Wikier

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA

Denne siden gir en kort beskrivelse av statlig bevilgning og eksternfinansierte prosjekter ved NTNU.

English version: Sponsored and commission-based activity – BOA

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

BOA-prosessen

Regnskapstjenesten har utarbeidet en kortfattet innføring i BOA-prosessen.
For at prosjektøkonomer ved NTNU skal kunne gi god prosjektstøtte forventes det at de kjenner til dette innholdet.

Innføring i BOA-prosessen (.pdf)

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt kan defineres som en engangsoppgave eller aktivitet som er begrenset i tid og som skal lede frem til et bestemt resultat. Prosjektet eller aktiviteten er ofte konkretisert i form av en avtale eller kontrakt som krever forskjellige typer ressurser. Et prosjekt er knyttet til en aktivitet og ikke til personer (eksempelvis er det aktivitetene/innholdet i en søknad som er avgjørende og ikke hvilke personer som skal utføre arbeidet).

Prosjektbegrepet relatert til ulike finansieringskilder ved NTNU. Nedenfor gis en oversikt over organisering av prosjekter ved NTNU avhengig av finansieringskilde:

Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter

Prosjekter eller aktiviteter som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet vil defineres som enten bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet.

Bidragsfinansiert aktivitet

Prosjekter hvor NTNU henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale-/kontraktsinngåelse. NTNU kan bidra med egne midler, men det må i så fall framgå av budsjettet. NTNU kan ikke beregne seg fortjeneste av bidragsprosjekter.

Oppdragsfinansiert aktivitet

Prosjekter hvor NTNU utfører mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver skal dekke alle direkte og indirekte kostnader. Det skal beregnes minimum 5% fortjeneste på oppdragsprosjekter. NTNU skal dokumentere at alle kostnader er innberegnet i kontraktssummen.

Grunnbevilgning vs. bidragsfinansiert aktivitet

Kunnskapsdepartementet har gjennom Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) gitt følgende fremstilling av skillet mellom grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet:

Grunnbevilgning: Bevilgning stilt til rådighet fra Kunnskapsdepartementet.

Bidragsfinansiert aktivitet: Bevilgninger stilt til rådighet fra direktorater og offentlige etater, tilskudd fra NFR, tilskudd fra EU, andre bidrag eller gaver.

Oppdragsfinansiert aktivitet: Vederlag for oppdragsfinansierte prosjekter, andre inntekter.

Kontakt

Ved spørsmål kontakt din prosjektøkonom