Wikier

Påskjønnelser og gaver til ansatte

Her finner du oversikt over retningslinjer for påskjønnelser og gaver til ansatte.

English version: Grants and gifts to employees

Mer om ansattgoder og fordeler

Lik behandling

Ansatte ved NTNU mottar i ulike sammenhenger gaver/påskjønnelser fra arbeidsgiver. Det viktigste prinsippet for tildeling av gaver er at alle ansatte skal behandles så likt som mulig.

Retningslinjene skal ikke være et hinder for at ansatte får oppmerksomhet, eller at andre begivenheter markeres når det er ønskelig.

Anledning og gavetype

 • 25 års sammenhengende tjeneste = Gave/gavekort ca. kr 3.000
 • 40 års sammenhengende tjeneste= Gave/gavekort ca. kr. 5.000
 • Fratreden som pensjonist etter minst 3 år= Gave/gavekort ca. kr. 3.000
 • Åremålsdag 50 år = Gave/gavekort ca. kr 1.500
 • Åremålsdag 60 år= Gave/gavekort ca. kr. 1.500
 • Åremålsdag 70 år= Gave/gavekort ca. kr. 1.500
 • Alvorlig sykdom= Blomster
 • Begravelse= Krans/bårebukett etter vanlig skikk

Hvem kan motta gaver?

Som ansatt regnes faste og midlertidig ansatte i hel- og deltidsstillinger. Ansatte i bi-stillinger regnes ikke som en del av ordningen, men påskjønnelse kan gis etter særskilt vurdering.

Hvis du har hatt lov- og avtalefestet permisjon er du en del av ordningen dersom du kommer tilbake i stillingen når permisjonen er over. Det samme gjelder dersom du blir pensjonist ved permisjonstidens utløp.

Gavekort må ikke kunne innløses i kontanter.

Fakultetenes ansvar

I forbindelse med begravelser er det fakultetene/enhetene selv som har ansvar for innkjøp av krans eller bårebukett fra arbeidsgiver, samt arrangerer minnestund om det er aktuelt. Hvis det er ønskelig at rektor/prorektor deltar i begravelsen må sekretariatet kontaktes

Rutiner og kjøp:

 • Det er den ansattes nærmeste leder som er ansvarlig for at den ansatte får påskjønnelser og gaver i tråd med retningslinjene og i samsvar med god personalpolitikk.
 • Fakultetene/avdelingene er selv ansvarlig for å holde oversikt over ansatte som skal ha oppmerksomhet, samt å kjøpe inn gave eller gavekort og bestille blomster. Kostnadene belastes den enkelte enhet.
 • Det er anledning til kjøpe gaveartikler som er spesielt laget til dette formålet. Les mer om NTNUs rammeavtaler.
 • Det er også mulig å kjøpe en gave i samråd med den ansatte. Ved alle gaver fra NTNU som arbeidsgiver kan det legges ved et kort med hilsning fra rektor. Kortet kan kjøpes hos Akademika. Dette gjelder ikke ved kjøp av blomster i forbindelse med alvorlig sykdom, og ved kjøp av krans/bårebukett ved begravelse.
 • Den enkelte enhet arrangerer enkel tilstelning for overrekkelse av påskjønnelsen/gavene. Utgiftene skal dekkes innenfor det enkelte enhets ramme.

Kontakt