Wikier

HF Forskning

Fra innlevering til disputas - HF

English version: From submision to defence at HF

Denne siden inneholder informasjon rettet mot doktorgradskandidater ved Det humanistiske fakultet som har levert doktorgradsarbeidet sitt.

Ser du etter noe annet? Levere doktoravhandling | Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Bedømmelseskomiteens arbeid

Når du har levert avhandlingen din oppnevner fakultetet en bedømmelseskomité etter forslag fra instituttet. Du har mulighet til å komme med merknader til komiteens sammensetning innen en uke etter at du har blitt orientert om denne. Komiteen får tilsendt avhandlingen din og får en frist på maks tre måneder på å vurdere avhandlingen. Komiteen skal vurdere avhandlingen opp mot kravene i ph.d.-forskriften. Det er også utarbeidet en veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

Noe av det første komiteen skal gjøre er å komme med forslag til dato for disputas. Dette gjøres før de har vurdert avhandlingen og satt dato er dermed ingen garanti for at avhandlingen blir godkjent. Du blir orientert om forslag til dato så snart den er klar. Fakultetet ordner med bestilling av lokale etc. Gi beskjed dersom du har spesielle behov i denne sammenheng.

Komiteen har tre mulige konklusjoner i innstillingen:

  1. Godkjenning av avhandlingen
  2. Mindre omarbeiding
  3. Ikke verdig for disputas

Det er fakultetet som fatter endelig vedtak om avhandlingen godkjennes eller ikke godkjennes for disputas, men fakultetet vil normalt følge komiteens anbefalinger. Ved en delt komite vil fakultetet normalt følge flertallets anbefaling. Se §16 i ph.d.-forskriften for informasjon om fakultetets behandling av komiteens innstilling. Du har mulighet til å komme med skriftlige merknader på komiteens innstillingen innen 10 arbeidsdager etter at du mottar innstillingen.

Dersom komiteen og fakultetet tillater en mindre omarbeiding vil du få en frist på normalt tre måneder til å omarbeide avhandlingen i henhold til anbefalingene i den foreløpige innstillingen. Avhandlingen sendes deretter på nytt til den samme komiteen som kommer med en endelig anbefaling om avhandlingen bør godkjennes eller ikke. Dette telles totalt som én vurdering av avhandlingen. Mindre omarbeiding skal ikke benyttes dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, problemstilling, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas.

Dersom fakultetet fatter vedtak om at avhandlingen ikke er verdig for disputas har du likevel mulighet til å levere avhandlingen til ny vurdering etter en karensperiode på seks måneder. Du vil bli informert om når du kan levere på nytt i vedtaksbrevet. En slik mulighet kan finne sted kun én gang. Dersom avhandlingen blir underkjent for andre gang har du dermed ikke mulighet til å få avhandlingen vurdert for doktorgraden flere ganger.

Errataliste

Etter at du har levert avhandlingen har du kun anledning til å rette formelle feil i avhandlingen. Andre endringer er ikke tillatt. Dersom du skal rette formelle feil må du utarbeide en fullstendig oversikt over disse og sende det til fakultetet før offentliggjøring. Retting av formelle feil kan bare skje én gang.

Trykking av avhandlingen

Kort tid etter at du har fått bekreftelse fra fakultetet på at avhandlingen er godkjent, vil du få mer informasjon om hvordan du starter arbeidet med trykkingen.

Det humanistiske fakultet bruker vanligvis NTNU Grafisk Senter til trykking av doktoravhandlinger. Send inn manuskriptet ved å bruke deres bestillingssider. For at Det humanistiske fakultetet skal dekke trykkinga må du oppgi kostnadssted 62010502 og prosjektnummer 999998888. NB! K-sted og analysenr. gjelder kun for kandidater ved HF. Fakultetet dekker trykking av 50 eksemplar, tre av disse går til kandidaten selv og ca. 28 er tilgjengelig for publikum. Dersom du ønsker flere eksemplar kan du bestille og dekke kostnadene til dette selv.Samtidig som sender til trykking skal du be Grafisk senter om å sende forsiden til phd@hf.ntnu.no for kvalitetssikring.

Etter at du har sendt manuset til trykking vil du få tilsendt et prøveeksemplar av avhandlingen som du må godkjenne. Det er viktig at du så snart som mulig gir tilbakemelding på dette til trykkeriet.

Husk at du må hente ut ISBN-nummer før du du sender avhandlingen til trykking.

Innlevering av sammendrag

Den endelige avhandlingen skal inneholde et sammendrag av doktorgradsarbeidet på norsk og engelsk. Sammendraget skal også sendes til phd@hf.ntnu.no og vil bli brukt i forbindelse med offentliggjøring av disputasen.

Disputasdagen

Dersom du ønsker å teste ut utstyr, se an auditoriet o.l. så er auditoriet normalt åpent fra morgenen av. Ta kontakt med fakultetet så bidrar vi med dette. Både prøveforelesningen og disputasen er åpne for offentligheten. Prøveforelesningen og disputasen foregår vanligvis på avhandlingsspråket, så sant ikke fakultetet har godkjent noe annet etter forslag fra bedømmelseskomiteen. Eventuelt annet språk avklares med kandidaten.

Prøveforelesning

Det er komiteen som bestemmer tema for prøveforelesning og du får oppgitt dette 10 arbeidsdager før disputasen, kl. 08.00. Prøveforelesningen skal vise at du har evnen til å tilegne deg og formidle kunnskaper ut over eget spesialområde. Forelesningen eller prøven bør formidles på en slik måte at den kan følges med utbytte av studenter på masternivå.

Selve prøveforelesningen finner normalt sted samme dag og sted som selve disputasen. Den varer i 45 min og starter kl. 10.15. Du bør møte opp senest fem minutter før start.

Etter prøveforelesningen trekker komiteen seg tilbake for å evaluere prøveforelesningen. Den må være godkjent før selve disputasen tar til.

Doktorlunsj

Fakultetet inviterer til lunsj kl. 11.20, mellom prøveforelesningen og disputasen. Du har anledning til å ta med deg to gjester til lunsjen. Veiledere, instituttleder, leder av disputasen, leder for ph.d.-programmet og komiteen er også invitert til doktorlunsjen. Fakultetet dekker normalt ikke reise til disputas for medveiledere.

Disputas

Selve disputasen starter kl. 12.15. Den totale tidsrammen er på 3t 10min. Du skal også her møte opp senest fem minutter før start.

Disputasen begynner med at du redegjør for hensikten med og resultatet av doktorgradsarbeidet. Tidsrammen på dette er maksimalt 20 min. Deretter er det tid for selve opposisjonen.

Førsteopponenten har maksimalt 1 time og 30 min. til disposisjon.

Når førsteopponenten er ferdig blir det en 20 min. pause. Dersom noen vil opponere ex auditorio (altså om noen andre enn opponentene ønsker å stille spørsmål), må de melde fra til leder for disputasen i løpet av denne pausen.

Andreopponenten har maksimalt 1 time på seg.

Opponentene står i utgangspunktet fritt når det gjelder hvordan de gjennomfører opposisjonen, hvilke deler av avhandlingen de legger vekt på og hvordan de fordeler spørsmålene seg i mellom. Opponentene drøfter kritisk sentrale aspekt ved avhandlingen, dens resultater, metoder, teorianvendelse osv. Selve opposisjonen foregår gjerne som en dialog mellom deg og opponenten, der du fortløpende besvarer de spørsmål opponenten stiller. Det er normalt å være nervøs, men de fleste har en positiv opplevelse med disputasen. Det er en sjelden mulighet til å diskutere inngående det prosjektet du har arbeidet med gjennom flere år.

Etter at opponentene er ferdig og eventuelle ex auditorio har kommet med sine bidrag avslutter leder for disputasen med å oppsummere og dele ut blomster. Den formelle godkjenningen kommer i form av vedtak og vitnemål fra fakultetet i løpet av kort tid.

Disputasmiddag

De fleste ønsker å feire disputasen sin med en disputasmiddag. Dette er et privat arrangement så det er opp til deg hvorvidt det gjennomføres i det hele tatt og hvor og hvordan den i så fall arrangeres. Dersom man har en disputasmiddag er det vanlig at man inviterer leder for disputasen, veileder, bedømmelseskomité og instituttleder.

Elektronisk publisering

Ved NTNU Universitetsbiblioteket kan du som doktor legge avhandlingen din åpent tilgjengelig i fulltekst via NTNU Open. NTNU Open er NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner.

Doktorpromosjon

En stund etter disputasen vil du bli invitert til doktorpromosjon der du mottar diplom fra Rektor ved NTNU. Doktorpromosjonen arrangeres normalt to ganger i året. Promosjon på våren er for de som disputerte forrige høst og promosjon på høsten for de som disputerte samme vår. Dersom du ikke har anledning til å møte på promosjonen vil du få tilsendt diplomet i posten.

1900 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
phd hf