Wikier

Uniped

Uniped - fortsettelse pedagogisk utviklingsprosjekt

Se også: Uniped | Continuation pedagogical development project

Modul: Fortsettelse prosjekt (40 t)

Hensikt

Denne modulen er for deg som velger å gå videre med det pedagogiske utviklingsprosjektet som du jobbet med i introdelen. Formålet med fortsettelsen av prosjektet skal være å praktisk implementere og kritisk evaluere de foreslåtte tiltakene.

Modulens innhold og organisering

I denne modulen arbeider du selvstendig med prosjektet og dokumenterer arbeidet gjennom en prosjektrapport.

I tillegg kan du velge å delta i en 3 timers workshop som arrangeres hvert semester; medio april (etter påske) i vårsemesteret og medio oktober i høstsemesteret. Workshopen er tredelt: 1) Evaluering av tiltak i utviklingsprosjekt; 2) Fagfelleveiledning og -respons på rapportutkast; 3) Deltakeres spørsmål og utfordringer.

Du har også mulighet til å avtale en veiledningstime med en prosjektveileder fra Uniped.

Som inspirasjon og ressurs, kan vi anbefale boken (open access) ”Writing about Learning and Teaching in Higher Education - Creating and Contributing to Scholarly Conversations across a Range of Genres” by Mick Healey, Kelly E. Matthews, and Alison Cook-Sather.

Oppsummert:

 • Selvstendig prosjektarbeid og rapportskriving
 • Workshop: rapportskriving og evaluering (deltakelse er valgfritt)
 • En veiledningstime (valgfritt)

Prosjekt

Sammenhengen mellom "prosjektet" i introdelen og ”Fortsettelse prosjekt”

”Fortsettelse prosjekt” bygger videre på prosjektet i introdelen. Det vanligste er å se prosjektet i introdelen (30 t) og arbeidet i modulen ”Fortsettelse prosjekt” (40 t) som to faser i utviklingsprosjektet; den første som en utrednings- og planleggingsfase, og den andre som implementerings-, utprøvings- og evalueringsfase. Samtidig er alle pedagogiske utviklingsprosjekt forskjellige, og her er det rom for at du skaper en sammenheng som passer for ditt prosjekt. Du beskriver sammenhengen mellom prosjektet i introdelen og fortsettelsen av prosjektet i omslagsarket.

Et godt råd for deg som i løpet av introdelen tenker at du vil gå videre med prosjektet, er å drøfte med gruppeveilederen din på kollegaveiledningsgruppa måter å skape sammenheng og arbeide med en prosjektfordypning gjennom introdelen og prosjektmodulen.

Krav til fortsettelse av det pedagogiske utviklingsprosjektet

I og med at dette er en fortsettelse og/eller en fordypning i det pedagogiske utviklingsprosjektet som du arbeidet med, dokumenterte og fikk godkjent rapport på i introdelen, gjelder de samme kravene til hva du skal gjøre i et pedagogisk utviklingsprosjekt (se egen beskrivelse).

I tillegg er det krav om å:

 • gjennomføre handlingsplanen / implementere tiltakene
 • evaluere tiltakene
 • beskrive gjennomføring og evaluering, samt drøfte resultatene fra evalueringen og erfaringene fra prosjektet i en prosjektrapport

Rapport

Du dokumenterer fortsettelsen av utviklingsprosjektet ditt ved å skrive en rapport, og vi vurderer prosjektet ditt gjennom det du dokumenterer i rapporten. Kravet for bestått modul er godkjent rapport. Det er ingen fast innleveringsfrist for rapporten. Du leverer i Blackboard og gir beskjed til Uniped om at du har levert.

Sammenhengen mellom "rapporten" i introdelen og rapporten i ”Fortsettelse prosjekt”

For å kunne levere rapport i modulen ”Fortsettelse prosjekt” må du allerede ha levert og fått godkjent rapport for prosjektet i introdelen. Du leverer altså totalt to rapporter. Det er vanlig å integrere deler av den første rapporten i rapporten for ”Fortsettelse prosjekt”, og du kan selvsagt bearbeide teksten. Du beskriver hvordan du har brukt rapporten fra prosjektet i introdelen omslagsarket.

Beskrivelse av gjennomføring og evaluering av tiltakene

I evalueringen av tiltaket skal du bygge videre på de aspektene som kom fram i drøftingen av de fire perspektivene i prosjektets utredningsfase (introdelens prosjektrapport). Du skal vise tydelig hvordan tiltakene er evaluert av studentene og hvilke studentperspektiver som kommer fram gjennom evalueringen. Du skal også inkludere dine egne erfaringer og vurderinger i evalueringen.

Drøfting av resultat og erfaringer fra prosjektet

Funnene fra evalueringen skal diskuteres kritisk i lys av teori og innspill fra kollegaer. Ved å gjøre dette skal du bygge en reflektert og nyansert argumentasjonslinje som tar hensyn til alle de fire perspektivene. På slutten skal du synliggjøre din egen kunnskapsutvikling, planer for fremtiden, og hva andre kan lære av prosjektet.

Formelle krav

 • Omfang: 3000-5000 ord (minst 5000 ord ved samskriving)
 • Referanser: minst 4 universitetspedagogiske referanser (minst 6 ved samskriving)
 • Omslagsark:
  • Beskrivelse av sammenhengen mellom prosjektet i introdelen og fortsettelsen av prosjektet i denne modulen, og hva er nytt?
  • Beskrivelse av hvordan du har brukt rapporten fra prosjektet i introdelen når du har skrevet rapporten for fortsettelsen av prosjektet
  • (Beskrivelse av samarbeid og bidrag – ved samskriving)
 • Innhold:
  • Kort sammendrag/abstract (maks 200 ord) + 3-5 nøkkelord
  • Beskrivelse av idé, problemstilling og mål
  • Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse
  • Systematisk gjennomgang av de fire perspektivene
  • Drøfting av tiltak
  • Handlingsplan
  • Beskrivelse av implementering/utprøving av tiltak
  • Evaluering av tiltak
   • Valg av metode
   • Begrensinger
   • Resultat
  • Kritisk drøfting basert på funnene fra evalueringen
  • Hvilke innsikter og resultater har prosjektet gitt?

Samarbeid og samskriving

I tilfeller der to eller flere deltakere har samarbeider på et prosjekt, kan dere velge om dere vil skrive individuelle rapporter eller skrive en felles rapport (samskriving). I begge tilfellene skal alle forfatterne levere inn rapport invididuelt. Ved samskriving er det litt høyere krav til lengde og referanser (se over). I tillegg er det krav til at rapporten inneholder en del der forfatterne tydeliggjør hvordan samarbeidet har bidratt til prosjektet.

Vurdering og tilbakemelding

Rapporter blir vurdert godkjent / mindre endringer / store endringer på samme måte som når du sender inn manuskripter til tidsskrifter. Alle vil få tilbakemelding på rapporten. Hvis rapporten ikke blir godkjent, får du konkret tilbakemelding rettet mot hvordan du kan fortsette å jobbe med prosjektet og sende inn rapporten igjen. Målet vårt er å hjelpe deg med å skrive en så bra rapport som mulig og støtte deg i ditt utviklingsarbeid.

Vi vurderer prosjektene gjennom det dere dokumenterer gjennom prosjektrapportene. Som kriterium for vurderingen legger vi at prosjektet og rapportene er i tråd med beskrivelsen over. Vi vurderer kvaliteten med hensyn til:

 1. Tydlighet og sammenheng i hele rapporten
 2. Forankring, relevans og nyansert drøftning av de fire perspektiver
 3. Argumentation, gjennomførbarhet og ambisjonsnivå av handlingsplanen
 4. Kritisk drøfting av evalueringen
 5. Refleksjonsnivå i beskrivelsen av innsikter og resultat

Deling og publisering

Rapporten skal kommunisere og være forståelig for undervisere i høyere utdanning. Målet er at andre undervisere kan lese og lære av rapporten, samt kunne oversette argumenter og funn til sine egne sammenhenger. Med formidling og eventuell publisering i tankene ber vi deg om å vurdere hvilken type informasjon du kan dele og spesielt sikre at ingen tredjepersoner kan identifiseres uten deres tillatelse.

Alle godkjente rapporter kan sendes inn til en spesialutgave av e-tidsskriftet Læring om Læring, som publiseres en gang per år i oktober/november. Du kan også velge å bearbeide rapporten for publisering i et faglig tidsskrift.