Wikier

Tilrettelegging - for studieveiledere

For deg som er studieveileder og som skal hjelpe studenter med behov for tilrettelegging av studiet.

Se også: Temaside for studenter om tilrettelegging | Alle sider tagget med tilrettelegging

Nyhetsbrev fra NTNU Tilrettelegging

Tilrettelegging underveis i studiet

Som studieveileder sitter du med mye kunnskap om dine studieprogram, og denne kunnskapen er etterspurt av studenter med funksjonsnedsettelse. Det er ofte aktuelt å få avklart om studiet kan tas over lengre tid, om det er mulig å få utvidet tid på oppgaver/øvinger, eller om det er mulig å legge til rette for et alternativt faglig opplegg. Gjennom samtale med studenten kan mange spørsmål besvares.

I samtale med studenter med synshemming, kan du med fordel bruke denne samtaleguiden for synshemming.

Vis gjerne studenten nettsiden for studenter med funksjonsnedsettelse, slik at han/hun også kan bli kjent med øvrige tilretteleggingsmuligheter.

Videoopptak av undervisning kan være et godt tilretteleggingstiltak for noen. Her finner du retningslinjer for når dette bør innvilges: Retningslinjer for opptak som tilretteleggingstiltak - Kunnskapsbasen - NTNU

Tilrettelegging ved utenlandsstudier

Tilrettelegging ved utenlandsstudier
Det er en nasjonal målsetting at alle studenter skal ha internasjonal kompetanse og erfaring. NTNU mener det både er ønskelig og mulig. Mer informasjon om tilrettelegging av studier i utlandet.

Tilrettelegging på eksamen

Hvilken tilrettelegging studenter får innvilget på eksamen avhenger først og fremst av den enkeltes dokumenterte behov. Behovet må dokumenteres av lege, psykolog eller lignende. Det er Eksamenskontoret som behandler søknader om tilrettelagt eksamen og svarer på spørsmål knyttet til dette. Evt. innvilget tilrettelegging på eksamen vil registreres i FS under «student vurdering samlebilde» i rullegardinmenyen. Se deretter under fanen «person tilpasninger». Informasjon og søknadsskjema for tilrettelegging av eksamen.

Hva hjelper NTNU Tilrettelegging deg med?

Ta gjerne kontakt med NTNU Tilrettelegging hvis du har behov for en drøftingspartner i saker som omhandler tilrettelegging. Veilederne i Tilretteleggingstjenesten stiller gjerne opp i møter med deg, studenten og fakultet/institutt/fagmiljø ved behov. I tillegg tilbyr NTNU Tilrettelegging en rekke sentrale tilretteleggingstiltak for studenter med funksjonsnedsettelse. Du finner en oversikt over mulighetene her.

Hva er NTNU pålagt?

Universitets – og høyskoleloven

§4.3 (2i) legger vekt på at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. § 4-3 (5) sier at institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov og i tillegg at tilretteleggingen ikke skal føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Lov om universiteter og høyskoler

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 6 Forbud mot å diskriminere fastslår at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. § 17 Universell utforming sier at offentlige virksomheter (NTNU) er pliktig til universell utforming av virksomheten alminnelige funksjoner (utforming og tilrettelegging av hovedløsningen). § 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter sier at studenter har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Forskrift om studier ved NTNU

Studenter med nedsatt funksjonsevne/sykdom er også omtalt i studieforskriften. Merk spesielt § 3.4-4 om permisjon, § 5.4-3 Rett til vurdering (5. forsøk) og § 5.7 Tilrettelegging for vurdering.

Forskrift om studier ved NTNU