Wikier

Praksis i barnevern og sosialt arbeid

Læring gjennom praksisstudiene vektlegges i de sosialfaglige utdanninger ved NTNU, og utgjør en stor del av studiene. Studenten vil gjennom praksisstudier møte varierte problemstillinger og ulike arbeidsoppgaver som er relevant i arbeidsliv og for senere yrkesutøvelse. Se de programvise studieplanene for mer informasjon om de ulike praksisemnene.

Praksisplasser

Praksisansvarlige ved institutt for sosialt arbeid er ansvarlig for bestilling av praksisplasser. Det gis ikke anledning for den enkelte student å ordne dette. Forskrift om nasjonale retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen kap. 6 §17, og forskrift om nasjonale retningslinjer for sosionomutdanningen kap. 4 §11 gir føringer for hvilke praksisplasser som er aktuelle.

Studenter har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått eller ikke er godkjent, jf. Forskrift om studier ved NTNU § 5-10 Veiledet praksis. Dette gjelder også når obligatoriske aktiviteter eller skriftlige arbeider ikke blir godkjent.

Institutt for sosialt arbeid har sitt praksisområde i hele Trøndelag. Det vil si at du må påberegne å gjennomføre praksisen din utenfor Trondheim.

Før oppstart av praksisstudier

I forbindelse med opptak til alle de sosialfaglige studiene som har praksisstudier kreves det politiattest. Politiattestene leveres ved oppstart. Det enkelte praksissted kan kreve fornyet politiattest før oppstart i praksisstudier.

Du må også fylle ut et egenerklæringsskjema om MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) og tuberkulose. BCG-vaksinen er tatt ut av det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet, da det er lite tuberkulose i Norge. Studenter som er født i 1995 eller senere er normalt ikke vaksinert. Dette leveres ved studiestart.

For studenter med foreldreansvar, sykdom eller andre særlige behov er det mulig å søke om praksisplass ut fra særlige behov. Særplass er en geografisk plass hvor dagpendling er mulig. Den forutsettes også at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune.

Som følge av at en del praksissteder er plassert utenfor nærområdet til campus må du som student påregne utgifter til reise og eventuelt hybel. Det er mulig å søke om økonomisk tilskudd for å få dekket noen av disse utgiftene.
Gjennom hele studiet foregår det en løpende skikkethetsvurdering.

I følge Lov om universitet og høyskoler § 4-6 har "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for".

Alle studenter må derfor underskrive instituttets taushetserklæring ved oppstart, og ofte må man også underskrive taushetserklæring på det aktuelle praksisstedet. Skjema leveres ved oppstart.

Personopplysninger

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gi ut studentens navn og fødselsdato til praksisstedene. Dette gjelder praksissteder hvor du må ha tilgang til spesielle dataverktøy i forbindelse med pasient-/ klientoppfølgingen, og/eller dette må gis for at praksisstedene skal lage ID-kort/adgangskort.

Praksisgjennomføring

Når du er i praksisstudier er du å regne som arbeidstaker ved praksisstedet. I tillegg må du som student forholde deg til instituttets Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Når du er ute i praksisstudier, må du være forberedt på ulike arbeidstidsordninger. Dagtid, medlever og vaktordning/turnus som kan skifte mellom dag, kveld, natt og helg. Uansett arbeidsform må du som student forberede seg på å være fleksibel. Normalt skal du være ute i praksis 4 dager i uken. For de som går turnus følger normalt turnusen til veileder.

Vi gjør oppmerksom på at NTNU ikke kan tilrettelegge for at studenten skal kunne beholde en eventuell jobb du har ved siden av studiene.