Wikier

HF -...

Anbefalinger for frikjøp ved HF

Anbefalinger om frikjøp i eksternfinansierte prosjekter ved HF

 • Omfanget på det samla frikjøpet av fast vitenskapelige ansatte prosjektdeltakare fra HF bør stå i forhold til formålet med prosjekttypen, samt omfanget både på prosjektet og forskningstida i stillinga til de involverte.
  • Samla frikjøp fra undervisning for vitenskapelig ansatte med paritet i stillinga si bør ikke overstige 1 år i et eksternfinansiert prosjekt på 3 til 5 år, altså 6 månedsverk.
  • For fast vitenskapelig ansatte med under 25% forskningstid stillinga si bør frikjøpet ikke overstige 1 årsverk.
  • Ledere i forskningssenter bør ha eit mer omfattande frikjøp enn det fastsatte omfanget for prosjektet.
  • ERC grants er ikke omfatta av anbefalingene for frikjøp.
 • Fordelinga utover prosjektperioden og mellom de involverte ansatte skal ha skriftlig godkjenning av de aktuelle instituttlederne (sjekkliste), og kan ikke endres uten samtykke fra instittuttene.
 • Eventuelt frikjøp av prosjektdeltakare fra andre NTNU-enheter eller andre institusjoner må værei tråd med eventuelle føringer fra de aktuelle institusjonene, samt ha skriftlig godkjenning frå de institusjonene det gjelder.
 • Tilsetting av professor II-ere i eksternfinansierte prosjekt kan være et godt alternativ til frikjøp.
 • Dersom det er faktorer som ikke er dekt av anbefalingene, kan instituttledere godkjenne noe ekstra frikjøp, så lenge det er mulig uten at det gir for stor ekstrabelastning for de andre ansatte i det aktuelle fagmiljøet.

Alternative ordninger for frikjøp/sammenhengende forskningstid

For fast vitenskapelig ansatte som primært er ute etter sammenhengende tid til forskning, kan en se på muligheten for å omorganisere undervisninga (for eksempel bolking), alternativt anbefale å i retning følgende ordninger: