Wikier

Førstehjelp

Tenk alltid egen sikkerhet. Sikre skadestedet. Varsle om ulykke.

English version - First aid

Temaside om HMS | Sider merket med førstehjelp

Nødnummer

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Lege 113

Fastlege og legevakt

Bruk primært fastlegen for helsehjelp, også for øyeblikkelig hjelp.

Legevakt for Trondheim, Gjøvik, Ålesund er åpen hele døgnet på telefon 116 117. Kontakt Legevakten utenom vanlig kontortid og når det ikke er aktuelt å kontakte fastlegen.

Utenlandske arbeidstakere og studenter uten norsk ID-nummer: Kontakt Gløshaugen legesenter, telefon 73 59 32 80, Richard Birkelands vei 5 ved NTNU Gløshaugen. Når utenlandske arbeidstakere/studenter har fått norsk ID-nummer skal de bruke sin fastlege.

Situasjon – skade – førstehjelp

Hjertestartere på campus

Akutt hjelp og oversikt over hjertestartere på NTNUs campuser.

Bevisstløshet og fall

 • Sjekk bevissthet
 • Sikre frie luftveier
 • Sjekk åndedrett – observer i 10 sekunder
 • Hjertestans: Start hjerte- og lungeredning (HLR) med 30 kompresjoner og to innblåsinger
 • Stopp blødninger ved å komprimere hardt
 • Kjøl ned brannskader med kjølig vann (ikke iskaldt)
 • Ring 113 AMK-sentralen

Kutt og stikk

 • Stopp blødning ved å komprimere kuttstedet hardt
 • Hev deretter legemsdelen høyt
 • Ta med avkuttede legemsdeler til lege/sykehus
 • Spesielt for deg som arbeider på avdeling med humant materiale (laboratoriearbeid, renhold, vaktmester)

Elektrisk støt

 • Stopp gjennomgang av strøm – husk egen sikkerhet
 • Sjekk bevissthet
 • Sjekk åndedrett – observer i minst to minutter
 • Tak tak i tørre klær hvis du må flytte personen
 • Sikre frie luftveier
 • Hjertestans: Start hjerte- og lungeredning (HLR) med 30 kompresjoner og to innblåsinger
 • Kjøl ned brannskader med kjølig vann (ikke iskaldt)
 • Ring 113 AMK-sentralen
 • Kontakt lege for undersøkelse hvis støtet er fra høyspent eller to strømførende kontaktpunkter

Kjemikaliesøl/-sprut

Søl på hud

 • Skyll med mye vann
 • Søl med Flussyre (HF): Bruk antodotgel eller kalsium/Zandosoppløsning
 • Fjern tilsølte klær og sko, fortsett så skyllingen i 15 minutter
 • Ta med sikkerhetsdatablad til lege/sykehus

Svelging

 • Skyll munnen og drikk vann
 • NB! Svelging av lut og syre: IKKE fremkall brekninger
 • Ta med sikkerhetsdatablad til lege/sykehus
 • Ved mistanke om akutt forgiftning: Ring 113 AMK-sentralen
 • Giftinformasjon, telefon 22 59 13 00, kan kontaktes dersom du har spørsmål om forgiftninger

Innånding

 • Søk frisk luft øyeblikkelig
 • Puss nesen grundig
 • Skyll øyne og munn med vann
 • Unngå unødig fysisk anstrengelse
 • Ta med sikkerhetsdatablad til lege/sykehus

Øyne

 • Skyll grundig med lunkent vann eller øyeskyllevæske
 • Fortsett skylling under transport til lege/sykehus
 • Ta med sikkerhetsdatablad til lege/sykehus

Søl på klær

 • Fjern klær og skyll dem
 • Vurder om klærne bør kastes eller om de kan brukes etter vask
 • NB!: Klær som tørker etter søl av oksiderende forbindelser er svært lettantennelig

Benker, gulv med mer

 • Små mengder: Bruk absorbsjonsmiddel eller papirhåndkle (men ikke hvis stoffet er reaktivt)
 • Store mengder: Vannløselige og farlige stoffer samles og behandles som farlig avfall. Væsker kan absorberes på sand eller absorbsjonsputer av inert materialer

Brann, eksplosjon, gassutslipp

 • Tenk på egen sikkerhet!
 • Ta eventuelt på gassmaske
 • Utløs alarmen
 • Ring 113 AMK-sentralen
 • Ring 110 Brann
 • Sikre skadestedet, og sjekk om det er sekundære skader i rommet
 • Slukk brann i klær med nøddusj eller kvel flammene med klær/teppe
 • Slukk annen brann hvis det er mulig
 • Steng lekkasjer
 • Slep (ikke løft) skadde personer bort
 • Sjekk bevissthet på skadde personer
 • Sikre frie luftveier
 • Sjekk åndedrett – observer i minst to minutter
 • Hjertestans: Start hjerte- og lungeredning (HLR) med 30 kompresjoner og to innblåsinger
 • Stopp blødninger ved å komprimere hardt
 • Kjøl ned brannskader med kjølig vann (ikke iskaldt)

Opplæring og førstehjelpsutstyr

Ansatte skal ha grunnleggende opplæring i førstehjelp.

Basert på risikovurdering skal enheten vurdere nødvendig førstehjelpsutstyr. NTNU har rammeavtale med Minso AS på kurs i førstehjelp og brannvern.

Kunnskap og ferdigheter som skal brukes i en akuttsituasjon må læres grundig og repeteres jevnlig – lær deg hvordan du gir livreddende førstehjelp.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 09.04.2024 – HMSR60 - ePhorte 2013/11283