Wikier

Studiekalender for 1.-7. semester for studenter ved Master i helseledelse

STUDIEÅRET 2023/2024

Hvilken informasjon finner jeg i studiekalenderen?

På denne siden finner du informasjon om studieløpet ditt, dine studentrettigheter og -plikter, viktige frister, hva du må gjøre for å få tilgang til undervisningsmateriell og eksamen i emnene, hvordan du skal søke støtte fra Lånekassen, og hvem du kan kontakte for hjelp.

Som student ved Master i helseledelse må du bruke flere ulike studentsystemer og digitale læringsplattformer i løpet av studietiden. Undervisningen i første og tredje studieår foregår ved NTNU i Ålesund. Andre studieår undervises annethvert år ved Høgskolen i Volda (partallsår) og Høgskolen i Molde (oddetallsår). Eksamen i et emne arrangeres alltid før undervisningen i det neste emnet starter.

Hvor finner jeg min utdanningsplan?

Utdanningsplanen din ved Master i helseledelse er satt sammen av emner fra NTNU, Høgskolen i Molde (HiMolde) og Høgskulen i Volda (HVO). I NTNUs studentweb finner du en skisse av hele studieløpet. Her vises også emnene fra HiMolde og HVO, men du kan ikke melde deg opp til disse emnene i NTNUs studentweb. Dette må du gjøre i Studentweb til HiMolde og i Studentweb ved HVO (se veiledning i eget punkt).

Andre studieår tilsvarer videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten. Dersom du har tatt denne tidligere, kan du få denne innpasset i din utdanningsplan (se veiledning i eget punkt).

Etter hvert som du tar eksamen i emnene fra HiMolde og HVO, vil resultatene dine bli lagt inn i utdanningsplanen i NTNU. Denne vil til slutt være grunnlaget for ditt vitnemål.

Lærested i søknad til Lånekassen

Når du søker støtte fra Lånekassen oppgir du NTNU som lærested for hele utdanningsløpet uavhengig av hvor undervisningen foregår.

 

Hvor finner jeg oversikt over mine studentrettigheter og -plikter?

Det er NTNUs studieforskrift som viser dine rettigheter og plikter som student ved Master i helseledelse. Du skal sende søknad til NTNU om eventuell permisjon, innpass, redusert studieprogresjon og lignende, og det er NTNU som fatter vedtak om inndragelse av studierett.

Unntaket er eksamen i HELV3003 og MHS705. Eksamen i HELV3003 følger eksamensreglementet til Høgskulen i Volda og eksamen i MHS705 følger eksamensreglementet til Høgskolen i Molde. Hvis du trenger tilrettelegging på eksamen i disse emnene, er syk på eksamen eller vil klage på karakteren, må du søke til det lærestedet som tilbyr emnet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med studiekonsulent ved å sende inn en henvendelse i NTNU hjelp.

Godkjenning av tidligere utdanning
Studenter som har tatt videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten tidligere, må søke om å få denne innpasset i utdanningsplanen i Master i helseledelse ved å fylle ut søknadsskjemaet. Du vil da få fritak for andre studieår i studieløpet. Svarbrevet sendes til din digitale postkasse (digipost el.l.).

Dersom du har tatt annen tidligere utdanning på masternivå som dekker læringsutbyttene i et emne, kan du søke om få en faglig vurdering om innpass i din utdanningsplan.

Informasjon om første studieår

All undervisning i første studieår er ved NTNU i Ålesund.

Høstsemesteret (1. semester)

NTNU har ansvaret for emnene det første semesteret. Du skal kun bruke NTNUs studentverktøy dette semesteret. På siden ny student finner du informasjon om hvordan du får tilgang til disse verktøyene.

I oversikten ser du hvilke systemer du skal bruke og hvilke frister som gjelder for dette semesteret:

  HELA3001 Pasientsikkerhet HELA3002 Bærekraftig helseledelse* HELA3004 Using evidence to inform decisions*
Undervisning 21.-22.08.23 og 11.-12.09.23
NTNU i Ålesund
16.-17.10.23 og 06.-7.11.23
NTNU i Ålesund
09.-10.10.23 og 23.-24.10.23
NTNU i Ålesund
Læringsplattform Blackboard NTNU Blackboard NTNU Blackboard NTNU
Eksamen 6 t hjemmeeksamen 6 timers hjemmeeksamen

6 timers hjemmeeksamen 

 

Eksamenssystem Inspera NTNU
Semesterregistrering og semesteravgift Frist: 15.09 i Studentweb NTNU
Tilrettelegging eksamen Frist: 15.09. - eget søknadsskjema
Kontaktpersoner administrasjon Siv Bente Suleiman
Emneansvarlig Ralf Kirchhoff Gerd E. Meyer Nordhus Simon Lewin

* HELA3002 og HELA3004 er valgemner. Du velger ett av disse emnene i Studentweb. HELA3004 tilbys kun på engelsk.

Vårsemesteret (2. semester)

Emnene i vårsemesteret tilbys av HVO og HiMolde, og du må derfor bruke andre studentverktøy i tillegg til NTNUs dette semesteret.

I oversikten ser du hvilke systemer du skal bruke og hvilke frister som gjelder for dette semesteret:

  HELV3003 MHS705
Undervisning 25.-26.01.24 og 22.-23.02.24
Høgskulen i Volda - heldigital
21.-22.03.24 og 18.-19.04.24
Høgskolen i Molde - heldigital
Læringsplattform Canvas HVO Canvas HiMolde
Eksamen Hjemmeeksamen Gruppeinnlevering
Eksamenssystem Inspera HVO Inspera HiMolde
Oppmelding til undervisning og eksamen (vurdering) Studentweb HVO
Frist: 01.02
Studentweb HiMolde
Frist: 01.02
Studentepost Studentsorvis@hivolda.no Studentweb@himolde.no
Semesterregistrering og semesteravgift Studentweb NTNU
Frist: 01.02
Tilrettelegging eksamen Søknadsskjema sendes til Studentsorvis@hivolda.no
Frist: 15.02
Søknadsskjema sendes til post@himolde.no.
Frist: 01.03
Kontaktpersoner administrasjon studentsorvis@hivolda.no studentweb@himolde.no
Emneansvarlig Alf Roger Djupvik Atle Ødegaard

Hvordan får jeg meldt meg til undervisning og eksamen i HELV3003?

Studentweb og Feideinnlogging er felles systemer for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge, men du må logge inn med egen Feidebruker for NTNU, HVO og HiMolde. Før du kan melde deg opp til undervisning og eksamen ved HVO og HiMolde, må du aktivere din Feidebrukerkonto hos disse lærestedene.

Et tips: Hvis du har lagret brukernavn og passord for NTNU Feideinnlogging i din nettleser, vil du få problemer med å logge på med Feide til HVO og HiMolde (punkt 2 og 3 nedenfor). For å logge inn i henholdsvis HVO og HiMolde anbefaler vi at du bruker privat visning i en ny arkfane i din nettleser (incognito/privat nettlesing). Da vil ikke data som er lagret lokalt i nettleseren tas med.

 1. Du må først aktivere din Feidebrukerkonto hos HVO. Husk å notere brukernavnet som oppgis.
 2. Melde deg til undervisning og eksamen i HELV3003 i Studentweb hos HVO. Registreringsperiode: 12.12 - 01.02
 3. Logge inn på Canvas
 4. Sjekke din studentepost: Alle studenter tildeles en egen studentepost hos HVO: brukernavn@stud.hivolda.no. Denne kan du sette opp for videresending til privat epost. Du vil få tilsendt praktisk informasjon om eksamen på e-post rundt to uker i forkant av eksamensstart.

Har du problemer med registrering? Ta kontakt med Studentsørvis på telefon 70 07 50 18 (man-fre 8-15) eller på epost: studentsorvis@hivolda.no

Hvordan får jeg meldt meg til undervisning og eksamen i MHS705?

 1. Du må først aktivere din Feidebrukerkonto hos HiMolde Husk å notere brukernavnet som oppgis.
 2. Melde deg til undervisning og eksamen i MHS705 i Studentweb hos HiMolde: Registreringsperiode: 15.12. - 01.02
 3. Logge deg på Canvas HiMolde.
 4. Sjekke din studentepost: Alle studenter tildeles en egen studente-post hos HiMolde: brukernavn@stud.himolde.no. Du vil motta informasjon om oppmelding, registrering, semesteravgift og eksamen på denne e-posten. Mer info Outlook (e-post).

Har du problemer med registrering? Kontakt studentweb@himolde.no.

Informasjon om andre studieår

Andre studieår undervises annen hvert år ved Høgskulen i Volda eller ved Høgskolen i Molde. Studieåret 2023/24 undervises ved Høgskolen i Molde. (Studieåret 2024/25 ved Høgskulen i Volda osv.). Samlingsdatoer for andre studieår, LIH301:

Høsten 2023:

 • 17 - 18 August
 • 14 - 15 September
 • 19 - 20 Oktober
 • 23 - 24 November

Våren 2024:

 • 4 - 5 Januar
 • 8 - 9 Februar
 • 7 - 8 Mars
 • 2 - 3 Mai

Dette studieåret skal du kun forholde deg til studentverktøy ved Høgskolen i Molde (2023/24) og betale semesteravgiften til NTNU.

Fristen for å semesterregistering og å betale semesteravgiften er 01.09 for høstsemesteret og 01.02 for vårsemesteret.

Informasjon om tredje studieår

Høstsemesteret (5. semester)

Høstsemesteret tredje studieår skal du ta NTNUs emne HELA3003 Samfunnsvitenskapelige metoder.

Samlingsdatoer for høsten 2023 er:

 • 24 - 25 August
 • 21 - 22 September
 • 19 - 20 Oktober
 • 16 - 17 November

OBS! For å kunne ta eksamen i HELA3003, må du ha bestått alle emnene fra 1.-4. semester i Master i helseledelse.

Vårsemesteret (6. semester)

Dette semesteret starter du med masteroppgaven. Du vil bli tildelt en veileder fra enten NTNU, HiMolde eller HVO. Studenter med veileder fra NTNU tar HELA3900, studenter med veileder fra HiMolde tar HELM3900 og studenter med veileder fra HVO tar HELV3900. Emnebeskrivelsene er like.

Det er NTNUs regelverk som gjelder for masteroppgaven, uansett om studenten skal ta HELA3900, HELM3900 eller HELV3900. Studenter som skal levere masteroppgave ved NTNU må fylle ut NTNUs digitale masteravtale.

Du vil bli meldt opp av lærestedene til undervisning i emnet, men du må betale semesteravgiften til NTNU innen 01.02.

Informasjon om fjerde studieår

Høstsemesteret (7. semester)

Siste semesteret er beregnet som fulltidsstudium (cirka 40 timer per uke) med å ferdigstille masteroppgaven. Innleveringsfristen er 01.12. Det vil bli satt opp en dato for muntlig høring av masteroppgaven innen tre måneder etter innlevering.

Du vil bli meldt opp av lærestedene til undervisning og eksamen i emnet. Du skal levere inn i Inspera NTNU for HELA3900, i Inspera HiMolde for HELM3900 og i Inspera HVO for HELV3900.

Du må semesterregistrere deg og betale semesteravgiften til NTNU innen 15.09.

Hvordan mottar jeg mitt vitnemål?

Du vil motta ditt vitnemål på papir etter at du har fullført studieprogrammet. Vitnemålet sendes rekommandert til den hjemstedsadressen du har registrert i NTNUs studentweb.

3696 Visninger