Wikier

Utdanningskvalite...

Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV

Innholdsfortegnelse [-]

Emneansvarlig for et emne har ansvar for faglig innhold og nivå, planlegging,gjennomføring og vurdering i emnet. Emneansvarlig er også pålagt å imøtekomme føringer for emnet knyttet til læringsmål for studieprogram emnene inngår i. Videre har emneansvarlig ansvar for evaluering og faglig utvikling av emnet og tilhørende læringsmål.

Som ansvarlig faglærer skal emneansvarlig:

 • Ta ansvar for faglig utvikling og evaluering av emnet og tilhørende læringsmål.
 • Kommunisere aktivt emnets læringsmål til studentene.
 • Velge relevante læringsaktiviteter ut fra emnets læringsmål i dialog med studieprogramrådsledere for studieprogram hvor emnene inngår.
 • Oppdatere emnebeskrivelsen (gjennom Emner på nett) i forbindelse med studieplanrevisjonen.
 • Utarbeide og kvalitetssikre vurderingsoppgaver, herunder eksamensoppgaver, slik at studentenes læringsutbytte prøves i forhold til emnenes læringsmål. Kvalitetssikring av eksamensoppgaver gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer ved NV-fakultetet/NTNU.
 • Sensurere studentenes besvarelser av vurderingsoppgaver, herunder eksamensoppgaver i følge gjeldende retningslinjer for sensurering ved NV-fakultetet.
 • Sørge for medvirkning fra studentene, hovedsakelig gjennom referansegrupper og spørreundersøkelser.
 • Bidra til tiltak for utvikling av emnene instituttet gir i samarbeid med instituttledelse og øvrige faglærere.
 • Dokumentere og rapportere kvalitetsarbeid og utviklingstiltak for sine emner til instituttleder.

Krav til emneevaluering:

 • Referansegruppe for emnet skal opprettes og involveres underveis under gjennomføring av emnet. For emner med færre enn 10 (eller 15?) studenter kan andre former for involvering vurderes i samråd med studentene.
 • I samarbeid med instituttet skal spørreundersøkelse rettet mot alle studentene i emnet gjennomføres minimum hvert 3. gjennomføring av emnet. Ved endring av emneansvarlig eller vesentlige endringer i emnet skal spørreundersøkelse gjennomføres.
 • Emnerapport og utviklingstiltak skal utarbeides etter gjennomføring av emnet og rapporteres til instituttleder. Innholdet skal gjøres tilgjengelig for studentene i emnet og neste kull studenter.
 • Utviklingstiltak skal følges opp i samråd med instituttet og aktuelle programråd. 

Hvordan

Informasjon om hvordan kvalitetssikring av emner skal gjennomføres finnes på NTNUs nettsider for utdanningskvalitet.  

 

Kontakt

Seksjonssjef Lillian Hanssen er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekanus Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.