Wikier

Utdanningskvalite...

Utdanningskvalitet for instituttene - NV

Instituttet har overordnet ansvar for evaluering og utvikling av emner og tilhørende læringsmål for alle emnene som instituttet tilbyr. Instituttet skal påse at læringsmålene for emnene de tilbyr bidrar til læringsmålene for studieprogrammene emnene inngår i.

Som ansvarlig faginstitutt skal instituttet:

 • Allokere emneansvarlig og øvrige undervisningsressurser til alle sine emner.
 • Sørge for at nye vitenskapelig ansatte følger NTNUs Pedup-kurs.
 • Sørge for at de som ansettes i vitenskapelige stillinger har gode pedagogiske evner.
 • Fordele instituttets undervisningsoppgaver mellom instituttets vitenskapelig ansatte slik at den samlede undervisningskvaliteten blir best mulig.
 • Påse at evaluering og utvikling av instituttets emner og tilhørende læringsmål gjennomføres på årlig basis
 • Påse at vurdering i instituttets emner, herunder utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensur, gjennomføres i hht. gjeldende retningslinjer
 • Gjennomføre ekstern sensur av sine emner i henhold til gjeldende sensurordning ved NV-fakultetet .
 • Sørge for at de emneansvarlige i instituttets emner gjennomfører en spørreundersøkelse blant emnets studenter minimum hvert 3. år.
 • Følge opp emneevalueringer med tiltak om nødvendig, utover tiltak ivaretatt av emneansvarlig.
 • Vurdere og følge opp resultatkvaliteten (eks. karakterfordelinger) for instituttets emner.
 • Utvikle sin emneportefølje og tilhørende læringsmål og læringsaktiviteter i dialog med studieprogramledere for studieprogram hvor emnet inngår, herunder identifisere eventuelle behov for gjennomgripende endringer.
 • Sørge for at endringer i emneporteføljen oppdateres i forbindelse med det årlige studieplanarbeidet.
 • Sørge for studentdeltagelse i instituttutvalg og evt arbeidsgrupper som behandler saker som omfatter utdanningskvalitet
 • Dokumentere kvalitetsarbeidet bl.a. gjennom den årlige kvalitetsmeldingen og utarbeide årlige handlingsplaner for oppfølging av sin utdanningsaktivitet. Krav til evaluering av instituttets emner og undervisning:
 • Instituttet skal gjennomføre en årlig, overordnet evaluering av sine emner. Evalueringen skal blant annet baseres på emnerapporter fra emneansvarlige.
 • Instituttet skal gjennomgå kvaliteten i sine emner, inklusive læringsmål, faglig innhold og nivå, læringsaktiviteter og vurderingsordning, samt progresjon mellom emner, sammen med tilsynssensor i henhold til retningslinjene for tilsynssensorordningen (minimum hvert 5. år)
 • Kvalitetsmelding for utdanningen ved instituttet og tilhørende handlingsplaner skal utarbeides og rapporteres årlig (frist 01.05) til fakultetet.
 • Kvalitetsmelding og handlingsplaner følges opp i dialogmøtene mellom dekanat og instituttledelse.

Skaffe datagrunnlag

Det finnes ulike kilder som kan være aktuelle når instituttet skal undersøke kvaliteten på undervisning og læring i sine emner. Studentene skal involveres i evalueringen. Datagrunnlaget som velges, må vurderes ut fra de spørsmålene instituttet trenger å få belyst. Noen verktøy er:

Rapporter fra evalueringer gjennomført av emneansvarlig

Instituttet kan benytte rapporter utarbeidet som del av evalueringsarbeidet til den enkelte ansvarlige faglærer.

Tilbakemelding fra studenter

For instituttet vil spørreskjema som supplerer evalueringer gjennomført av emneansvarlig være et mulig verktøy.Samtaler med studentgrupper, inklusive institutt-tillitsrepresentanterer en annen mulig kilde til informasjon.Statistikk/tallmateriale

Det finnes også ulike typer tallmateriale som kan hentes fra tilgjengelige databaser. Disse kan gi godt grunnlag for videre diskusjoner om kvalitetsutvikling.

Tilsynssensor

Tilsynssensor kan benyttes til gjennomgang av enkeltemner eller grupper i av emner i henhold til retningslinjene for tilsynssensorordningen (lenke til retningslinjer)

Analysere

Instituttledelsen har gjennom datagrunnlaget mulighet for å analysere om undervisning og læring i instituttets emner fungerer på en tilfredsstillende måte. SWOT-analyse er et mulig verktøy i analysearbeidet.

Spørsmålsstillinger som skal inngå i analysen:

 • Fungerer undervisnings- og læringsaktivitetene i emnene tilfredsstillende?
 • Er det samsvar mellom emnenes læringsmål og læringsutbyttet for studentene?
 • Er det forskjell på læringsutbyttet for studenter ved ulike studieprogram?
 • Er det avdekket forhold som krever oppfølging utover de tiltak som emneansvarlig kan gjennomføre uten støtte fra instituttet?
 • Er rammebetingelsene for gjennomføring av emnene tilfredsstillende?
 • Er det god faglig progresjon og sammenheng mellom emner som bygger på hverandre?

Oppfølging

En handlingsplan/plan for oppfølging skal utarbeides. Oppfølgingen avhenger av karakteren av de kvalitetsforbedrende tiltakene som trengs gjennomført. Noen tiltak vil kunne gjennomføres i dialog med emneansvarlig, blant annet i medarbeidersamtaler. Andre tiltak vil være egnet for faglærerfora (f.eks. undervisningsutvalg og faglærermøter). Noen tiltak vil kunne kreve større omlegginger som krever personalmessige og økonomiske ressursallokeringer.

Andre aktuelle aktører kan være:

Dokumentere

Instituttets kvalitetsarbeid med emnene som instituttet tilbyr skal dokumenteres. Dokumentasjonen trenger ikke være veldig omfattende og detaljert, den skal fungere som en oppsummering av hva som er gjort i emnene instituttet gir og hva som eventuelt ikke er fulgt opp og hvorfor.

Dokumentasjon av kvalitetsarbeidet skal deles med ansvarlige og involverte. For instituttet betyr dette at dokumentasjonen sendes aktuelle programråd og gjøres tilgjengelig for instituttets faglærere.

For emner der tiltak er gjort på basis av instituttets evalueringsarbeid skal informasjon om tiltak gjøres tilgjengelig for studentene i emnet og neste semesters studenter.

Ved NV-fakultetet skal kvalitetsarbeidet knyttet til instituttenes emner dokumenteres gjennom kvalitetsmeldingen og tilhørende handlingsplan (Se vedlegg nederst på siden). Instituttenes kvalitetsmeldinger og handlingsplaner følges opp i dialogmøtene mellom dekanat og instituttledelse.

Kontakt

Seksjonssjef Jon Husjord er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekan Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.

Liste over instituttledere.