Wikier

FS - Grader og...

FS - Vitnemålstekster

Dette er en ressursside for deg som jobber med innhold og registrering av vitnemålstekster. Her finner du oversikt over hvor vitnemålstekstene ligger i FS, hvordan du redigerer i tekstene og forslag til hjelpetekster.

Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS

Kap. 1 Innledning

Det er viktig at fakultetet har gode rutiner på å oppdatere/kontrollere vitnemålstekster i forbindelse med opprettelse av nye studiepogram, revisjon av studieplanen og i forkant av vitnemålsproduksjon. Fakultetene kan legge inn tekstene selv i Felles studentsystem (FS). FS-gruppa vil i så fall være behjelpelig med opplæring. Hvis fakultetene ikke har kapasitet til dette, kan FS-gruppa legge inn tekstene. Bruk vedlagt innmeldingsskjema (Word) og send det inn gjennom FS-gruppa sitt brukerstøtteskjema i NTNU Hjelp (ref. notat i Ephorte 23/16719).

I FS er tekstene registrert på studieprogram, eventuelt studieretning, og de er knyttet til studentenes kull. Vitnemålene er på norsk, og alle tekster skal registreres på bokmål og nynorsk. Unntaket er vedtatte internasjonale program, der vitnemålet kun skal ha engelsk tekst. Diploma Supplement (DS) skal legges ved alle vitnemål, og tekstene tilknyttet disse skal være på engelsk. For hjelp med engelske tekster, se English Matters.

Vitnemålstekster følger kull og vi kan legge inn generasjoner av tekster som skal virke for ulike perioder avhengig av kulltermin for studenten. Vitnemålstekster oppdateres/kontrolleres i forbindelse med at studieplanen vedtas for det kullet som tas opp til kommende høst- eller vårsemester. Det kan også lages vitnemålstekst per studieretning.

Vitnemålshistorikk skal bevares. Det betyr at hvis læringsutbyttebeskrivelsene skal oppdateres for et gitt kull, skal det opprettes nytt kull i FS for disse tekstene. Vitnemålsteksten fra forrige kull skal derfor ikke overskrives. Behovet for å opprette nytt kull må vurderes opp mot behov for retting av skrivefeil etc. Er det skrivefeil i teksten er det ikke nødvendig å opprette nytt kull, men kun forbedre den allerede eksisterende teksten. Det er viktig å merke seg at endringer i vitnemålstekstene etter at vitnemål er produsert for et gitt kull, kan føre til at teksten i Vitnemålsportalen endres for dette kullet.

Her finner du et eksempel på hvordan et vitnemål fra NTNU ser ut (PDF).

DS er et vitnemålstillegg som skal følge vitnemålet og er kun gyldig sammen med dette. DS er delt inn i seksjoner, der del 1-7 fylles ut av lærestedet og NOKUT oppdaterer seksjon 8. Oversikt over de ulike seksjonene i DS (PDF).

1.1. Formelle rammer for vitnemålstekster

Når du skal i gang med oppdatering av vitnemålstekster, er det flere dokumenter som styrer vitnemålstekstene:

1.2. Utforming av vitnemålstekster

Det er flere ting du bør tenke gjennom når du skal jobbe med vitnemålstekster:

 • Sett deg grundig inn i bakgrunnsdokumentene som styrer vitnemålstekstene, og følg disse.
 • Gjør språkvask, få noen andre til å se over.
 • Unngå forkortelser og «stammespråk».
 • Teksten skal kunne leses etter flere tiår og fortsatt gi mening.
 • Tenk gjennom hvor spesifikk/generell vitnemålsteksten skal være. Dess mere spesifikk den er, dess hyppigere må den redigeres og øker risikoen for feil.

1.3. Kvalifikasjonsbevis

Fakultetene følger opp grader som ikke er vitnemålsgivende, men som skal få et kvalifikasjonsbevis produsert gjennom vitnemålsfunksjonen i FS. Se egen beskrivelse av hvordan du produserer kvalifikasjonsbevis.

Teksten legges inn med følgende overskrifter: ”Målsetting, innhold og organisering” og “Læringsutbytte”. Teksten skal legges inn både på nynorsk, bokmål og evt. engelsk.

Ikke bruk ord som «kandidat» i teksten, da dette er relatert til gradsbetegnelse. Bruk «student» i stede. Ellers skal teksten i bekreftelsen ikke referere til grad.

Merk at bekreftelsene/kompetansebevisene lagres i FS (ikke i ephorte), og kan skrives ut fortrinnsvis digitalt eller på papir. Skrives de ut digitalt, vil de få en PDF fil som er digitalt signert. Filen lagres i Vitnemålsportalen og i Studentweb. Skal bekreftelsene skrives ut i papir, må de skrives ut i farge (på grunn av NTNU logo). Bekreftelsene skal ikke skrives ut på vitnemålspapir, men kan skrives ut på litt tykkere ark (90-100 gram), evt. ark med litt farge i seg (kan bestilles eksempelvis gjennom Staples).

Se rektorvedtak om vitnemål og kvalifikasjonsbevis (22/16165) for mere informasjon.

Kap. 2 Redigering av vitnemålstekster i FS

Tips til redigering

 • Lagre hyppig ved å trykke «Oppdater», ellers kan du miste det du har skrevet. Når du har redigert i et felt/vindu må du trykke «Oppdatere» før du redigerer i neste.
 • Tekst som skal inn i FS må være fri for formattering. Hvis du har tekst fra andre dokument som skal limes inn i FS, kan du lime den inn i Notepad først. Deretter kopierer (Ctrl+C) du teksten fra Notepad og limer den inn (Ctrl+V) i FS.
 • «Ny rad» (Ctrl+N) for å legge inn nytt sett av vitnemålstekster for nytt kull.
 • Kopier (Ctrl+K) tekst fra forrige kull. Ta bort avhakingen for «Vis detaljer», og stå i kull feltet (årstall eller semester) til det kullet du ønsker å kopiere. Trykk Ctrl+K. Du ser nå at kullet du har kopiert ligger øverst. Skriv inn korrekt kulltermin og rediger i teksten. Pass på at du redigerer i korrekt kull.
 • «Redigér» (knappefunksjon) for å åpne et vindu til redigering av teksten.
 • Ctrl+T for å få opp et større felt for å redigere/lese teksten. Dette kan være nyttig i felt som ikke har «Redigèr» funksjon.
 • Du kan kontrollere at tekstene på side 2 (bokmål, nynorsk og engelsk) i forkant av vitnemålsproduksjon - Test side 2 i modul Kvalifikasjon – Bilder – Kvalifikasjon – fane «Vitnemål»:

Formattering:

 • Bruk (Normal) Arial 10 når du skal redigere tekst
 • Venstremarg i DS for Studieløpskrav (4.2) skal være 1 cm (for at teksten skal løpe parallelt med margen i brevmalen). Kulepunkt/punktlister skal ha 1,3 cm marg.
 • Venstremarg i vitnemål for «Målsetting, innhold og organisering» og «Læringsutbytte» (bm, nn, eng.) skal være 0 cm. Punktlister skal ha 0,3 cm marg. Overskriftene legges inn med fet skrift.
 • Legg inn et linjeskift før overskriften til lærebyttebeskrivelsene, slik at det blir mellomrom mellom avsnittene. Evt. kan du legge inn to linjeskift etter siste punktum i teksten til “Målsetting, innhold og organisering”, slik at det blir mellomrom til neste avsnitt som omhandler lærebyttebeskrivelsene.

Kap. 3 FS og vitnemålstekster

Her er et vitnemål med oversikt over hvor i FS de ulike tekstene er hentet fra (PDF).

Vitnemålstekster hentes i hovedsak fra følgende steder i FS:

 1. Modul Studieelement – Bilder - Studieprogram - fane «Tekst-DS/Vtm» + «Fag-DS» + «Språk-DS»
 2. Modul Studieelement – Bilder - Studieprogram-studieretning
 3. Modul Kvalifikasjon – Bilder – Kvalifikasjon – fane «Tekster-DS/Vitnemål»

Det er spesielt tre tekstfelt som må oppdateres/ kontrolleres årlig i forbindelse med studieplanrevisjon:

 • Del 2 på vitnemålets side 2 (Målsetting, innhold og organisering)
 • Del 3 på vitnemålets side 2 (Læringsutbytte)
 • Programme requirements (4.2) tilknyttet DS.

Access requirements (3.3) tilknyttet DS er et felt som må sjekkes hvis opptakskravene til programmet endres.

Du kan se vitnemålets side 2 (bokmål, nynorsk og engelsk) gjennom bilde FS670.010 Test av vitnemål side 2 i Modul Kvalifikasjon – Bilder – Kvalifikasjon – fane «Vitnemål».

3.1. Modul Studieelement – Bilder - Studieprogram - fane «Tekst-DS/Vtm»

I fane «Tekst DS/Vtm», kan du legge inn en tekst for hvert kull tilknyttet det aktuelle studieprogrammet.

Felter med tekst som kommer ut på angitte punkter i DS (kun engelsk)

 • Studietid (3.2)
 • Opptakskrav (3.3)
 • Studieform (4.1): Referer til hvordan programmet ble fullført; som deltidsstudier etc.
 • Studieløpkrav (4.2) (gammel løsning): Feltet er ikke i bruk.
 • Studieløpkrav (4.2) (ny løsning): Dette er vitnemålstekst som må oppdateres etter studieplanvedtak. Den skal inneholde følgende element:
  • Ett sammendrag av programmets struktur og omfang, obligatoriske deler og krav til progresjon, i samsvar med forskrifter vedtatt av lærestedet eller eksterne myndigheter.
  • Læringsutbytte for programmet (engelsk oversettelse av LUBB'ene fra vitnemålet i sin helhet).

Felter med tekst som flettes inn på vitnemålet side 2 og 3 (engelsk, bokmål og nynorsk)

Rammeplan

Dette feltet gjelder utelukkende rammeplanstyrte utdanninger/forskriftsfestet utdanning.

Målsetting, innhold og organisering

Dette er tekst som må oppdateres i tråd med gjeldende studieplan for kullet.

Fakultetet bestemmer selv innhold i dette feltet, men følgende områder skal dekkes; målsetting med programmet, inkludert arbeidslivsrelevans. Kort beskrivelse av innholdet i programmet, generelle krav til gjennomføring, herunder praksis, eventuell rett til autorisasjon og eventuell skikkethetsvurdering.

Dersom programmet er gjennomført som en fellesgrad eller cotutelle skal det fremgå hvilken institusjon eller hvilke institusjoner graden er oppnådd i samarbeid med. Ved dobbel grad skal det fremgå hvilken annen institusjon som også tildeler vitnemålet.

Læringsutbytte

Dette er tekst som må oppdateres etter vedtak av studieplan.

Det skal være fullstendig samsvar mellom beskrivelsen av kandidatens læringsutbytte og studieprogrammets læringsutbytte for det kullet som kandidaten er tatt opp på. Fakultetet bestemmer selv om læringsutbyttebeskrivelse for studieretninger også skal fremgå av vitnemålet.

Merknad grunnlag

Merknaden (på program/kull-nivå) kommer mellom opplisting av emner, og feltene for dato/signatur. Den legges til evt. før individuelle merknader som gjelder den enkelte student. Feltet er ikke mye brukt ved NTNU.

3.2. Modul Studieelement – Bilder - Studieprogram - fane «Fag-DS» og «Språk-DS»

Fag – DS (2.2): Skal vise hoved disiplinen/faget til programmet. Studieområder under 60 studiepoeng føres ikke opp.

Språk – DS (2.5): Her legges inn undervisningsspråk og eksamensspråk. I tilfeller der kandidatene har fått undervisning på flere språk, er det ønskelig at dette synliggjøres her.

3.3. Modul Studieelement – Bilder - Studieprogram-studieretning

I dette bildet registrerer du studieretningsspesifikke tekster til vitnemål og Diploma Supplement. Innholdet i nedre del av bildet (underbilde Tekster Diploma Supplement og vitnemål) tilsvarer innholdet i Studieprogram samlebilde, Underbilde Tekst – DS / Vtm, men gjelder for studieretningen angitt i øvre del av bildet. Øvre del av bildet tilsvarer underbildet Studieretning i Studieprogram samlebilde. For den aktuelle studieretningen vil verdiene i feltene i nedre del av bildet overstyre eventuelle verdier registrert på studieprogrammet.

3.4. Modul Kvalifikasjon – Bilder – Kvalifikasjon – fane Tekster-DS/Vitnemål

I fane «Tekster-DS/Vitnemål», kan du legge inn generasjoner av tekster tilknyttet kvalifikasjonen. Ta bort avhaking for «Vis detaljer» og du vil se de ulike generasjonene med tekster som er lagt inn.

Felter med tekst som kommer ut på angitte punkter i DS (kun engelsk)

 • Nivåbeskrivelse (3.1): Kvalifikasjonsnivå beskrives her ut fra European Qualifications Framework for Lifelong Learning.
 • Karakterbeskrivelse (4.4): Tekst som registreres her vil komme i tillegg til den faste teksten “See section 4.3”, som ligger hardkodet i brevmalen fra Sikt.
 • Studieadgang (5.1): Tekst som angir videre studier kvalifikasjonen gir adgang til (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg), f.eks. «The bachelor's degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant second cycle studies.».
 • Yrkesmessig status (5.2): Her angis primært adgang til regulerte yrker (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).
 • Tilleggsopplysninger (6.1): Det er mulig å både legge inn en felles tekst for kvalifikasjon, og en kandidatspesifikk tekst. Tekst som registreres i Kvalifikasjon samlebilde vil komme i tillegg til eventuell merknad fra bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll, underbilde Merknad, felt Engelsk tekst, Type merknad DS-TILLEGG. Her skal det skrives inn tilleggsinformasjon, eksempelvis om graden er en fellesgrad, studieopphold i utlandet eller informasjon om studiested.
 • Infokilde (6.2): Henvisning til ytterligere informasjon om kvalifikasjonen (se UHRs Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg).

Felter med tekst som kan flettes inn på vitnemålet (engelsk, bokmål og nynorsk):

 • Test vitnemål – side 1: Tekst som angis blir flettet inn på vitnemålets side 1 via flettefeltet {MERKNAD}. Feltet er lite brukt ved NTNU.

3.5. Modul Kvalifikasjon – Bilder – Kvalifikasjon – fane Vitnemål

Dette bildet oppdateres av FS-gruppa. Her knyttes blant annet brevmalene til kvalifikasjon.

Kap. 4 Hjelpetekster til vitnemål og Diploma Supplement

Tekstene under er kun ment som hjelpetekster, og må brukes med skjønn. De fleste av tekstene under er forslag fra UHR, mens andre tekstforslag er spesifikke for studieprogram ved NTNU.

Rammeplan - Vitnemål

Dette feltet gjelder utelukkende rammeplan/forskriftsstyrte utdanninger.

 • Bokmål: Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for <xxxx> fastsatt av Kunnskapsdepartementet dd.mm.yyyy.
 • Nynorsk: Utdanninga er gjennomført i samsvar med rammeplan for <xxxx> fastsett av Kunnskapsdepartementet dd.mm.yyyy.
 • Engelsk: The education is completed in accordance with the framework plan for <xxxx> approved by the Ministry of Education and Research on dd.mm.yyyy.

Målsetting, innhold og organisering - Vitnemål

Formattering: (Normal) Arial 10, 0 cm venstremarg, kulepunkt skal ha 0,3 cm venstremarg. Legg inn overskrift i fet skrift.

Målform og språk: Tekst skal være på bokmål og nynorsk, unntatt for de engelske gradene som kun skal ha engelsk tekst.

Teksten skal inneholde:

 • Målet med programmet, herunder arbeidslivsrelevans.
 • Kort beskrivelse av innholdet i programmet, generelle krav til gjennomføring, herunder praksis.
 • Eventuell rett til autorisasjon for yrkesutøvelse og eventuell skikkethetsvurdering (spesielt viktig for de utdanninger dette gjelder).

Dersom programmet er gjennomført som en fellesgrad eller cotutelle skal det fremgå hvilken annen institusjon som også tildeler vitnemålet.

Overskrift:

 • Bokmål: Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
 • Nynorsk: Målsetting, innhald og organisering av studieprogrammet
 • Engelsk: Objectives, content and organisation of the programme of study

Her er noen mulige, men ikke obligatoriske setningsstartere for å beskrive innholdet i programmet/studieretningen:

 • Programmet tar for seg … [fag/tidsperiode/område/programmets idé]
 • Programmet er et (tverrfaglig) studium bestående av …
 • Programmet gir et bredt anlagt …
 • Kandidaten har innblikk/generelle kunnskaper i …
 • Kandidaten har metodiske og teoretiske redskaper for å …

Læringsutbytte - Vitnemål

Formattering: (Normal) Arial 10, 0 cm venstremarg, kulepunkt skal ha 0,3 cm marg. Legg inn overskrift i fet skrift.

Målform og språk: Tekst skal være på bokmål og nynorsk, unntatt for de engelske gradene som kun skal ha engelsk tekst.

Innhold: Læringsutbyttebeskrivelsene fra studieplanen føres inn her. Det skal være samsvar mellom beskrivelsen av kandidatens læringsutbytte for det kullet han/hun ble tatt opp på og læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen. Fakultetet bestemmer selv om læringsutbyttebeskrivelse for studieretninger også skal fremgå på vitnemålet.

Overskrifter:

 • Bokmål: Kandidatens læringsutbytte
 • Nynorsk: Kandidaten sitt læringsutbytte
 • Engelsk: The candidate’s learning outcomes

►Bokmål:

Kandidatens læringsutbyttebeskrivelse

En kandidat som har fullført utdannelsen har oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap – Kandidaten: [skriv inn]

Ferdigheter – Kandidaten: [skriv inn]

Generell kompetanse – Kandidaten: [skriv inn]

►Nynorsk:

Kandidaten sitt læringsutbytte

Ein kandidat som har fullført utdanninga har oppnådd følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap – Kandidaten: [skriv inn]

Ferdigheiter – Kandidaten: [skriv inn]

Generell kompetanse – Kandidaten: [skriv inn]

►Engelsk:

The graduate’s learning outcomes

A graduate should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Knowledge – The graduate: [skriv inn]

Skills – The graduate: [skriv inn]

General competence - The graduate: [skriv inn]

Merknad grunnlag - Vitnemål

Bokmål: «Annen eksamensform; Hjemlet i Universitets- og høgskolelovens § 3-10.»

Nynorsk: «Anna eksamensform; Heimla i Universitets- og høgskolelovens §3-10»

Engelsk: «Other type of examination; under the provisions of the Act relating to Universities and University Colleges, Section 3-10»

Nivåbeskrivelse (3.1) - DS

 • Årsstudie: Short Cycle/Level 6, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning
 • Bachelor: First Cycle/Level 6, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning
 • Master: Second Cycle/Level 7, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning
 • PhD: Third Cycle/Level 8, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning

Videreutdanning kan ligge på 1. eller 2. syklus. Bachelor og fireårige allmennlærerutdanninger og grunnskolelærerutdanninger skal innplasseres i første syklus (1st cycle), master og cand.med., cand.psychol., cand.theol. og cand.med.vet. i annen syklus (2nd cycle) og ph.d., dr.philos., program for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i tredje syklus (3rd cycle).

Studietid (3.2) - DS

 • 1 year in full-time mode (60 ECTS credits)
 • 3 years in full-time mode (180 ECTS credits)
 • 4 year in full-time mode (240 ECTS credits)
 • 2 years in full-time mode (120 ECTS credits)
 • 1 ½ years in full time mode (90 ECTS credits)
 • 4 years in part-time mode (120 ECTS credits)
 • 5 years (one-tier) in full-time mode (300 ECTS credits)
 • 5 ½ years in full-time mode (330 ECTS credits)
 • 6 years (one-tier) in full-time mode (360 ECTS credits)

Opptakskrav (3.3) - DS

 • Generell studiekompetanse: Higher Education Entrance Qualification.
 • Spesielle opptakskrav: Specific entrance requirements.
 • For opptak til mastergrad: 3-year bachelor’s degree with specialisation in the master’s programme subject (teksten må tilpasses opptakskrav til erfaringsbaserte masterprogram).
 • For opptak til ph.d.-program: To be eligible for admission to a doctoral programme, the candidate must have completed the second cycle. To be admitted to the programme the candidate should provide
  • a project description;
  • a plan for the required coursework;
  • recommendation from at least one academic supervisor and a statement regarding the candidate’s proposed affiliation with an active research group.

Studieform (4.1) - DS

 • Full-time
 • Part-time
 • Distance education, full-time
 • Distance education, part-time

Studieløpkrav (4.2) (ny løsning) - DS

Formattering: (Normal) Arial 10, 1 cm venstremarg, kulepunkt skal ha 1,3 cm venstremarg.

Språk: Teksten skrives på engelsk.

Innhold:

 • Målet med programmet, inkludert arbeidslivsrelevans.
 • Kort beskrivelse av innholdet i programmet, generelle krav til gjennomføring, herunder praksis.
 • Eventuell rett til autorisasjon for yrkesutøvelse og gjennomgått skikkethetsvurdering (spesielt viktig for de utdanninger dette gjelder).
 • Studieplanens læringsutbyttebeskrivelser - legg inn overskrift (The candidate’s learning outcomes) før læringsutbyttebeskrivelsene.

Karakterbeskrivelse (4.4) - DS

Teksten i dette feltet er ferdig definert i FS: «See section 4.3». For fellesgrader vil det være behov for å legge til informasjon i dette feltet om de/den samarbeidende institusjonen(e).

Overall classification of the qualification (in original language) (4.5) - DS

Teksten i dette feltet er ferdig definert i FS: «Not applicable»

I forbindelse med fellesgrader kan det være aktuelt å kunne oppgi her klassifisering for det lærestedet der det brukes. Det kan dermed være behov for et fritekstfelt her.

Studieadgang (5.1) - DS

Bachelor: The bachelor's degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant second cycle studies.

Master: The master`s degree is at an academic level that is sufficient for application to relevant third cycle studies.

For erfaringsbasert master (gjelder ikke alle): This qualification is an experience-based master’s degree and it is not sufficient for application to relevant third cycle studies.

PhD: PhD is the highest academic degree attainable in Norway.

Yrkesmessig status (5.2) - DS

Ikke regulerte yrker kan dersom det er ønskelig bruke denne teksten:

 • The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competence.

For regulerte yrker skiller en mellom automatisk godkjenning av en utdanning og en generell ordning. De harmoniserte, (automatisk godkjente) regulerte yrkene i Norge er: lege, sykepleier, jordmor, veterinær, tannlege og farmasøyt. For utdanninger som fører til disse yrkene føres inn følgende tekst:

 • Regulated profession. Covered by the EU Directive 2005/36/EC of the European Parliament and the Council of 7 September 2005 regarding the recognition of professional qualifications.

Dersom dette gjelder utdanninger som krever autorisering hos Helsedirektoratet angis dette som følger:

 • Authorisation by the Norwegian Registration Authority for Health Personnel

For eksempel:

Nurse. Authorisation by The Norwegian…

For andre regulerte yrker, som for eksempel for master i rettsvitenskap:

 • Recognition as a lawyer requires an additional course and practice. The recognition is made by The Supervisory Council for Legal Practice.

Tilleggsopplysninger (6.1) - DS

Eksempler på kvalifikasjonsspesifikke merknader:

 • The candidate has completed a joint/multiple degree, see Section 2.3.

Eksempler på kandidatspesifikke merknader:

 • The candidate has completed a period of study at [navn på lærested]. See Transcript of Records.
 • The candidate has completed a traineeship with [navn på praksissted] as part of [her/his][Bachelor's/Master's] degree in [navn på studieprogram].

Vær oppmerksom på at praksisrelevant opphold kan dokumenteres i pkt. 6.1. Dette gjelder:

 • praksisopphold som er en uspesifisert del av en større modul i et master- eller bachelorprogram, og som ikke er målbart i forhold til antall ECTS
 • hvis praksisoppholdet ikke er innlemma i studieprogrammet, eksempelvis i løpet av sommeren eller etter avsluttet grad
 • i andre tilfelle der oppholdet ikke er målbart i ECTS

Se egen veiledning om praksisrelevant utdanning etter fullført grad og individuell merknadstekst på DS.

Infokilde (6.2) - DS

NTNU - Norwegian University of Science and Technology: www.ntnu.edu/

NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education: www.nokut.no/en/

Angående fellesgrader: Før inn tilsvarende for de andre institusjonene som samarbeider om graden.

Kontakt

Send e-post til kontakt@sa.ntnu.no hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.