokumentene og vedtakene, deretter relevante bakgrunnsrapporter.

I noen tilfeller er et styrende dokument i ettertid blitt supplert med et annet dokument (eller vedtak), som presiserer eller utfyller det første.  I slike tilfeller er begge dokumenter oppført på samme rad i tabellen for å angi at de hører sammen.

 

FUS - Styrende dokumenter og vedtak

Dokument/vedtak År Styringsnivå Stikkord Kommentarer

Redesign av siste del av NTNUs 5-årige sivilingeniørstudium og NTNUs 2-årige masterprogrammer i lys av FTS

2024

NTNU

Fellesemner og felleselementer

Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av FUS

 

Redesign av NTNUs 5-årige sivilingeniørstudium i lys av FTS

2023 NTNU Programstruktur og fellesemner Sluttrapport fra arbeidsgruppe nedsatt av FUS
Oppsummering av vedtak som er viktige i studieplanarbeidet for studieprogram i FUS-porteføljen 2024 NTNU

Programstruktur  og fellesemner

 

 

Vedlegg til prorektors samlede bestilling for utdannings-kvalitetsprosessen 2025-26. Vedtatt i FUS 7. juni 2024

Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 

 

Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 

2016

 

 

2023

Nasjonalt

 

 

Nasjonalt

Opptak
Programdesign

 

Opptak
Programdesign

Minimumskrav til opptakskrav og fagsammensetning for 5-årige og 2-årige sivilingeniør-programmer 

 

Minimumskrav til opptakskrav og fagsammensetning for 5-årige og 2-årige sivilingeniør-programmer. Retningslinjene trer i kraft fra studieåret 2024/25. Institusjoner som tilbyr utdanninger som gir tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemål, kan selv velge om de vil følge retningslinjene fra høsten 2023

Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniørutdanningen (2022)

 

Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniørutdanningen (2016)

2022

 

 

 

 

 

2016

NTNU Studieprogresjon
Masteroppgave
Vurdering
Vitnemål

Utfyllende regler vedtatt i 2022 trer i kraft fra august 2022. 

 

 

 

 

Utfyllende regler vedtatt i 2016 er tilgjengelige for saker som gjelder før august 2022. 

Forskrift om opptak til studier ved NTNU § 30-6

FUS-vedtak 71/2018

2016

2018

NTNU Opptak Opptakskrav for 2-årige masterprogrammer i teknologi

Spesifiserer hvordan «tilsvarende utdanning» i NTNUs opptaksforskrift §30-6 skal tolkes

Forskrift om opptak til høgare utdanning §4-4 2018 Nasjonalt/NTNU Opptak §4-4 pkt 7 angir opptakskrav til 5-årige programmer, herunder karakterkrav i matematikk
Generisk studieplan master i teknologi/sivilingeniør 2014 NTNU Programdesign Generiske «emnevegger» for 5-årige og 2-årige siv.ing.-programmer
Retningslinjer for «ingeniøremne annet studieprogram» 2018 NTNU Programdesign  FUS-vedtak 70/2018
Retningslinjer for K-emne-ordningen i sivilingeniørutdanningen 2019 NTNU Programdesign  
Områdeemner  2018 NTNU Programdesign

FUS-vedtak 73/2018

Revidering av retningslinjer for fordypning

 

Retningslinjer for fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet

 

Studieplanbrev 2013/14

2024

 

 

 

2010

 

 

2012

 

 

NTNU

Programdesign Presisering/tillegg til opprinnelig retningslinjer fra 2010. Vedtatt i 2024

Presisering av retningslinjene for fordypningsordningen
FUS’ strategiske tanker om 2-årige masterprogram i teknologi 2020 NTNU Portefølje
Opptakskrav
Programdesign

 

FUS-vedtak 73/2020

Åpning for å tillate bruk av en spesifikk kalkulator under eksamen i et emne

2018 NTNU Eksamen FUS-vedtak 5/2018

Reglement om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU 

 

FUS-vedtak 41/2018

 

2020


 

2018

 

NTNU Relevans

Reglementet erstatter Forskrift om arbeidslivserfaring for sivilingeniørutdanningen ved NTNU (tidligere benevnt praksisforskrift)

 

Begrepet «praksis» i siv.ing.-studiet erstattes av «arbeidslivserfaring»

Veiledning for studenter på masteroppgaver i sivilingeniør-studiet 2013 NTNU Masteroppgave Beskriver roller, ansvar og frister.  Standardavtale for student, veileder og institutt.
Forskrift om studier ved NTNU 2018 NTNU Grad
Tittel
§2-10 og §2-12 regulerer gradsbenevnelser samt bruk av sivilingeniørtittel og -ring
Rektorvedtak - innføring av endret tekst på vitnemål - tilleggsbetegnelsene sivilingeniør og siviløkonom 2018 NTNU

Vitnemål
Tittel
Ring

Ny tekst på vitnemålet:  "Kandidaten har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør"
Rektorvedtak - innføring av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet 2018 NTNU

Vitnemål

Tittel

Ring

Om innføringstidspunkt for sivilingeniør-tittel ved internasjonale program og ikrafttreden for ny bestemmelse om siv.ing.-ringen

Sammenligning - sivilingeniørutdanning og mastergrad

2006 NTNU Grad

Skriv som sier at engelsk oversettelse av 'master i teknologi' (og 'master i ingeniørfag') ved NTNU er 'master of science in engineering'

Studentekskursjon-retningslinjer 2022 NTNU  

 

Rapport om studiestart og studiemotivasjon (pdf) 2020 NTNU Programdesign Rapporten dokumenterer hovedtrekkene i mottak av nye studenter, gjennomføringen av Teknostart-perioden og omfanget av aktiviteter som gjennomføres i første og andre semester for å styrke studiemotivasjon og forebygge frafall. 
Veiledning for opptak til 2-årige masterporgram med tilleggbetegnelsen siv.ing. 

2020

NTNU Opptak

 

 

10 overordnede prinsipper for Fremtidens teknologistudier (FTS)  2021 NTNU Programdesign Prinspippene ble vedtatt av rektor i juni 2021. 

Sluttrapport for Fremtidens teknologistudier (pdf) 

 

Oversikt over alle FTS-rapporter

2022

 

2020-2022

NTNU Programdesign

Prosjektet Fremtidens teknologistudier ble avsluttet 31.desember 2021, og resultatene og anbefalingene fra prosjektet vil bli behandlet og fulgt opp av ulike organer i NTNU. Fremtidens teknologistudier skulle legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings-og arbeidslivets behov i perioden fra 2025 og fremover.

NTNUs regler for intern overgang mellom grunnstudier 2022   Opptak Reglene for intern overgang mellom grunnstudier er beskrevet i Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Endringene i forskriften ble vedtatt i NTNUs styre i juni 2022 (S-sak 23/22). 

 

 

FUS - Bakgrunnsdokumenter

Dokument År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilje til forbedring -- virksomhetskomitéen for sivilingeniørstudiet ved NTH 1993 NTNU    Kalles gjerne VK1-rapporten
Teknologiutdanning med perspektiv –innhold, omfang og struktur for ikke-teknologiske emner i sivilingeniørstudiet 2003 NTNU    VK2-rapporten
Faglig integrasjon innen teknologi ved NTNU 2016 NTNU    Omfatter hele teknologistudieområdet ved NTNU etter fusjonen

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU - rapport 2008 (Borgkomiteen)

Komplementære emner i sivilingeniørutdanningen ved NTNU – rapport 2016 (Erikstadkomiteen)

2008

 

2016

NTNU    Gjennomgang av eksisterende ordning og forslag til tiltak
Strategisk utvikling av NTNUs sivilingeniørutdanning 2011 NTNU    Strateginotat fra FUS med vekt på Steinbach-evalueringen i 2008
NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014 – Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv 2015 NTNU    Paper ved UHR MNT-konferansen 2015
Presentasjon om Fremtidens teknologistudier i FUS-teknodekanmøte i mai 2018 (ppt) 2018 NTNU    Se spesielt lysarkene 1—12 ang 3+2-løpet

Se også

Generelle lover og regler - studier

Kontakt

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningens sekretær Ingrid Olsen.