Wikier

Likestilling og...

Mentoringprogram

Her finner du informasjon om NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger 2022 - 2023.

English version - Mentoring program

Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

Mentoringprogram for kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer

Det er ikke fastsatt tidspunkt for ny programrunde.

Når ny runde er klar vil denne siden oppdateres med informasjon om datoer og samlinger. Informasjon vil også bli gitt i Innsida-kanalen "Kurs og opplæring for ansatte".

Målsettingen med programmet er å øke andelen kvinner i professorat og dosentstillinger gjennom å bidra til karriereutvikling. Videre vil programmet bidra til nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kvinnelige forskere på tvers av NTNU, og til læring og utvikling for både adepter, mentorer og NTNU som organisasjon. Programmet er et viktig ledd i likestillings- og karriereutviklingsarbeidet ved NTNU.

Om adeptrollen

Som adept er du i dag fast ansatt ved NTNU som førstelektor eller førsteamanuensis, og er på god vei til å søke om opprykk. Gjennom programmet vil du få bistand til karriereutvikling og øke din kunnskap om hva som kreves for å bli kvalifisert for opprykk til professor eller dosent.

Ved utvelgelse vil din motivasjon, begrunnelse og hvor langt du er kommet i opprykksarbeidet vektlegges. Fakultetene nominerer inntil 4 adepter hver.

Om mentorrollen

Som mentor er du dosent eller professor, og du er interessert i å bidra til både andres og egen vekst og utvikling, og i å utvikle ditt nettverk på NTNU. Du vil bistå din adept mot kvalifisering til opprykk, og programmet vil gi deg en økt forståelse for mentorrollen og verktøy til bruk i mentorskapet. Vi ønsker både kvinnelige og mannlige mentorer.

Om programmet

 • Fire fellessamlinger, én samling bare for mentorer og to samling bare for adepter
 • Obligatorisk deltakelse på alle samlingene, samlingene planlegges fysisk
 • Samlingene gjennomføres på norsk (noen engelske tilpasninger etter behov)
 • Adeptene vil ha noen hjemmeoppgaver (knyttet til samarbeid med mentor og eget opprykksarbeid) mellom samlingene
 • Programmet har plass til 20 adepter og 20 mentorer
 • Adepter og mentorer blir satt sammen på tvers av faglig tilhørighet
 • 8 – 10 møter mellom mentor og adept

Som deltaker forplikter du deg til å delta på alle samlingene og å gjennomføre mentor-adept-møter utenom samlingene.

Tema på samlingene vil omfatte blant annet:

 • Roller, ansvar og samarbeid i mentorskapet
 • Nettverksbygging
 • Opprykksarbeidet og søknadsprosessen
 • Valg og prioritering i karriereløpet
 • Identitet knyttet til professor/-dosentrollen
 • Balanse hjem-arbeid
 • Erfaringsdeling

Ønsker du å delta som adept eller mentor?

Søknadsinformasjon blir oppdatert ved neste programrunde. Informasjon om ny programrunde vil også bli delt på Innsida i kanalen Kurs og opplæring for ansatte.

Organisering

HR- og HMS-avdelingen er ansvarlig for programmet, og planlegger innhold og tilrettelegger samlingene i samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter. 

Kontaktperson

Kristin Skjeldestad, seniorrådgiver ved HR- og HMS-avdelingen.