Wikier

Etikk ved bestilling

Etiske retningslinjer for ansatte ved bestilling av varer, tjenester og ved kontakt med leverandører.

English version - Ethics in purchasing

Temaside om bestilling | Sider merket med bestille

Følg standard innkjøpsrutine

Hovedprinsippet er at behovsskjema skal benyttes til bestilling av varer og tjenester for å ivareta etisk handel (PDF). Dette sikrer også at generelle lover og reglement blir overholdt, som blant annet:

Misbruk av stilling

Ikke bruk stillingen din til personlig gevinst. Som ansatt skal du opprettholde og heve respekten for stillingen for å gi et godt inntrykk av NTNU.

Inhabilitet

Du skal ikke skaffe fordeler for deg selv, dine nærmeste eller venner. Ikke la personlige interesser eller interessene til nære personer påvirke bestillingsprosessen. Unngå at folk tviler på integriteten din.

Begrunn skriftlig innkjøp som skjer via firmaer som NTNU-ansatte har personlige interesser i. Innkjøpene skal også godkjennes av nærmeste sjef.

Dersom personlige interesser kan påvirke en sak, skal din leder avgjøre habilitetsspørsmålet. Det samme gjelder når andre kan sette spørsmålstegn ved habiliteten.

Forretningsomgang og sosialt samvær

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Men oppmerksomhetsgraden må ikke påvirke beslutningsprosessen eller gi andre grunn til å tro at den gjør det. Den må derfor stå i rimelig forhold til det jobben krever.

Gaver og andre ytelser

Du kan ikke motta gaver, provisjon, tjenester eller andre ytelser som er ment som smøring. Du kan heller ikke motta gaver på vegne av andre som gis i samme hensikt.

Mindre reklameartikler og eksempelvis julehilsener i form av smågaver av liten verdi går ikke under bestemmelsen ovenfor. Så lenge gaven ikke påvirker jobben din, er det som oftest greit å ta i mot den.

Vurder i hvert tilfelle om du bør ta i mot gaven eller ytelsen. Spør deg selv:

  • Kan denne gaven/ytelsen skade min eller NTNUs integritet?
  • Selv om du synes det er greit, vil andre mennesker trekke habiliteten i tvil?

Avslå gaven/ytelsen om du er i tvil. Ta ikke i mot ytelser/gaver som har sammenheng med en konkret sak som er oppe for avgjørelse.

Se også: gaver og fordeler.

Tjenestereiser

NTNU skal dekke utgifter til reise og opphold når leverandører og næringslivet inviterer deg på besøk til bedrifter og utstillinger med mer.

Privat bruk av rammeavtaler

NTNUs rammeavtaler om levering av varer og tjenester skal ikke brukes til privat bruk. Dette gjelder også for dine nære venner og familie.

Fortrolig og riktig informasjon

Ikke bruk fortrolige opplysninger som du får gjennom jobben til personlig vinning. Behandle informasjon fra markedet om tilbud eller tilbydere fortrolig. Ikke misbruk informasjonen overfor konkurrerende tilbydere. NTNU-ansatte skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha høy forretningsetisk standard og behandle leverandører likt.

Tvilstilfeller

Spør din leder dersom du er i tvil om tolkningen av disse reglene.

Lovverk og retningslinjer