Wikier

HF - Utdanning

Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter

Denne siden viser deg hvordan du som er masterstudent ved Det humanistiske fakultet og Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap søker lesesalplass.

English version - Apply for study carrel - Dragvoll

Temaside om campus | Sider merket med lesesal

Søk lesesalplass

Alle masterstudenter ved HF og SU kan søke om lesesalplass gjennom vårt elektroniske søknadsskjema. Du søker basert på det instituttet du tilhører.

Er du student ved Institutt for lærerutdanning, finner du informasjon og søknadsskjema her.

Søknadsfrister:

 • høstsemesteret: 25. august, kl. 23.59
 • vårsemesteret: 25. januar, kl. 23.59

Du kan også søke etter at søknadsfristen har løpt ut, og blir da satt på venteliste. Alle må søke på nytt hvert semester.

Spørsmål om tildeling kan du rette til instituttet ditt. Hvis du har andre spørsmål om inneklima og bygningsmessige forhold, kan du ta kontakt på NTNU Hjelp.

Reglement for lesesalplasser for masterstudenter på HF og SU

1. Hva reglementet omfatter:

Dette reglementet gjelder lesesaler med individuelt tildelte lesesalplasser for mastergradsstudenter.

2. Søknad og henvendelser:

For søknad om leseplass benyttes søknadsskjema. Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for særskilt tilrettelagt arbeidsplass henvender seg i stedet til Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser. Behov må dokumenteres.

 • Studenter som tildeles plass må bekrefte at de tar imot plassen og har til hensikt å bruke den.
 • Alle henvendelser om tildeling og bruk av lesesalsplasser rettes til lesesalkoordinator ved eget institutt.
 • Henvendelser om bygningsmessige forhold og inneklima rettes til: dragvoll.mastersal@svt.ntnu.no.
 • Studenter som har fått lesesalplass må holde lesesalkoordinator ved instituttet orientert om endringer i sin studiesituasjon.

3. Hvem kan søke?

For å kunne søke om lesesalplass må du ha studierett som mastergradsstudent ved Det humanistiske fakultet og ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU. Normalt kan du ha fast lesesalplass i inntil fire semestre. Avvik fra dette avgjøres av instituttet, for eksempel ved deltidsstudier.

4. Søknadsfrist:

Det er søknadsfrist i begynnelsen av hvert semester. Søknadsfristen kunngjøres på denne siden. Her vil vi også opplyse om fristen for å ta i bruk lesesalplassen. Studenter som sender søknad etter fristen står på venteliste fram til neste utlysing. Før hver søknadsrunde slettes ventelisten. Alle interesserte må søke på nytt i hver søknadsrunde.

5. Rangeringskriterier for tildeling av lesesalsplasser:

 • Søkere rangeres etter studieansiennitet på mastergraden ved NTNU. Studenter med lengst ansiennitet tildeles plass først.
 • Ved lik ansiennitet prioriteres studenter som arbeider med mastergradsavhandlingen i inneværende semester.
 • Blant søkere som står likt etter kriteriene ovenfor avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

Søkere som ikke får lesesalplass står på venteliste fram til neste utlysing. Lesesalplasser som blir ledige i denne perioden tildeles fortløpende.

Instituttet kan bestemme at en plass skal deles mellom to studenter, for eksempel for deltidsstudenter, studenter med faste fraværsdager eller ved mangel på lesesalplasser.

6. Bruk av tildelt lesesalplass:

Studenter som har fått tildelt lesesalsplass vil få adgang til denne fra og med 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

Lesesalplassene skal brukes til faglig aktivitet.

Det skal være arbeidsro på lesesalen. Samtaler av alle slag, inkludert telefonsamtaler, må foregå utenom lesesalen. Studenter som benytter PC på lesesalen skal forsikre seg om at andre ikke forstyrres av dette. «Tastelyd» og andre lyder skal være avslått. Telefon skal settes på «Lydløs», «Møte» eller tilsvarende.

Arbeidsplassen og lokalet skal holdes ryddig.

Bordplaten skal være fri for bøker, papir og annet når plassen ikke brukes, slik at den kan benyttes av andre når den står ledig (dette gjelder ikke spesielt tilrettelagte plasser for studenter med funksjonsnedsettelser der bruk av spesialutstyr gjør det upraktisk at andre bruker plassen).

7. Fravær:

Ved fravær kan andre bruke plassen, forutsatt at de etterlater plassen i samme stand som innehaveren forlot den i.

Skal du være borte fra plassen i mer enn to uker, må du gi beskjed til lesesalkoordinator på instituttet. Ved fravær i mer enn fire uker kan instituttet inndra plassen, og gi den til en annen.

8. Lesesalrepresentant:

Ved alle lesesaler med faste plasser skal det være en valgt lesesalrepresentant. For lesesaler med mer enn tolv plasser kan det velges mer enn én lesesalrepresentant, for eksempel en fra hvert fakultet eller institutt som har plass i salen.

Lesesalrepresentantenes oppgaver er å:

 • ta imot og formidle henvendelser om lesesalen fra de øvrige studentene
 • varsle instituttets lesesalkoordinator om problemer på lesesalen
 • varsle instituttets lesesalkoordinator om plasser som ikke blir brukt
 • påse at reglementet henger godt synlig på veggen på lesesalen

9. Ansvar, klager og sanksjoner:

NTNU tar ikke ansvar for gjenstander som etterlates på lesesalene. Vi anbefaler alle studenter å ta med verdigjenstander når dere forlater lesesalplassen.

Studenter som ønsker å klage på forhold ved lesesalen sender skriftlig henvendelse til lesesalkoordinator ved instituttet via lesesalrepresentanten.

Lesesalbrukere som bryter reglementet kan tildeles én advarsel av instituttet. Ved nye brudd på reglementet kan instituttet gi plassen til en annen.

10. Studenter med funksjonsnedsettelser:

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle, men i samråd med Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser kan vi gi unntak fra enkeltbestemmelser ved behov.

Branninstruks

Alle brukerne av NTNUs lesesaler plikter å sette seg inn i NTNUs branninnstruks.