Wikier

Retningslinjer for opptak som tilretteleggingstiltak

Studenter skal som hovedregel følge den undervisningsformen som er planlagt for det enkelte emnet. I spesielle tilfeller kan studenter med funksjonsnedsettelse eller særskilt behov søke om å få videoopptak av undervisningen. For å sikre likeverdig praksis er det utarbeidet følgende retningslinje for innvilgning av dette. Retningslinjen er veiledende for instituttene.

Videoopptak av fysisk undervisning kan innvilges til enkeltstudenter når følgende kriterier er innfridd:

  • Studenten er midlertidig forhindret fra å møte i fysisk undervisning grunnet funksjonsnedsettelse eller særskilt behov
    • Med midlertidig menes at studenten ved emnets oppstart hadde til hensikt å delta i ordinær undervisning, og at det er forventet at hen vil delta igjen i løpet av semesteret
    • Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og /eller læringsmessige utfordringer av vesentlig karakter
  • Emnets undervisning er lagt opp som «tradisjonell forelesning» (lite studentaktivitet) og emnets karakter er slik at det ikke naturlig deles personlig informasjon fra studentene
  • Det er utstyr for automatisk videoopptak i undervisningsrommet som emnet er lagt til
  • Behovet må være dokumentert av lege, behandler eller tilsvarende

Videoopptak som gis som tilrettelegging kan ikke deles med andre, men kun benyttes av studenten som har fått dette innvilget. Deling med andre eller publisering på nett vil regnes som brudd på åndsverkloven. Opptaket blir automatisk slettet når eksamen er gjennomført.

Studenten sender skriftlig søknad med dokumentasjon til instituttet som er ansvarlig for emnet. I tvilstilfeller kan instituttet be NTNU Tilrettelegging om bistand i vurderingen.

Vedtak om tilrettelegging er enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Studenten kan, innen tre uker, klage på vedtaket. Klagen sendes til det instituttet som har truffet vedtaket. Hvis klagen ikke gis medhold skal fakultetet vurdere klagen før den eventuelt sendes til nemnda for studentsaker.

Forslag vedtaksbrev om opptak av forelesning

Se også: Retningslinje for behandling av personopplysninger for video- og lydopptak.

Kontakt NTNU Tilrettelegging via e-post: tilrettelegging@st.ntnu.no eller ansatte i Tilrettelegging