Wikier

FS - Vurdering

FS - Kontroll av forkunnskapskrav

Studentene må oppfylle forkunnskapskravet til et emne for å få lov til å ta eksamen. Forkunnskapskravet er beskrevet i emnebeskrivelsen og skal kontrolleres i god tid i forkant av eksamen. Kontrollen gjøres av instituttet.

FS - Brukerveiledninger | Sider merket med FS

Forkunnskapskrav i FS

I Emne samlebilde, underbildet Fork.krav, vises emner, emnesamlinger, kravelementer og obligatoriske aktiviteter som studenten må ha bestått for å kunne melde seg opp til det aktuelle emnet. I underbildet vises kravnummer, fra- og til semester som kravet gjelder i, og hva som kreves bestått.

Hvis det står flere krav på samme linje, må alle disse være bestått for at studenten skal kunne melde seg til emnet. Står det flere linjer i dette underbildet, er disse alternative krav hvorav studenten må ha bestått minst ett.

Ved å trykke på knappen Hele i Emne samlebilde vil en kunne se om forkunnskapskravet skal kontrolleres ved påmelding via studentweb eller ikke. Kravene for at studentene skal kunne melde seg til emnet, er styrt via feltet Kontroll FKrav.

Dersom feltet har verdien J: Studenten vil ikke få anledning til å melde seg til vurdering dersom forkunnskapskravene ikke er oppfylt. Dersom studenten har vurderingsmelding fra forrige termin for emner som kreves bestått og sensur ennå ikke er registrert i emnet, vil studenten allikevel få melde seg opp.

Dersom feltet har verdien N: Studenten vil få varsel om eventuelt manglende forkunnskaper, men får likevel lov til å melde seg til vurdering/undervisning.

Relevante FS rapporter for kontroll av forkunnskapskrav

Det er ulike FS rutiner som kan benyttes for å kontrollere om oppmeldte studenter faktisk oppfyller forkunnskapskravene. Kontrollrutinen bør kjøres rett etter oppmeldingsfristen - 1. februar for våremner og 15. september for høstemner.

  • FS227.001 Forkunnskapskrav: Rapporten skriver ut hvilke forkunnskapskrav som finnes for emnene på et sted, innenfor et fag, eller for et enkeltemne.
  • FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav: Rapporten kontrollerer om de oppmeldte studentene har de nødvendige forkunnskapene. Forkunnskapskravene må være definert på forhånd i bildet Forkunnskapskrav (Studieelementer/Bilder/Krav/regler), vinduene Emne og eventuelt Emnesamling. Rapporten kjøres med Vurderingsenhet eller Sted som utplukk, og den undersøker om de oppmeldte studentene har bestått alle emner som inngår i forkunnskapskravene til det aktuelle vurderingsemnet. Det er mulig å hake av for at rapporten skal vise studenter som har oppfylt alle krav.

Studenten oppfyller ikke forkunnskapskravet

Kjør rapport FS526.001 og finn alle vurderingspåmeldte som ikke har oppfylt forkunnskapskravene i et gitt emne. Merk at det må gjøres en individuell vurdering av alle som ikke dekker forkunnskapskravet med tanke på ekstern utdanning, tidligere innpassingssaker etc. Instituttet må kontakte de studenter som ikke tilfredsstiller forkunnskapskravet. Send brev til studenten og be han/hun om å annullere undervisnings- og vurderingsmeldingen selv, eller fremvise dokumentasjon på at han/hun tilfredsstiller forkunnskapskravet. Sett en frist for annullering/tilbakemelding. Det er utarbeidet en brevmal (e-post og brev) i FS som kan kjøres for utvalget du har fått opp i FS526.001, som heter "STUDAVD EGENDEF 2 - Manglende forkunnskapskrav". Merk at saken skal behandles som et enkeltvedtak med klagefrist.

Undervisnings- og vurderingsmeldingen må slettes av Eksamenskontoret dersom studenten ikke annullerer denne selv etter at fristen for tilbakemelding er over. Send en samlet beskjed til eksamen@adm.ntnu.no vedrørende hvilke emner/studenter som skal få slettet vurderingsmeldingene. Eksamenskontoret gjør uttrekket basert på alle som ikke dekker forkunnskapskravet i et gitt emne. Studenter som oppfyller forkunnskapskravet, men der FS har registrert at forkunnskapskravet ikke er oppfylt, må få manuelt godkjent forkunnskapskravet i FS.

Studenten oppfyller forkunnskapskravet

Det er to måter å registrere en godkjenning av forkunnskapskrav for et emne i FS. Enten at studentene tilfredsstiller forkunnskapskravene for å kunne ta et bestemt emne (alle forkunnskapskrav er oppfylt) eller at studenten kan ta alle emner som har emnet som registreres som forkunnskapskrav, eventuelt får oppfylt deler av forkunnskapskravet dersom et emne har flere emner som forkunnskapskrav enn det som registreres i FS.

Manuell godkjenning av forkunnskapskrav

Opprett ny godkjenningssak med sakstype FORKUNNSK og sakstatus UBEHANDLET inntil behandling starter. Når saken er klar for behandling settes sakstatus til BEHANDLES. Legg inn verdier i relevante felt og informasjon i relevante tekstfelt. Dess bedre utfylt sakene er, jo enklere blir de å spore opp igjen og det blir bedre utplukk i relevante rapporter.

  • I godkjenningssak samlebilde, øvre del, skal følgende felt fylles ut: Fnr, Type sak, Status behandling. Øvrige relevante felt i bildet: Søkt dato, studieprogrammet saken gjelder for (som studenten har studierett til) dersom det er aktuelt, stedkode og saksbehandlerinitialer bør alltid fylles ut. Journalnr og Merknad kan også fylles ut. Feltet Søknad er tilrettelagt for henting av tekst fra StudentWeb når slik funksjonalitet eventuelt kommer.

Registrer konklusjonen om godkjente forkunnskaper, enten at studenten har fått godkjent å melde seg til et bestemt emne eller at studenten kan melde seg til alle emner hvor det registrerte emnet inngår i forkunnskapskravet.

  • I godkjenningssak samlebilde, underbilde Forkunnskapskrav, skal følgende felt fylles ut: Forkunnskaper godkjent for emne (3-delt felt). Enten hak av for Studenten kan ta dette emnet (alle forkunnskapskrav er oppfylt), eller Studenten kan ta emner som har dette emnet som forkunnskapskrav. Godkjent innen periode, Merknad.

Godkjenningssaken sluttføres. Status behandling settes til BEHANDLET, og dato for ferdigbehandling settes.

  • Godkjenningssak samlebilde, øvre del, skal følgende felt fylles ut: Status behandling, Ferdig behandlet (datofelt).

Registrering i en allerede opprettet godkjenningssak

Godkjenning av forkunnskapskrav kan i noen tilfeller innvilges på grunnlag av emner som er innpasset i en allerede opprettet godkjenningssak.

Registrer konklusjonen om godkjente forkunnskaper, enten at studenten har fått godkjent å melde seg til et bestemt emne eller at studenten kan melde seg til alle emner hvor det registrerte emnet er et forkunnskapskrav (kun delvis oppfylt dersom det er flere enn det registrerte emnet som utgjør forkunnskapskravet).

  • Godkjenningssak samlebilde, sakstype INNPASS, underbilde Forkunnskapskrav, skal følgende felt fylles ut: Forkunnskaper godkjent for emne (3-delt felt). Hak av enten Studenten kan ta dette emnet (alle forkunnskapskrav er oppfylt), eller Studenten kan ta emner som har dette emnet som forkunnskapskrav. Godkjent innen periode, Merknad.

Kontakt

Bruk kontaktskjema i NTNU Hjelp hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.