Wikier

Etter innlevering - doktorgrad

English version: After submission
Ser du etter noe annet? Levere avhandling | Temaside om doktorgrad

Prosessen etter at du har levert avhandlingen din vil variere noe fra fakultet til fakultet selv om det overordnede lovverket er likt. For konkret informasjon om hva du kan forvente og skal gjøre gå inn på informasjonssiden fra ditt fakultet. Nedenunder følger noe mer generell informasjon om prosessen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Det humanistiske fakultet
Fakultet for arkitektur og design
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Fakultet for ingeniørvitenskap
Fakultet for naturvitenskap
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Fakultet for økonomi

Bedømmelseskomité

Etter du har levert avhandlingen din oppnevner fakultetet en bedømmelseskomité etter forslag fra instituttet.

Du kan komme med merknader til komiteens sammensetning innen en uke etter at du har blitt orientert.

Komiteens arbeid

Bedømmelsekomiteen får tilsendt avhandlingen din og får en frist på tre måneder til å vurdere avhandlingen. Avhandlingen skal vurderes opp mot kravene i ph.d.-forskriften og veiledningen om bedømmelse av norske doktorgrader.

Komiteen har tre mulige konklusjoner i innstillingen:

 • Godkjenning av avhandlingen
 • Mindre omarbeiding
 • Ikke verdig for disputas

Fakultetet fatter vedtak om avhandlingen godkjennes eller ikke for disputas, og vil normalt følge komiteens innstilling. Ved en delt komite vil fakultetet normalt følge flertallets anbefaling. Se §16 i ph.d.-forskriften for informasjon om fakultetets behandling av komiteens innstilling.

Du har mulighet til å komme med skriftlige merknader på komiteens innstillingen innen 10 arbeidsdager etter at du mottar innstillingen.

Dersom komiteen anbefaler og fakultetet tillater en mindre omarbeiding vil du få en frist på normalt tre måneder til å omarbeide avhandlingen i henhold til den foreløpige innstillingen. Avhandlingen sendes deretter på nytt til den samme komiteen som kommer med en endelig anbefaling om enten godkjenning eller ikke verdig. Dette telles totalt som én vurdering av avhandlingen. Mindre omarbeiding skal ikke benyttes dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas.

Dersom fakultetet fatter vedtak om at avhandlingen ikke er verdig for disputas har du likevel mulighet til å levere avhandlingen til ny vurdering etter en karensperiode på seks måneder. Du vil bli informert om når du kan levere på nytt i vedtaksbrevet. En slik mulighet kan finne sted kun én gang. Dersom avhandlingen blir underkjent for andre gang har du ikke mulighet til å få arbeidet vurdert for doktorgraden flere ganger.

Godkjent avhandling

Når avhandlingen er godkjent er det klart for prøveforelesning og disputas. Disputasen skal normalt finne sted innen to måneder etter at fakultetet har godkjent avhandlingen.

Errataliste

En errataliste er en oversikt over formelle feil som rettes i avhandlingen mellom innlevering til komiteen og endelig trykking. Du har ikke anledning til å endre eller rette på ting av substansiell art. Erratalisten skal sendes fakultetet før offentliggjøring.

Trykking av avhandling

Det er fakultetet/instituttet som avgjør hvor mange eksemplar av avhandlingen som skal trykkes. Avhandlingen skal i utgangspunktet være offentlig tilgjengelig senest tre uker før disputas.

Før du sender avhandlingen til trykking må du hente ut ISBN-nummer. Dette skal du ikke gjøre før avhandlingen er endelig godkjent.

Innlevering av sammendrag

Når avhandlingen er godkjent skal du levere sammendrag av avhandlingen på norsk og engelsk til fakultetet. Sammendraget brukes i pressemeldinger fra fakultetet. Det anbefales derfor at du skriver sammendraget i en populærvitenskapelig form.

Prøveforelesning og disputas

Vanligvis foregår prøveforelesning og disputas på samme dag.

Prøveforelesningen skal være bestått før selve disputasen finner sted.

Det finnes egne retningslinjer for bruk av digitale løsninger under doktorgradsprøven.

Prøveforelesning

Du får tilsendt tema for prøveforelesning 10 arbeidsdager før disputas. Bedømmelseskomiteen foreslår tema for prøveforelesningen, og temaet skal ikke stå i direkte forbindelse med tema for avhandlingen.

Formålet med prøveforelesningen(e) eller annen prøve over oppgitt emne er at du skal dokumentere evne til å tilegne seg og formidle kunnskaper ut over ditt spesialområde. Forelesningen eller prøven bør formidles på en slik måte at den kan følges med utbytte av studenter på masternivå.

Prøveforelesningen skal vanligvis være på samme språk som avhandlingen med mindre fakultetet har godkjent et annet språk.

Særskilt for dr.philos.

Dr.philos. har to prøveforelesninger:

 • Én over oppgitt emne – som beskrevet over.
 • Én over et selvvalgt emne.

Kandidaten meddeler tittel på prøveforelesning over selvvalgt emne til fakultetet fire (4) uker før disputasen.

Begge prøveforelesningene må være bestått før selve disputasen finner sted.

Disputas

Disputasen ledes av dekan eller en annen fakultetet har bemyndiggjort. Leder for disputasen åpner disputasen før du som kandidat normalt redegjør for arbeidet ditt. Deretter finner selve opposisjonen sted.

Det er vanligvis to opponenter, begge er medlemmer av bedømmelseskomiteen. Første opponent innleder diskusjonen og andre opponent avslutter. Det er også mulig for andre å opponere ex auditorio. Dette må i så fall varsles til leder for disputasen innen den frist vedkommende har satt.

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom deg og opponentene vedrørende problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform.

Det vanligste oppsettet for disputas er som følger:

 1. Du starter ved å presentere avhandlingen din.
 2. Deretter vil førsteopponenten beskrive avhandlingens styrker og svakheter. Dette følges av en lengre diskusjon mellom deg og førsteopponenten. Disputasen kan deretter gjennomføres på flere måter, men det vanligste er å ta en pause her og fortsette med:
 3. Andreopponenten tar for seg sider av arbeidet ditt som førsteopponenten ikke tok opp. Ofte er det kortere varighet på denne diskusjonen.
 4. Dersom noen ønsker å komme med spørsmål fra salen (ex auditorio), skjer dette her etter at de har meldt inn spørsmålet/ene sine til disputasleder i pausen.

Etter disputasen rapporterer komiteen til fakultetet der den konkluderer om du får prøveforelesningen og disputas godkjent eller ikke.

Etter disputasen

Instituttet eller fagmiljøet har gjerne en mindre markering etter selve disputasen, men dette er opp til den enkelte enheten.

Doktorgradsmiddag

De fleste ønsker å feire disputasen sin med en doktorgradsmiddag. Dette er et privat arrangement så det er opp til deg hvorvidt du skal ha en middag og hvor og hvordan den skal arrangeres. Det er i så fall vanlig at man inviterer leder for disputasen, veileder og bedømmelseskomité.

Doktorring

Du kan bestille og kjøpe deg en doktorring når du har fullført doktorgraden dersom du er interessert i det. Det er kun de med doktorgrad fra NTNU som får kjøpe disse ringene.

Elektronisk publisering

Ved NTNU Universitetsbiblioteket kan du som doktor legge avhandlingen din åpent tilgjengelig i fulltekst via NTNU Open. NTNU Open er NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner.

Doktorpromosjon

En stund etter disputasen vil du bli invitert til doktorpromosjon der du mottar diplom fra Rektor ved NTNU. Doktorpromosjonen arrangeres normalt to ganger i året. Promosjon på våren er for de som disputerte forrige høst og promosjon på høsten for de som disputerte samme vår. Dersom du ikke har anledning til å møte på promosjonen vil du få tilsendt diplomet i posten.

Klage

Klager i forbindelse med levering av avhandling, prøveforelesning og disputas er regulert av §23-3 i ph.d.-forskriften. Grunngitt klage sendes fakultetet innen 3 uker etter at du har mottatt vedtaket. Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til NTNUs sentrale klagenemnd til avgjørelse.

Child Pages (3)

 • Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad

  Innholdet på siden er rettet mot administrator for bedømmelseskomité og komitémedlemmer. Administrator Administrator skal lede bedømmelseskomiteens arbeid og sammenfatte komiteens innstilling....

 • Bedømmelseskomite – doktorgrad

  Innholdet på siden er rettet mot institutter og medlemmer av bedømmelseskomiteer. Oppnevning av komité Beskrivelse av § 14 oppnevning av bedømmelseskomité finner du i ph.d.-forskriften for NTNU....

 • Doktorgradsprøve og digitale løsninger

  Retningslinjene er opprettet for å sikre god kvalitet, likebehandling og ivaretakelse av doktorgradskandidaten ved bruk av digitale løsninger ved gjennomføring av doktorgradsprøven. English...