Wikier

Oppfølging underveis i doktorgradsperioden

English version: Follow-up during the PhD period
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad Som ph.d.-kandidat er du ansvarlig for å levere årlig framdriftsrapporter og holde jevnlig kontakt med din veileder, dette er fastsatt i forskriftens §10. Annen oppfølging som f.eks. midtveisevaluering vil avhenge av lokale forhold. Krav og tidspunkt for framdriftsrapporteringen vil også variere fra fakultet til fakultet.

I henhold til doktorgradsavtalen og ph.d.-forskriften har både du, veilederog fakultet plikt til å holde hverandre løpende orientert om alle forhold av betydning for framdriften i prosjektet. Dersom du ikke overholder denne informasjonsplikten kan det i ytterste konsekvens få følger for tilknytningen til ph.d.-programmet.

Dersom du er tilsatt ved NTNU har du krav på medarbeidersamtale med nærmeste leder. Oppfølging av deg som arbeidstaker ligger naturlig nok hos arbeidsgiver. Ved NTNU vil det normalt være instituttet som har det daglige ansvaret for denne oppfølgingen.

Her følger konkret informasjon om oppfølgingen ved de ulike fakultetene.

Det humanistiske fakultet

HF arrangerer oppstartsseminar for nye ph.d.-kandidater to ganger i året (høst og vår). Alle som har startet opp siden forrige oppstartsseminar blir invitert. Oppstartsseminaret er et dagsseminar og berører praktisk informasjon, forskningsetikk, veiledning m.m. I tillegg skal instituttet arrangere et oppstartsmøte innen to uker etter oppstart.

Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere ved HF skal levere årlige framdriftsrapporter til fakultetet. Skjema blir tilsendt. Rapportene blir behandlet fortrolig av saksbehandler ved fakultetet og følges opp fra fakultetet. Dersom det blir rapportert om forhold som krever oppfølging vil dette skje i samråd med den aktuelle kandidaten og i henhold til NTNUs etiske retningslinjer. I etterkant av rapporteringsrunden utformes det en generell rapport til programrådet for ph.d.-utdanningen (prodekan for forskning, ph.d.-lederne og valgt representant for ph.d.-kandidatene) og en kort oversikt til den enkelte instituttleder.

Når du er ca. midtveis i doktorgradsperioden (15-18 måneder) vil du bli innkalt til midtveisevaluering. Midtveisevalueringen ved HF har hovedfokus på vilkårene for doktorgradsarbeidet, veilederforholdet, opplæringsdelen, arbeidsforhold ved instituttet og evt. ekstern arbeidsgiver m.m. Det er prodekan for forskning som leder midtveisevalueringen. I etterkant av møtet utarbeides det en rapport med eventuelle tiltak som signeres av alle parter.

Fakultetet arrangerer jevnlige stipendiatseminar for alle ph.d.-kandidater med tematikk som kan angå gruppen: Karrieremuligheter, artikkelsamlinger, publisering, fysisk og mental helse m.m.

Det enkelte ph.d.-program, institutt og faggruppe kan også arrangere samlinger, skriveseminar og andre faglig/sosiale tiltak for sine ph.d.-kandidater. Vi oppfordrer kandidatene til selv ta initiativ til slike tiltak dersom det er ønske om dette. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt for ph.d.-kandidatene dersom du har innspill. Tillitsvalgt sitter i programrådet og blir valgt for ett studieår av gangen.

HF har også utarbeidet en egen tiltaksplan for ph.d.-studiet.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kandidater og veiledere ved Det medisinske fakultet skal levere årlige framdriftsrapporter.

Midtveisevaluering er en evaluering av den enkelte doktorgradkandidats progresjon og skal gjennomføres fortrinnsvis i kandidatens 3. semester. Ved midtveisevaluering har doktorgradskandidatene mulighet til å få tilbakemelding på sitt arbeid så langt, og få konkretisert arbeidet videre. Samtidig gir midtveisevaluering instituttet en mulighet for strukturert oppfølging av kandidatene og til å fange opp mulige situasjoner som krever oppfølging. Det er det enkelte institutt som arrangerer og kaller inn til midtveisevaluering.

Fakultet for arkitektur og design

Framdriftsrapport: Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere må levere framdriftsrapporter til ph.d-koordinatoren på fakultetet hvert år. Framdriftsrapporten behandles av saksbehandleren på fakultetet sammen med programrådslederen. Dersom det oppstår vesentlige avvik fra planen for studiet eller problemer med gjennomføring, skal instituttlederen informeres. I særskilte saker kan en sak tas opp i programrådet.

Ph.d.-høringer: Fakultetet organiserer ph.d.-høringer for ph.d.-kandidater etter det første året og i løpet av det tredje/fjerde året av studiet (avhengig av kontraktlengden). Hovedveilederen, medveilederen og en ekstern opponent, samt publikum er til stede.

Kandidater får etter fullført ett år av studiet muligheten til å presentere sitt prosjekt. Den eksterne opponenten skal kommentere, stille spørsmål, kritisere og gi råd til kandidaten om prosjektet. Etter det kan hoved- og medveilederne samt andre fra publikum stille spørsmål og diskutere.

Kandidater som er i siste fasen av sitt arbeid har også høringer. Intensjonen med disse høringene er at kandidaten skal presentere et utkast av avhandlingen. Likt som ved høringer i det første året, skal opponenten kommentere, stille spørsmål, kritisere og gi råd til kandidaten. Hoved- og medveilederen samt publikum kan stille spørsmål og delta i påfølgende diskusjon.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultetet arrangerer introduksjonsseminar for nye stipendiater. Seminaret er obligatorisk og skal tas ved første mulighet etter det som kommer først av "startdato for ansettelsesforholdet" og "opptak til ph.d. studiet". Normalt holdes seminaret hvert semester.

Kandidater og hovedveiledere ved fakultet skal levere årlige framdriftsrapporter. Rapporteringen foregår elektronisk og fakultetet sender ut rapportskjema per epost.

Det enkelte institutt er ansvarlig for gjennomføringen av midtveisevaluering i løpet av studiet.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Ved fakultet for ingeniørvitenskap arrangeres oppstartsseminar i form av det obligatoriske emnet IFEL8000 Forskningsmetodikk, vitenskapsteori og etikk. Eksamen i IFEL8000 er en lengre prosjektbeskrivelse (8 - 10 sider) som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet. IFEL8000 må være godkjent for at kandidater skal få levere doktorgradsen til bedømmelse. 

Kandidater og veiledere ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi skal levere årlige framdriftsrapporter. Framdriftsrapportene er elektronisk og skjemaene sendes ut i god tid før fristen hvert år. Svarene fra rapporten går direkte til fakultetskontoret.

Midtveisevaluering skal gjennomføres i løpet av 3. semester (4. semester om kandidanene har arbeidsplikt i tillegg). Det enkelte institutt har ansvaret for at midtveisevaluering gjennomføres.

Fakultet for naturvitenskap

Alle ph.d.-kandidater og hovedveiledere ved NT-fakultetet skal levere årlige framdriftsrapporter til fakultetet, med frist for innlevering i løpet av første halvdel av desember.  Rapportene har form av en avviksrapportering, og blir gjennomgått og kategorisert i forhold til grad av avvik av saksbehandler ved fakultetet.  Prodekan for forskning oversender en skriftlig oppsummering til hver instituttleder, som vil ha det formelle ansvaret for oppfølging av eventuelle avvik ved sitt institutt. I tillegg blir leder for hvert ph.d.-programråd orientert om avvikene. I spesielle tilfeller vil fakultetet følge opp innrapporterte avvik.  Det blir også utarbeidet overordnede oppsummerende rapporter fra framdriftsrapporteringen til bruk i det kontinuerlige kvalitetsutviklingsarbeidet.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultetet ønsker å ha en god oppfølging av sine doktorgradskandidater. Det arrangeres derfor hvert år et oppstartsseminar for alle nye ph.d.-kandidater. Der tar vi opp relevante tema som blant annet rettigheter og plikter som ph.d.-kandidat og ansatt, forskningsetikk, litteratursøk og veiledning.

Alle kandidater og deres hovedveiledere skal levere årlige framdriftsrapporter. Fakultetet sender ut rapporteringsskjemaene, som skal besvares elektronisk. Rapportene blir behandlet konfidensielt, og følges opp av fakultetet og instituttet. Dersom det blir rapportert om forhold som krever oppfølging, vil dette skje i samråd med den aktuelle kandidat/veileder.

Det arrangeres midtveis- og sluttseminar for alle kandidater. Seminarene arrangeres av instituttet, og hvordan dette gjennomføres kan variere fra institutt til institutt. Fakultetet har felles retningslinjer for midtveis- og sluttseminar (PDF) som gjelder for alle. Seminarene arrangeres av instituttet og det kan være variasjoner i hvordan seminarene gjennomføres.

Fakultet for økonomi

Handelshøyskolen i Trondheim

Fakultetet ønsker å ha en god oppfølging av sine ph.d.-kandidater. Det arrangeres årlig en workshop for alle ph.d.-kandidater i økonomistyring, hvor kandidatene presenterer arbeidet sitt for seniorforskere innen fagfeltet.

Alle kandidater og hovedveiledere skal levere framdriftsrapporter én gang i året. Fakultetet sender ut rapporteringsskjemaene, som skal besvares elektronisk. Rapportene blir behandlet, og følges opp av programutvalget for doktorgradsutdanning (PDU) ved fakultetet. Dersom det blir rapportert om forhold som krever oppfølging vil dette skje i samråd med den aktuelle kandidat/veileder. Arbeidsgiver har årlig en medarbeider-/oppfølgingssamtale med kandidatene tilknyttet fakultetet. I tillegg besvarer kandidatene en årlig undersøkelse om tilfredshet og kvalitet ved studiestedet.